Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Tallinna planeeringute registri põhimäärus

Tallinna planeeringute registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 46

Tallinna planeeringute registri põhimäärus

Vastu võetud 25.06.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 4 p 1, § 30 lg 1 p 2, avaliku teabe seaduse § 435 ja planeerimisseaduse § 11 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 otsuse nr 62 „Linnavolikogu otsuste muutmine, volituse andmine Tallinna Linnavalitsusele andmekogude põhimääruste kehtestamiseks ja mootorsõidukimaksu registri kasutamise lõpetamine“ p-ga 1.3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Tallinna planeeringute registri (edaspidi register või TPR) põhimääruses kehtestatakse registrisse kogutavate üldplaneeringute, teemaplaneeringute, struktuurplaanide, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide andmete koosseis ning registri pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

§ 2.   Registri nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on Tallinna planeeringute register.

  (2) Registri lühinimi on tlntpr.

§ 3.   Registri pidamise eesmärkRegistripidamise eesmärk on:  (1) koondada, süstematiseerida, avalikustada ja arhiveerida teave Tallinna üldplaneeringute, teemaplaneeringute, struktuurplaanide, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide kohta;

  (2) korraldada üldplaneeringute, teemaplaneeringute, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide menetlemist tulemuslikumalt, et muuta menetlus optimaalseks ja jälgitavaks kõigis etappides.

§ 4.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) menetlus - üldplaneeringu, teemaplaneeringu, detailplaneeringu, projekteerimistingimuste või ehitusprojekti toimingute tegemine kehtivatest õigusnormidest lähtudes;
  2) toiming - menetluse toiming on menetluse käiku kajastav tegevus registris. Toimingud sisaldavad mitut liiki dokumente ja ülesandeid;
  3) dokument - menetluse käigus tehtud toimingute andmete ja failide kogumid;
  4) ülesanne - menetluse käigus ühelt kasutajalt teisele täitmiseks suunatud tööülesanne.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Registri pidamine 

§ 5.   Registri pidamise põhimõtted

  (1) Registrit peetakse avaliku teabe seaduse ja käesoleva põhimääruse ning muude Euroopa Liidu, riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt.

  (2) Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

§ 6.   Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse veebipõhiste liidestega infosüsteemina.

  (2) Andmeid töödeldakse registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

  (3) Andmed on registris digitaalkujul.

  (4) Registris säilitatakse logifailid:
  1) andmete sisestamise kohta;
  2) andmete muutmise kohta;
  3) andmete kustutamise kohta;
  4) andmete väljastamise kohta;
  5) registrile juurdepääsuõiguste andmise kohta.

  (5) Registris andmete töötlemise logifailid säilitatakse kuni andmete kustutamiseni registrist. Andmete töötlemise logifaile ei arhiveerita.

§ 7.   Registri pidamise kulud

  Registri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves vastutavale töötlejale või Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 8.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K1T2S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

  (2) Registri vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Vastutav töötleja korraldab turvakoopiate tegemise iga 24 tunni järel.

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest arhiivikoopia tegemise vähemalt üks kord aastas.

  (5) Planeerimisseaduse § 11 lõike 2 ja arhiiviseaduse § 11 lõike 1 alusel säilitatakse 2. jaos loetletud andmeid alaliselt.

§ 9.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi linnaplaneerimise amet).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab ja juhib registri tööd ning kavandab ja korraldab selle arendamist;
  2) korraldab registriga seotud dokumentide koostamist;
  3) korraldab registri kasutamist, sh määrab volitatud töötlejate tööülesannete alusel nende volitused ja ülesanded registri kasutamisel;
  4) sisestab registrisse andmeid, vastutab nende õigsuse eest ja töötleb registriandmeid;
  5) haldab registris kasutatavaid seadeid ja loendeid;
  6) rakendab meetmeid andmete kaitsmiseks, säilimiseks ja neile juurdepääsuks;
  7) lahendab registri pidamisel ja täitmisel tekkinud küsimusi;
  8) teeb järelevalvet registri kasutamise ja andmete õigsuse üle;
  9) annab registri kasutamise juhiseid;
  10) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  11) täidab registri pidamisel muid seadustest, teistest õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutaval töötlejal on õigus määrata volitatud töötlejatele ning menetluse kolmandale osapoolele registri kaudu täitmiseks andmete esitamise ülesandeid.

