ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 33

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 17
RT IV, 05.05.2018, 16
jõustumine 08.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, §-de 15 - 16, § 42 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala, eesmärk ja sisu
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord (edaspidi kord) sätestab puudega isiku eluruumi kohandamisega seotud kulude katteks hüvitise andmise tingimused ja korra.

  (2) Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

  (3) Eluruumi kohandamisel lähtutakse põhimõttest, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 2.   Õigustatud isikud

  (1) Eluruumi kohandamise kulud hüvitatakse Eesti Rahvastikuregistri järgselt (edaspidi registrijärgne) Viljandi linnas elavale puudega isikule, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses (edaspidi taotleja).

  (2) Viljandi Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) on õigus hüvitada eluruumi kohandamise kulud ka Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linna elanikule, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud tingimustele.

§ 3.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eluruum – puudega isiku alalises kasutuses või omandis olev Viljandi linna territooriumil asuv elamu, korter või tuba ja juurdepääs sellele;
  2) eluruumi kohandamine – ehituslik tegevus eluruumi ümberehitamiseks käesoleva korra § 1 lõikes 2 sätestatud eesmärgil;
  3) eluruumi kohandamise kulud – eluruumi kohandamiseks vajalikud (eelkõige materjalid ja ehitustööd) kulud;
  4) hüvitis – summa, mis määratakse ja makstakse eluruumi kohandamise kulude katteks.

  (2) Eluruumi kohandamise kuludeks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulusid, kui tehniline abivahend on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel.

§ 4.   Hüvitamise tingimused

  (1) Kulud hüvitatakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, köögitoimingutes, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
  3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

  (2) Kulusid ei hüvitata, kui:
  1) taotleja, tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidamiskohustusega isikute (edaspidi ülalpidamiskohustusega isikud) varaline seisund võimaldab kulud ise kanda;
  2) [kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]
  3) [kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]
  4) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest;
  6) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja (alla 5 aasta) vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast, tehnilisest seisukorrast või muudest asjaoludest tulenevalt.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 nimetatud kulude ebamõistlikkuse hindamisel võetakse arvesse eluruumi kohandamise kulude suurust, eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtaega, eluruumi tehnilist seisukorda või muid asjaolusid.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 5.   Hüvitamise taotlemine

  (1) Kulude hüvitamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja linnavalitsuse sotsiaalametile (edaspidi sotsiaalamet) linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohase taotluse.

  (2) Taotleja või tema seaduslik esindaja esitab koos taotlusega:
  1) kohandustöödega seonduvad hinnapakkumised (vähemalt 2 pakkumist);
  2) eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  3) eluruumi kaasomaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4) korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
  5) taotleja, tema ülalpidamiskohustusega isikute ja pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid.

  (3) Sotsiaalameti spetsialistil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

§ 6.   Kulu hüvitamine

  (1) Kulude hüvitamise taotlused vaatab läbi linnavalitsuse sotsiaalkomisjon ja teeb ettepaneku linnavalitsusele.

  (2) Kulude hüvitamisel lähtutakse puudega isiku puudest lähtuva eluruumi kohandamise vajadusest, arvestades tema ja tema ülalpidamiskohustusega isikute ning pereliikmete sissetulekuid.

  (3) Linnavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) hüvitise maksimaalne suurus suhtarvuna planeeritud ja põhjendatud kuludest, mis ei või olla suurem kui hüvitise maksimaalne summa;
  6) otsuse kehtivuse tähtaeg;
  7) paragrahvis 7 sisalduv informatsioon.

  (4) Otsuse hüvitise määramise või määramata jätmise kohta teeb linnavalitsus 10 tööpäeva jooksul viimase nõutud dokumendi saamisest või dokumendi esitamise tähtaja möödumisest. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

  (5) Hüvitise suurus on üldjuhul maksimaalselt 85% kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui linnavalitsuse poolt kehtestatud hüvitise maksimaalne summa. Linnavalitsusel on õigustaotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute ja pereliikmete majanduslikust olukorrast lähtuvalt anda hüvitist esimeses lauses sätestatud määrast erinevalt.

  (6) Taotlejal on üldjuhul õigus samale kohandusele saada eluruumi kohandamiseks hüvitist üks kord viie aasta jooksul.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 7.   Hüvitise väljamaksmine

  (1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja pärast kohanduste teostamist sotsiaalametile kulu tõendavad dokumendid.

  (2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud dokumentide saamist teostavad sotsiaalamet koostöös majandusametiga 10 tööpäeva jooksul kohandatud eluruumi ülevaatuse, koostades vastavasisulise kontrollakti, milles märgitakse muu hulgas eluruumi kohandamiseks tehtud tööd, hinnang tehtud tööde ja kuludokumentide vastavusele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Hüvitis makstakse pärast kontrollakti koostamist taotleja arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul. Taotleja võib tema seadusliku esindaja soovil hüvitamisele kuuluva summa kanda ka arve alusel tööde teostaja arvelduskontole.

§ 8.   Pädevuse delegeerimine

  Puudega isiku eluruumide kohandamiseks välisrahastuse projektidest vahendite taotlemisel võib linnavalitsus reguleerida käesolevas korras reguleerimata küsimusi ja kehtestada vajalikul määral erisusi, kui see on vajalik välisrahastusprojekti nõuete täitmiseks.

§ 9.   Hüvitise tagasinõudmine

  Linnavalitsusel on õigus hüvitis tagasi nõuda, kui taotleja või tema seaduslik esindaja on esitanud hüvitise taotlemisel valeandmeid.

§ 10.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json