SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2020, 79

Koduteenuste osutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 2
RT IV, 29.12.2017, 255
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020
26.11.2020RT IV, 04.12.2020, 5407.12.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, §-de 15 - 16, § 17 lõigete 1 ja 2, §-de 18 - 19 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduteenuse (edaspidi teenuse) osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (3) Teenuse raames pakutakse põhiteenuseid ja tugiteenuseid. Põhiteenused on teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus, et aidata tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Tugiteenused on täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja vajadusel väljaspool kodu.

  (4) Põhiteenused jagunevad koduabiteenusteks ja isikuabiteenusteks.

  (5) Koduabiteenused on eelkõige:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine;
  2) esmase arstiabi korraldamine;
  3) ravimite ja esmaabivahendite soetamine;
  4) elektri- ja veenäitude teatamine;
  5) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  6) asjaajamine ametiasutustes;
  7) küttematerjali eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
  8) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
  9) olmejäätmete väljaviimine;
  10) elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus;
  11) ühekordne asjaajamine.

  (6) Isikuabiteenused on abistamine pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, tualetis käimisel, mähkmete vahetamisel jms.

  (7) Tugiteenused on:
  1) pesupesemise teenuse korraldamine;
  2) saunateenuse korraldamine;
  3) suurpuhastuse ja akende pesu korraldamine;
  4) remont- ja teenustööde korraldamine;
  5) kirjavahetuse korraldamine;
  6) saatjateenus;
  7) transpordi korraldamine vastavalt kliendi soovile ja vajadusele;
  8) valmistoidu kojuviimine;
  9) küttepuude töötlemise korraldamine;
  10) muud päevakeskuse poolt pakutavad teenused.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenust saab taotleda Eesti Rahvastikuregistri andmetel (edaspidi registrijärgselt) Viljandi linnas elav täisealine isik, kes vajab kõrvalist abi kodus igapäevase eluga toimetulekul (edaspidi teenust vajav isik).

  (2) Teenust saab taotleda Viljandi linnas elav, kuid registrijärgselt teise kohaliku omavalitsuse üksusesse registreeritud isik, kes vastab § 3 lõikes 1 nimetatud tingimustele. Teenuse osutamine toimub kooskõlastatult isiku registrijärgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

§ 4.   Teenuse osutamise maht ja koht

  (1) Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestus sõltuvad isiku teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Teenust osutatakse üldjuhul teenust vajava isiku kodus.

§ 5.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja, nende õigused ja kohustused
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Teenust osutab Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus Viljandi Päevakeskus (edaspidi päevakeskus).

  (11) Teenuse vahetu osutaja on füüsiline isik, kes osutab teenust paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse osutaja kaudu. Linnavalitsus võib sõlmida suure hooldusvajadusega (ulatuslik hooldusvajadus või põetus) isikule teenuse tagamiseks lepingu vahetu teenuse osutajaga.
[RT IV, 04.12.2020, 54 - jõust. 07.12.2020]

  (2) Teenuse vahetu osutaja lähtub teenuste osutamisel eelkõige käesolevast määrusest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, ametijuhendist, teenust vajava isikuga teenuse osutamiseks sõlmitavast lepingust ja teenust vajavale isikule koostatud hoolduskavast.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Teenuse osutaja peab tagama, et teenuse vahetu osutaja vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 19 sätestatud tingimustele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Teenuse osutaja ja vahetu osutaja kasutavad teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (5) Teenuse osutaja kehtestab teenuse osutamisel kaebuste lahendamise protseduuri ja teavitab teenuse saajat tema õigustest ja piirangutest (sh kaebuse esitamise võimalusest ja korrast). Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma teovõimetusest tingituna, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku eestkostjat.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 6.   Teenuse hinna kehtestamine ja teenuse finantseerimine

  (1) Päevakeskuse poolt osutatava teenuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus. Vahetu teenuse osutaja poolt suure hooldusvajadusega isikule teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu alusel toimub teenuse eest tasumine linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
[RT IV, 04.12.2020, 54 - jõust. 07.12.2020]

  (11) Teenuse saaja või tema seadus- või lepingujärgne ülalpidaja (edaspidi ülalpidaja) tasub teenuse eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Kui teenust vajava isiku ja tema ülalpidaja majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis võib teenuse finantseerimiseks esitada linnavalitsuse sotsiaalametile (edaspidi sotsiaalamet) avalduse toetuse saamiseks.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Sotsiaalameti spetsialist hindab isiku teenuse vajadust ja esitab teenuse osalise või täieliku kompenseerimise ettepaneku otsustamiseks Viljandi linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile (edaspidi sotsiaalkomisjon).

  (4) Põhjendatud juhtudel võib sotsiaalameti spetsialist teha omaalgatuslikult teenust vajavale isikule teenuse tagamiseks kompenseerimise ettepaneku sotsiaalkomisjonile.

§ 7.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik sotsiaalametile linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohase avalduse.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Avalduse laekumisel hindab sotsiaalameti spetsialist teenuse vajadust ja teeb otsuse teenuse saamise kohta, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes. Otsuse tegemiseks teeb sotsiaalameti spetsialist koostööd teenust vajava isiku ja teenuse osutajaga.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (21) Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (22) Teenust vajava isiku või tema ülalpidaja pöördumisel otse teenuse osutaja poole või, kui teenuse osutaja on teenust vajavast isikust teate muul viisil saanud, teeb teenuse osutaja teenust vajava isiku kodu külastuse, täidab kliendikaardi ja linnavalitsuse poolt kinnitatud hooldusvajaduse hindamise instrumendi ning koostab hoolduskava.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (23) Käesoleva paragrahvi lõikes 22 nimetatud juhul teeb sotsiaalameti spetsialist teenuse saamise kohta otsuse peale teenuse osutaja poolt koostatud dokumentide saamist.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

  (4) Hoolduskava on käesoleva paragrahvis lõikes 7 nimetatud lepingu kohustuslik lisa, milles kajastatakse osutatavate teenuste loetelu, maht, teenuse osutamise aeg ja koht ning millele kirjutavad alla teenust vajav isik või tema ülalpidaja.

  (5) Hoolduskava vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 1 kord aastas. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada teenust vajav isik, tema ülalpidaja, hooldustöötaja või koduteenuste osakonna juhataja.

  (51) Kui hooldusvajaduse hindamisel või hoolduskava ülevaatamisel selgub, et teenuse osutamine ei taga enam isiku iseseisvat ja turvalist toimetulekut kodustes tingimustes, siis soovitatakse isikule üldhooldusteenust.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (6) Koduteenuste osakonna juhatajal on õigus kaasata teenust vajava isiku olukorra väljaselgitamiseks tema ülalpidajaid ja linnavalitsuse sotsiaalameti spetsialiste.

  (7) Teenuse osutamiseks sõlmib päevakeskuse juhataja teenust vajava isiku või tema ülalpidajaga lepingu hiljemalt 10 päeva jooksul peale teenust vajava isiku või tema ülalpidaja pöördumist või abivajavast isikust teate saamist.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (8) Juhul, kui teenuse osutamata jätmine põhjustab teenust vajava isiku elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle teenuseid koheselt ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 22 nimetatud dokumendid täidetakse ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud leping sõlmitakse hiljemalt kahe nädala jooksul.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 8.   Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenust vajava isiku või tema ülalpidajate soovil;
  3) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 9.   Järelevalve teostamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab sotsiaalamet.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas ning seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json