  (4) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ja süsteemihalduri, kellel on õigus hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 10.   Volitatud ja tehniline töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Tallinna linna ametiasutused ja isikud, kellele on see õigus antud haldusakti või lepinguga.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) sisestab registrisse enda töös tekkivaid andmeid, mille sisestamise kohustus on talle pandud registri põhimääruses või teistes linna kordades;
  2) vastutab sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud sisulistest vastuoludest ja ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) rakendab meetmeid andmete kaitsmiseks, juurdepääsuks ja säilimiseks;
  5) osaleb registri arendamises;
  6) täidab registri kasutamisel vastutava töötleja korraldusi ja muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Volitatud töötleja juht määrab registri kasutajad, kes täidavad volitatud töötleja ülesandeid oma ametijuhendi alusel.

  (4) Registri tehniline töötleja on asutus või isik, kellega linnaplaneerimise amet on sõlminud registri tehnilise ülalpidamise lepingu.

  (5) Tehniline töötleja, vastavalt oma pädevusele:
  1) teeb kooskõlastatult vastutava töötlejaga registri pidamiseks vajalikke arendustöid;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja registri muudatuste testimisel;
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) tagab registri hooldamise ja/või majutamise;
  5) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning registri hooldamiseks ja/või majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  6) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  7) korraldab andmete nõuetekohase säilitamise ja varukoopiate tegemise.

2. jagu Registri andmed 

§ 11.   Andmeobjektid ja andmesubjektid

  Registrisse kantakse andmed:
  1) üldplaneeringu, teemaplaneeringu, struktuurplaani, detailplaneeringu, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide menetluste, menetluse käigus tehtud toimingute, ülesannete, koostatud dokumentide, vastuvõetud õigusaktide, loodud ruumiandmete ja planeeringute komisjoni töö kohta;
  2) menetluse protsessiga seotud andmesubjekti ehk isikute ja kasutajate, sh nende kasutajarollide kohta;
  3) infotellimuse (teavituste) kohta;
  4) registri seadete, pidamise ja järelevalve kohta.

§ 12.   Menetluse üldandmed

  Menetluse üldandmed on:
  1) menetluse number - tarkvara loodav menetlusprotsessi unikaalne identifikaator;
  2) menetluse liik - üldplaneering, teemaplaneering, struktuurplaan, detailplaneering, projekteerimistingimused või ehitusprojekt;
  3) nimetus - menetlusele määratud nimetus;
  4) seisund - menetluse põhi- või alamseisundit iseloomustav omadus;
  5) seisundi kuupäev - seisundi saavutamise kuupäev;
  6) arhiivitunnus - viide arhiivis paiknevatele pabermaterjalidele;
  7) linnaosa - linnaosa(d), milles menetlus asub;
  8) piirkond - piirkond, millesse menetlus kuulub;
  9) menetluse aadressandmed - menetlusega seotud maaüksuste aadressid;
  10) menetluse seis - tunnus, kas menetlus on peatatud, lõpetatud või kohtus vaidlustatud;
  11) üldplaneeringut muutev - tunnus, kas menetlus muudab üldplaneeringut;
  12) osaliselt kehtetu - tunnus, kas menetlus on osaliselt kehtetu;
  13) menetluskäik - menetlusega seotud toimingute loend;
  14) menetluse osapooled - menetlusega seotud isikute loend koos menetluse rolli tunnusega;
  15) menetluse maa-ala - viide menetlusega seotud ruumiala andmetele, näiteks detailplaneeringu ala, kontaktvöönd või ehituskeelu ala;
  16) menetluse dokumendid - menetlusega seotud dokumentide loend;
  17) menetluse alaliik - üldplaneeringu menetluse alaliigi määrang (üldplaneering, struktuurplaan või teemaplaneering);
  18) seotud menetlused - menetlusega seotud menetlused koos seostaja ja seost kirjeldava teabega.

§ 13.   Üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja struktuurplaani menetluse lisandandmed

  Üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja struktuurplaani menetluse lisaandmed on:
  1) hetkel oluline info;
  2) planeeringu lühitutvustus;
  3) kommentaar - ametniku rollis kasutajale nähtav planeeringu menetlusega seotud ja informatiivse väärtusega kirjeldus.

§ 14.   Detailplaneeringu menetluse lisaandmed

  Detailplaneeringu menetluse lisaandmed on:
  1) planeeringu koostamise eesmärk;
  2) krundi kasutamise taotletav sihtotstarve;
  3) kommentaar - ametniku rollis nähtav planeeringu menetlusega seotud ja informatiivse väärtusega kirjeldus;
  4) planeeritava ala pindala;
  5) kruntide koguarv;
  6) krunditud ala pindala;
  7) kavandatud parkimiskohtade arv;
  8) keskmine hoonestustihedus;
  9) hoonetealune kogupindala;
  10) hoonete koguarv;
  11) korterite koguarv;
  12) kavandatud maapealne suletud brutopind kokku.

