SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Turvakoduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 39

Turvakoduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 4
RT IV, 28.12.2017, 31
jõustumine 31.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, §-de 15 – 16 ja §-de 33 - 36 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Viljandi linnas turvakoduteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk on tagada teenust vajavale isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

  (2) Ajutise eluaseme tagamisena mõistetakse käesolevas määruses voodikoha, isikliku hügieeni võimaluse, pesupesemise ja toidu tagamist.

  (3) Turvaline keskkond tagatakse isikutele, kellel ei ole seda oma senises elukohas.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Esmase abi tagamisena mõistetakse käesolevas määruses vastavalt vajadusele kriisiabi, meditsiiniabi ja muu sarnase abi korraldamist.

  (5) Teenust vajavat täisealist isikut teavitatakse muuhulgas teistest abi saamise võimalustest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (6) Tulenevalt teenust vajava isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema järelevalve, hooldamine ja arendamine.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Viljandi linnas elavad alaealised isikud, kes vajavad abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealised isikud, kes vajavad eelkõige turvalist keskkonda.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) lastekaitsespetsialisti (edaspidi lastekaitsespetsialist) otsuse alusel võib teenust osutada teenust vajavale alaealisele isikule koos tema seadusliku esindajaga.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi korras osutatakse teenust ka registrijärgselt teises kohaliku omavalitsuse üksuses elavale teenust vajavale kuni 18-aastasele isikule, kes on Viljandi linna territooriumil ohtu sattunud.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 4.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise maht ja kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

§ 5.   Teenuse osutamise koht ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise koht on Viljandi linn.

  (2) Linnavalitsus kehtestab teenuse hinnakirja.

  (3) Linnavalitsus võib teenust vajava alaealise isiku seaduslikult esindajalt nõuda teenuse osutamisega seonduvate kulude tasumist vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (4) Vältimatu sotsiaalabi korras registrijärgselt teises kohaliku omavalitsuse üksuses elava teenust vajava alaealise isiku kohta esitatakse arve tema registrijärgse elukoha kohaliku omavalitsuse üksusele.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (5) Teenus on alaealisele isikule tasuta.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (6) Täisealine teenust vajav isik tasub teenuse eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (7) Kui täisealine teenust vajav isik ei suuda teenuse eest tasuda, siis on tal võimalik linnavalitsusele esitada avaldus toetuse saamiseks.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 6.   Teenuse osutaja õigused, kohustused ja vastutus
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Teenuse osutaja on Viljandi Päevakeskus.

  (2) Teenuse osutaja peab tagama, et alaealisele ja täiskasvanule (va käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud juhul) osutatakse teenust erinevates ruumides ja, et alaealisele teenuse vahetu osutaja vastab käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud tingimustele.

  (3) Teenuse osutajal on sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) §-st 34 tulenev teavituskohustus.

  (4) Teenuse osutaja kehtestab teenuse osutamisel kaebuste lahendamise protseduuri ja teavitab teenuse saajat tema õigustest ja piirangutest (sh kaebuse esitamise võimalusest ja korrast). Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma teovõimetusest tingituna, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku eestkostjat.

  (5) Teenuse osutaja kasutab teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

  (6) Teenuse osutajal on õigus nõuda teenuse osutamiseks vajalikku teavet sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) § 33 lõikes 3 ja § 35 lõikes 1 nimetatud isikutelt.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 7.   Teenuse vahetule osutajale esitatavad nõuded, kohustused ja vastutus
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös eelkõige käesolevast määrusest, teenuse osutamiseks sõlmitud lepingust, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, iga konkreetse teenust vajava isiku erivajadustest.

  (2) Alaealisele teenuse vahetu osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) § 36 lõigetes 1 ja 2 ning lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele.

  (3) Teenuse vahetu osutaja kasutab teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 71.   Teenuse määramine

  (1) Turvakoduteenuse määramise otsuse teeb:
  1) alaealise isiku kohta lastekaitsespetsialist;
  2) täisealise isiku kohta sotsiaalspetsialist.

  (2) Alaealise isiku teenuse osutajale üleandmisel muu isiku poolt teeb lastekaistespetsialist otsuse esimesel võimalusel peale alaealise teenuse vahetule osutajale üleandmisest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 8.   Järelevalve teostamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab linnavalitsuse sotsiaalamet.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas ning seda rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json