SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse osutamise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 10
RT IV, 01.02.2018, 12
jõustumine 04.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, §-de 15 - 16, § 455, § 459 , § 4511 ning §-de 4515 - § 4517 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab asendushooldusteenuse ning järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatud kui teenused) korraldamise ja rahastamise tingimused ja korra.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 31.   Asendushooldusteenuse ja järelhooldusteenuse sisu

  Asendushooldusteenust ja järelhooldusteenust osutatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) § 455 lõikes 3 ja § 4515 lõikes 2 sätestatule.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 32.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestus sõltuvad isiku teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 33.   Teenuse osutamise koht

  Asendushooldusteenust osutatakse üldjuhul teenuse osutaja asukohas või teenuse vahetu osutaja elukohas. Järelhooldusteenuse koht sõltub teenusest ja teenust vajava isiku vajadustest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 4.   Teenuste osutaja ja vahetu osutaja
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu, kellega Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) on sõlminud lepingu ja kes lähtub oma tegevuses muuhulgas SHS § 4512 sätestatud kohustustes.

  (2) Asendushooldusteenuse vahetu osutaja on hoolduspere vanem, perevanem ja kasvataja (last vahetult kasvatav isik), kes peab vastama SHS § 4513 sätestatud tingimustele.

  (3) Järelhooldusteenuse osutaja on juriidiline isik, kellega linnavalitsus on sõlminud lepingu.

  (4) Järelhooldusteenuse vahetu osutaja on füüsiline isik, kellega on sõlminud lepingu juriidiline isik või linnavalitsus.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 5.   Teenuse sihtgrupp
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Asendushooldusteenus tagatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel (edaspidi registrijärgselt) Viljandi linnas elavale SHS § 459 lg 1 ja 2 nimetatud lastele. Asendushooldusteenuse võib tagada SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenus tagatakse registrijärgselt Viljandi linnas elavale SHS § 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule. Järelhooldusteenuse võib tagada SHS § 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine ning teenusele suunatud lapsega seonduvad lastekaitsespetsialisti kohustused
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist hindab lapsele ja sotsiaalspetsialist täisealisele isikule teenuse osutamise vajadust ning teeb linnavalitsusele ettepaneku käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teenusele suunamisotsuse tegemiseks koos käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud teenuse rahastamisotsusega.

  (2) Lastekaitsespetsialist lähtub linnavalitsusele suunamisotsuse ettepaneku tegemisel SHS § 459 ja sotsiaalspetsialist § 4516 sätestatud tingimustest.

  (3) Asendushooldusteenusele suunatud lapsega seonduvalt on lastekaitsespetsialist kohustatud täitma muuhulgas SHS § 459 lõike 3 punktides 4 - 5 sätestatud kohustusi.

  (4) Teenusele suunamise otsustab linnavalitsus.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 7.   Teenuse rahastamine ja hoolduspere vanemale tasu maksmine

  (1) Teenuse eest tasumise ja hoolduspere vanemale tasu maksmise otsustab linnavalitsus.

  (2) Asendushooldusteenust ja järelhooldusteenust rahastatakse vastavalt SHS § 4511 ja § 4517 sätestatud tingimustel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) - (12)
[Kehtetud - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 8.   Hoolduspere vanema toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise õigus on hoolduspere vanemal, kellega linnavalitsus on sõlminud lepingu, kuid kellele linnavalitsus ei maksa lapse hooldamise eest tasu.

  (2) Toetuse saamiseks esitab hoolduspere vanem taotluse linnavalitsusele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  Teenuse osutamiseks sõlmib linnavalitsus lepingu, mille lisaks on teenuse saajale koostatud juhtumiplaan.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 10.   Lepingu lõppemine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral;
  4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel või
  5) muudel seadusest tulenevatel alustel.

  (2) Leping lõpeb:
  1) tähtaja saabumise korral;
  2) teenuse vahetu osutaja, kellega on sõlminud lepingu linnavalitsus või teenuse saaja, surma korral.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 11.   Üleminekusätted

  Ülemineku sätetena rakendatakse SHS-i § 160 lõigetes 11 ja 12 sätestatut.

§ 111.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab linnavalitsuse sotsiaalamet.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

/otsingu_soovitused.json