§ 15.   Projekteerimistingimuste menetluse lisaandmed

  Projekteerimistingimuste lisaandmed on:
  1) projekteerimistingimuste tüüp;
  2) selgitus kavandatava ehitustegevuse kohta;
  3) asukoha kirjeldus.

§ 16.   Ehitusprojekti menetluse lisaandmed

  Ehitusprojekti menetluse lisaandmed on:
  1) ehitusprojekti tüüp;
  2) selgitus kavandatava ehitustegevuse kohta;
  3) asukoha kirjeldus;
  4) kinnitus „Kinnitan esitatud andmete õigsust ja vastutan ehitustööde nõuetekohase tegemise eest" (jah, ei).

§ 17.   Menetlustoimingu andmed

  Menetlustoimingu andmed on:
  1) menetlus - menetlus, millega toiming on seotud;
  2) toimingu liik;
  3) toimingu number - registri loodav unikaalne identifikaator;
  4) toimingu seisund;
  5) toimingu seisundi kuupäev;
  6) toimingu halduri nimi, st viide vastutava isiku kirjele;
  7) toimingu alustamise tähtaeg;
  8) toimingu alustamise kuupäev, mis registreeritakse automaatselt;
  9) toimingu täitmise tähtaeg;
  10) toimingu lõpetamise kuupäev, mis registreeritakse toimingu lõpetamisel automaatselt;
  11) toimingu täitmise koht.

§ 18.   Menetlusdokumendi andmed

  Menetlusdokumendi andmed on:
  1) toiming - toiming, millega dokument on seotud;
  2) dokumendi liik;
  3) dokumendi nimetus;
  4) dokumendi sisutekst;
  5) dokumendi number;
  6) dokumendi väljaandja või koostaja nimi;
  7) dokumendi väljaandmise kuupäev;
  8) kehtivuse alguse kuupäev;
  9) kehtivuse lõpu kuupäev;
  10) dokumendi asukoha aadress (URL);
  11) dokumendiga seotud failid;
  12) dokumendi nähtavuse tunnus (avalik, osapoolele, ametkondlik, liigipõhine);
  13) dokumendiga seotud failide nähtavuse tunnused (avalik, osapoolele, ametkondlik, liigipõhine).

§ 19.   Menetlusülesande andmed

  Menetlusülesande andmed on:
  1) toiming - toiming, millega ülesanne on seotud;
  2) ülesande liik;
  3) viide ülemülesandele;
  4) viide koosoleku päevakorrapunktile;
  5) ülesande andja;
  6) ülesande täitja;
  7) ülesande täitja asutus;
  8) ülesande täitmise tähtaeg;
  9) ülesande täitmise tegelik aeg;
  10) ülesande sisu ehk tekst;
  11) ülesande täitmise tulemus;
  12) ülesande täitmise sisu;
  13) ülesande täitmise tulemdokument;
  14) ülesande tulemuse kontrolli väljendav klassifitseeritud väärtus;
  15) ülesande tulemuse kontrolli kuupäev;
  16) ülesande teostaja roll;
  17) ülesande teostaja ametikoht;
  18) ülesande teavituste saajad.

§ 20.   Menetluse ruumiala andmed

  Menetluse ruumiala andmed on:
  1) menetlus - menetlus, millega ruumiandmed on seotud;
  2) toiming - toiming, millega ruumiandmed on seotud;
  3) nähtuse liik;
  4) nähtuse alaliik;
  5) nimetus;
  6) kirjeldus;
  7) seisund;
  8) pindala;
  9) ruumiala ruumikuju.

§ 21.   Osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneeringu ala andmed

  Osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneeringu ala andmed on:
  1) seisund;
  2) ruumiala ruumikuju;
  3) kehtivuse alguse kuupäev;
  4) kehtivuse lõpu kuupäev;
  5) menetlus - menetlus, millega on seotud osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneeringu ruumiandmed;
  6) toiming - toiming, millega on seotud osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneeringu ruumiandmed;
  7) nähtuse liik - nähtuse liik (näiteks osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneeringu ala);
  8) pindala - osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneeringu ruumikuju pindala.

