SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täiskasvanud isikule tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 36

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Täiskasvanud isikule tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.11.2016 nr 101
RT IV, 30.11.2016, 36
jõustumine 03.12.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, §-de 15 - 16, § 23 lõike 1, § 24 ja § 25 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Täiskasvanud isikule tugiisikuteenuse osutamise kord reguleerib Viljandi linnas täiskasvanud isikule tugiisikuteenuse (edaspidi teenuse) osutamist.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Teenuse eesmärk on täiskasvanud isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavad täisealised isikud, kes vajavad igapäevaeluga toimetuleku toetamiseks kõrvalabi.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Teenust on õigustatud saama eelkõige:
  1) isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
  2) isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
  3) asenduskoduteenuselt, turvakoduteenuselt, perekonnast hooldamiselt lahkunud isikud iseseisvalt elama asudes;
  4) isikud, kelle üle on seatud eestkoste;
  5) isikud, kelle üle seatud eestkoste on lõppenud ja kes on asunud iseseisvalt elama.

§ 4.   Teenuse sisu kirjeldus

  (1) Teenuse sisuks on tugiisiku poolt (edaspidi teenuse vahetu osutaja) täiskasvanud isikule (edaspidi teenuse saaja) osutatav kõrvalabi:
  1) konkreetsete toimingute tegemisel (igapäevatööde tegemisel, asjaajamistel, kontaktide loomisel jne), eluks vajalike oskuste (toidu valmistamine, pesu pesemine jne) õpetamisel ja kohustuste täitmisel;
  2) õiguste teostamisel (nt teenuste ja toetuste taotlemisel, avalike teenuste kasutamisel jne);
  3) raske olukorraga toimetulekul (õnnetused, lein jne) teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas;
  4) suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel;
  5) muudel eelpool nimetamata juhtudel, mis toetavad isiku igapäeva eluga toimetulekut.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Teenus on ennetava iseloomuga, mis aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid.

§ 5.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestus sõltuvad isiku teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine ja vajadusel muudetakse teenuse osutamise sisu, sagedust ja kestust.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 6.   Teenuse osutamise koht
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest, kuid eelkõige osutatakse teenust teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 7.   Teenuse saaja õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Teenuse saajal on õigus valida endale sobiv teenuse vahetu osutaja. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Teenuse vahetut osutajat aitavad leida sugulased, tuttavad ja Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) sotsiaalameti (edaspidi sotsiaalameti) spetsialist.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Kulutused, mis teenuse vahetul osutajal tekivad teenuse saaja saatmisel (transport vms), tasub üldjuhul teenuse saaja.

§ 8.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes osutab teenust ja kellega linnavalitsus on sõlminud lepingu.

  (2) Teenuse vahetu osutaja on isik, kes osutab teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse osutaja kaudu või linnavalitsuse poolt sõlmitud lepingu alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 9.   Teenuse osutaja kohustused ja vastutus

  (1) Teenuse osutaja kehtestab kaebuste lahendamise protseduuri ja teavitab isikut tema õigustest ja piirangutest (sh kaebuse esitamise võimalusest ja korrast). Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma teovõimetusest tingituna, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku eestkostjat.

  (2) Teenuse osutaja peab tagama, et teenuse vahetu osutaja vastab käesoleva määruse § 10 lõigetes 1-3 nimetatud tingimustele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 10.   Nõuded teenuse vahetule osutajale, teenuse vahetu osutaja õigused ja kohustused

  (1) Teenuse vahetu osutaja peab olema (soovituslikult) läbitud tugiisiku koolitus või on eelnevalt töötanud sihtgrupiga.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Teenuse vahetu osutaja ei või olla üldjuhul isik, kes on teenust vajavale isikule linnavalitsuse poolt määratud hooldaja.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Teenuse vahetu osutaja ei või olla isik sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) § 25 lõikes 2 nimetatud isik.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös eelkõige käesolevast määrusest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse saaja erivajadustest ning lepingus kokkulepitud tegevustest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (5) Teenuse vahetul osutajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on seadusevastased või vastuolus heade kommetega. Tegevustest, mis ei ole lepingus fikseeritud, kuid on hädavajalikud käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks, vahetu osutaja keelduda ei tohi.

  (6) Teenuse vahetul osutajal on õigusteenuse osutamisest keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes või agressiivne.

  (7) Teenuse vahetu osutaja kasutab teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 11.   Teenuse vahetu osutaja ülesanded

  (1) Teenuse vahetu osutaja ülesandeks on üldjuhul:
  1) abistamine asjaajamistel;
  2) emotsionaalse toe pakkumine, jõustamine, juhendamine, õpetamine, julgustamine ja motiveerimine;
  3) vajaliku teabe vahendamine jne.

  (2) Teenuse vahetu osutaja täpsemad tööülesanded lepitakse kokku lepingus.

  (3) Teenuse hulka ei kuulu teenuse saaja eest tegevuste ära tegemine ja isikuhooldusega seonduvate toimingute tegemine.

§ 12.   Teenuse taotlemine ja teenuse rahastamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada sotsiaalametile avaldus, mille vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Sotsiaalameti spetsialist hindab teenuse vajadust ning esitab ettepaneku otsuse tegemiseks linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile, kes teeb SHS § 24 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastava otsuse.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (3) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalameti spetsialist teisi teenuseid (nt igapäevaelu toetamise teenust vms).

  (4) Teenuse saaja või tema seaduslik esindaja lepib sotsiaalameti spetsialistiga ja teenuse osutajaga või teenuse vahetu osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha ja teenuse vahetu osutaja töökohustused.

  (5) Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

  (6) Teenuse saajale on teenus üldjuhul tasuta.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (7) Teenuse vahetule osutajale, kellega linnavalitsus on sõlminud lepingu makstakse tasu lepingu alusel vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (8) Juriidiliselt isikult või füüsilisest isikust ettevõtjalt teenuse ostmisel makstakse tasu vastavalt sõlmitud lepingule.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 13.   Järelevalve teostamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json