SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 37

Varjupaigateenuse osutamise kord

Vastu võetud 29.09.2016 nr 96
RT IV, 05.10.2016, 36
jõustumine 08.10.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 14 lõike 1, §-de 15–16 ja §-de 30–32 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Varjupaigateenuse osutamise kord reguleerib Viljandi linnas varjupaigateenuse (edaspidi teenuse) osutamist.

§ 2.   Mõisted

  (1) [Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Vältimatu sotsiaalabi – abi elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule, mis tagab vähemalt toidu ja ajutise ööbimisvõimaluse.

  (3) Toiduabi - toidupakk või portsjon, mis kindlustab isikule eine minimaalselt ühe toidukorra ulatuses päevas.

§ 3.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 4.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on täisealised isikud, kes on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linna kodanikud.

  (2) Teenust osutatakse vältimatu sotsiaalabi korras ka täisealistele isikutele, kes ei ole Viljandi linna kodanikud, kuid kes on Viljandi linna territooriumil sattunud abitusse olukorda ning kes ise ei ole võimelised endale ööbimiskohta tagama.

§ 5.   Teenuse sisu kirjeldus

  (1) Teenuse osutamisel tagatakse isikule minimaalselt voodikoht, pesemis-, toiduvalmistamis- ja pesupesemisvõimalus ning turvaline keskkond.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Üldjuhul osutatakse ööbimisteenust. Vastavalt vajadusele võib teenuse osutamine olla korraldatud kogu ööpäev. Teenuse pakkumise aja otsustab teenuse osutaja § 9 lõikes 2 nimetatud tingimustel.

  (3) Isiku terviseseisundist tuleneva ööpäevase teenuse vajaduse kohta teeb otsuse ravikindlustuseta isikute puhul linnaarst ja kindlustatud isikute puhul perearst või raviasutus, kirjutades vastavasisulise tõendi.

§ 6.   Teenuse osutamise maht

  (1) Vältimatu sotsiaalabi korras osutatakse teenust üldjuhul kuni üks öö. Isiku vajadustest lähtuvalt võib vältimatu sotsiaalabi korras teenust osutada seni, kuni abivajaja ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

  (2) Teenust osutatakse vastavalt isiku vajadusele, kuid üldjuhul mitte rohkem kui kolm järjestikust kalendrikuud.

§ 7.   Teenuse osutamise koht ja teenuse hinna kehtestamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Teenuse osutamise koht on Viljandi linn.

  (2) Teenuse hinnakirja kehtestab Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 8.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja

  Teenust osutab Viljandi Päevakeskus (edaspidi teenuse osutaja). Teenuse vahetu osutaja on teenuse osutaja töötaja.

§ 9.   Teenuse osutaja õigused

  (1) Teenuse osutaja kehtestab teenuse osutamise aja.

  (2) Kooskõlastatult Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametiga (edaspidi sotsiaalamet) võib teenuse osutaja teenuse osutamise aega muuta.

§ 10.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja kohustused

  (1) Teenuse osutaja kehtestab kaebuste lahendamise protseduuri ja sisekorraeeskirja, milles on muuhulgas välja toodud varjupaigas keelatud esemete ja ainete nimekiri ning nende hoiustamise kord.

  (2) Teenuse osutamise alustamisel registreerima isiku kohta andmed teenuse osutamise päevikusse, teavitama isikut esimesel võimalusel sisekorraeeskirjast ning isiku õigustest ja piirangutest (sh kaebuse esitamise võimalusest ja korrast) teenuse saamise ajal sellisel viisil, et isik on võimeline neid mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma teovõimetusest tingituna, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku eestkostjat.

  (3) Teenuse vahetu osutaja peab oma tegevuses lähtuma eelkõige käesolevast määrusest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, ametijuhendist.

  (4) Teenuse osutaja ja vahetu osutaja kasutab teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 11.   Teenuse taotlemine, osutamine ja rahastamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Vältimatu sotsiaalabina osutatava teenuse vajadusel pöördub isik otse teenuse osutamise kohta.

  (2) Teenuse osutamise (sh enam kui üks öö kestva vältimatu sotsiaalabina antava teenuse) osutatava teenuse) otsustab sotsiaaltöötaja, kes hindab isikule teenuse osutamise vajaduse ulatust. Sotsiaaltöötaja väljastab teenusele suunamisel suunamiskirja. Vajadusel annab sotsiaaltöötaja § 5 lõikes 3 sätestatud tingimuste esinemisel loa varjupaiga ruumides viibimiseks väljaspool teenuse osutamise aega.

  (3) Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega on õigus keelduda teenuse osutamisest isikule, kelle kohta on tõendeid, et isikul on piisavad vahendid endale eluaseme tagamiseks.

  (4) Teenuse osutamine lõpetatakse üldjuhul, kui:
  1) isik ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras;
  2) isiku toimetulek on tagatud muude toetuste ja teenustega, mis ei ole vältimatu sotsiaalabi;
  3) isik ei võta enda igapäevaeluga toimetuleku eest vastutust ja keeldub korduvalt talle pakutud abist;
  4) isik rikub sihilikult varjupaiga sisekorraeeskirju.

  (5) Teenuse eest tasumine toimub vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (6) Vältimatu sotsiaalabi korras osutatav teenus on isikule tasuta.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 12.   Teenuse kasutaja õigused

  Lisaks ajutisele ööbimisvõimalusele on vältimatu sotsiaalabi korras isikul võimalus taotleda:
  1) Toiduabi - antakse vastavalt abivajava isiku vajadusele. Toiduabi vajav isik on kohustatud vastu võtma talle pakutava muu abi või kõrvaldama toiduabi vajadust põhjustavad asjaolud. Toiduabi andmise korraldab sotsiaalamet koostöös teenuse osutajaga. Toiduabi (va vältimatu sotsiaalabina antav toiduabi) eest tasumine toimub vastavalt toidu maksumusele.
  2) Sotsiaalnõustamist - osutatakse sotsiaalametis sotsiaaltöötaja poolt vastavalt abivajava isiku vajadusele. Sotsiaalnõustamisel antakse isikule vajalikku teavet tema sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistatakse konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustamine on isikule tasuta.
  3) Toetust – kui isikul puuduvad vahendid teenuse eest tasumiseks, siis sotsiaalameti spetsialist otsustab toetuse saamise teenuse eest tasumiseks.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 13.   Teenuse kasutaja kohustused

  (1) Teenuse kasutaja on kohustatud tutvuma teenuse osutamise tingimustega, järgima sisekorraeeskirjas sätestatut ja tasuma teenuse osutamise kulud (va vältimatu sotsiaalabi korras osutatava teenuse puhul).

  (2) Juhul, kui abi vajava isiku teenuse vajadus on üle ühe öö, peab abi vajav isik pöörduma sotsiaaltöötaja juurde vestlusele ühe tööpäeva jooksul varjupaika saabumise päevast.

  (3) Töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi ja kes kasutab teenust pikemalt kui 1 kuu, peab olema üldjuhul töötukassas töötuna arvel. Pikemalt teenusel viibiv isik on üldjuhul kohustatud vastu võtma pakutud sobiva töö või osalema tööturuteenusel, samuti linnavalitsuse poolt korraldatavatel iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenustel või õppeprotsessides.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Isik, kes teenust kasutab, on kohustatud üldjuhul vastu võtma talle pakutava muu abi (abistamine asjaajamisel, eluaseme leidmisel jne) või kõrvaldama teenuse vajadust põhjustavad asjaolud.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 14.   Järelevalve teostamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json