§ 22.   Krundi andmed

  Detailplaneeringuga planeeritava maaüksuse ehk krundi andmed on:
  1) krundi liik - krunt või ajutine krunt;
  2) positsiooninumber;
  3) aadressiettepanek;
  4) arvutuslik pindala;
  5) pindala põhijooniselt;
  6) hoonetealune pind;
  7) maapealne hoonetealune pind;
  8) maa-alune hoonetealune pind;
  9) suletud brutopind;
  10) maapealne suletud brutopind;
  11) maa-alune suletud brutopind;
  12) täisehitusprotsent;
  13) arvutuslik täisehitusprotsent;
  14) hoonestustihedus;
  15) arvutuslik hoonestustihedus;
  16) suurim maapealsete korruste arv;
  17) vähim maapealsete korruste arv;
  18) suurim maa-aluste korruste arv;
  19) hoone suurim absoluutne kõrgus;
  20) hoone vähim absoluutne kõrgus;
  21) hoone suurim kõrgus maapinnast;
  22) suurim hoonete arv;
  23) suurim abihoonete arv;
  24) kavandatud korterite arv;
  25) kavandatud parkimiskohtade arv;
  26) normatiivne parkimiskohtade arv;
  27) krundi sihtotstarve koos sihtotstarbe protsendi ja kommentaariga;
  28) krundi kasutamise sihtotstarve koos otstarbe protsendi, maapealse osa suletud brutopinna suuruse ja kommentaariga;
  29) krundi piirangud koos piiranguliigi ja kirjeldusega.

§ 23.   Ajutise ehituskeelu andmed

  Ajutise ehituskeelu andmed on:
  1) menetlus - menetlus, mille kohta ajutine ehituskeeld kehtestati;
  2) toiming - toiming, millega ajutine ehituskeeld kehtestati;
  3) ehituskeelu alguse kuupäev;
  4) ehituskeelu tähtaeg;
  5) ehituskeelu lõpu kuupäev;
  6) ruumiala - viide ruumialale.

§ 24.   Maaüksuse andmed

  Maaüksuse andmed on:
  1) katastriüksuse tunnus;
  2) sihtotstarve;
  3) linnaosa;
  4) aadress - viide aadressidele;
  5) ruumiala - viide ruumialale.

§ 25.   Maaüksuse aadressi andmed

  Maaüksuse aadressi andmed on:
  1) aadressiobjekti identifikaator aadressiandmete süsteemis;
  2) aadressiobjekti peavõti;
  3) aadressi kehtivuse lõppkuupäev;
  4) esinduspunkti Y-koordinaat;
  5) esinduspunkti X-koordinaat;
  6) lähiaadress;
  7) täisaadress;
  8) koodaadress;
  9) aadressi peavõti;
  10) viide maaüksusele.

§ 26.   Detailplaneeringu algatamisettepaneku andmed

  Detailplaneeringu algatamisettepaneku andmed on:
  1) algatamisettepaneku tegija ja tegija esindaja;
  2) algatamisettepaneku maa-ala;
  3) planeeringu koostamise eesmärk;
  4) vajadus muuta üldplaneeringu põhilahendust (jah, ei, ei tea);
  5) üldplaneeringu põhilahenduse muutmise vajaduse põhjendus;
  6) krundi kasutamise taotletav sihtotstarve ja ehitise kasutamise otstarve;
  7) lisateave;
  8) algatamisettepanekuga seotud dokumendid;
  9) olemasolevad hooned ja rajatised (jah, ei, ei tea);
  10) kirjeldus olemasolevate hoonete ja rajatiste kohta;
  11) lammutatavad hooned (jah, ei, ei tea);
  12) kirjeldus lammutatavate hoonete kohta;
  13) rekonstrueeritavad hooned (jah, ei, ei tea);
  14) kirjeldus rekonstrueeritavate hoonete kohta;
  15) laiendatavad hooned (jah, ei, ei tea);
  16) kirjeldus laiendatavate hoonete kohta;
  17) uute ehitiste arv (sh abihooned);
  18) uute põhihoonete arv;
  19) uute abihoonete arv;
  20) maksimaalne uute hoonete korruselisus;
  21) maa-ala kruntimine ja/või vajadus muuta krundi piire (jah, ei, ei tea);
  22) kirjeldus maa-ala kruntimise ja/või krundi piiride muutmise vajaduse kohta;
  23) säilitatavate hoonete ligikaudne brutopindala;
  24) laiendatavate hoonete ligikaudne brutopindala;
  25) rekonstrueeritavate hoonete ligikaudne brutopindala;
  26) uute hoonete ligikaudne brutopindala;
  27) olemasolevate ja uute hoonete ehitusalune pindala;
  28) olemasolevate korterite arv;
  29) planeeritavate korterite arv;
  30) maa-aluste korruste arv;
  31) olemasolevate parkimiskohtade arv;
  32) planeeritavate parkimiskohtade arv;
  33) võimalikku keskkonnaohtu kujutavad ehitised või kavandatud tegevus (jah, ei, ei tea);
  34) kirjeldus võimalikku keskkonnaohtu kujutava ehitise või kavandatud tegevuse kohta;
  35) olemasolev tehnovõrkudega varustatus (jah, ei, ei tea);
  36) kirjeldus olemasoleva tehnovõrkudega varustatuse kohta;
  37) planeeritav tehnovõrkudega varustatus (jah, ei, ei tea);
  38) kirjeldus planeeritava tehnovõrkudega varustatuse kohta;
  39) servituutide vajadus (jah, ei, ei tea);
  40) kirjeldus servituutide vajaduse kohta;
  41) puude likvideerimise vajadus (jah, ei, ei tea);
  42) kirjeldus puude likvideerimise vajaduse kohta;
  43) ulatuslike pinnasetööde vajadus (jah, ei, ei tea);
  44) kirjeldus ulatuslike pinnasetööde vajaduse kohta;
  45) nõusolek finantseerida detailplaneeringu koostamist (jah, ei);
  46) soov allkirjastada detailplaneeringu koostamise finantseerimise leping digitaalselt (jah, ei);
  47) esitaja kinnitus, et ollakse teadlik algatamisettepaneku vormi punktide 1-3 sisust (jah, ei);
  48) andmete esitaja kinnitus, et vastutab taotluses esitatud andmete õigsuse eest (jah, ei);
  49) andmete esitaja kinnitus, et on volitatud algatamisettepanekut esitama (jah, ei);
  50) volikiri failina.

§ 27.   Komisjoni koosoleku andmed

  Planeeringu komisjoni koosoleku andmed on:
  1) koosoleku unikaalne number;
  2) koosoleku toimumise koht;
  3) koosoleku seisund (koostamisel, toimumisel, läbitud);
  4) koosoleku algusaeg;
  5) koosoleku lõpu aeg;
  6) päevakorrapunkti number;
  7) päevakorrapunkti otsuse ettepanek;
  8) päevakorrapunkti otsus;
  9) päevakorrapunkti seisund;
  10) päevakorrapunktiga seotud isik - viide seotud isikutele;
  11) päevakorrapunktiga seotud isiku roll - isiku roll komisjoni istungil (esimees, hääleõiguslik, vaatleja);
  12) päevakorrapunktiga seotud ülesanne;
  13) päevakorrapunkti eriarvamus;
  14) päevakorrapunktiga seotud dokument.

§ 28.   Aruande andmed

  Registri abil koostatavate aruannete andmed on:
  1) aruande nimetus;
  2) aruande liik;
  3) aruande menetluse liik;
  4) aruande nähtavus;
  5) aruande koostamise tingimused;
  6) aruande vorm.

§ 29.   Füüsilise isiku ja registri kasutaja andmed

  Füüsilise isiku ja registri kasutaja andmed on:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) piirkond - kasutaja tööpiirkond;
  5) postiaadress;
  6) e-posti aadress;
  7) telefoninumber;
  8) kasutajatunnus;
  9) salasõna;
  10) ajutise parooli kehtivuse lõppaeg;
  11) kirje kehtivuse tunnus;
  12) muud kontaktandmed;
  13) isiku roll;
  14) isiku alamroll;
  15) isikuga seotud juriidiline isik;
  16) viimane roll - mis rollis kasutaja viimase kasutuskorra ajal oli;
  17) sünkroniseerimise tunnus - füüsilise isiku sünkroniseerimise tunnus finantsinfosüsteemi SAP personaliregistriga;
  18) SAPis leiduv isikukirje.

§ 30.   Sisenemislogi andmed

  Registrisse sisenenud füüsilise isiku andmed on:
  1) isikukood;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) registrisse sisenemise aeg;
  5) siseneja IP-aadress;
  6) sisenemismeetod (ID-kaart, parool);
  7) isiku roll registris;
  8) asutuse tunnus - registri töölaudade juhtimiseks peetav lisatunnus (linnaplaneerimise amet, Tallinna linnavalitsuse amet jne);
  9) tüüp - kas sisenemine õnnestus või ebaõnnestus.

§ 31.   Juriidilise isiku andmed

  Juriidilise isiku andmed on:
  1) nimi;
  2) registrikood;
  3) aadress;
  4) e-post;
  5) telefon;
  6) asutuse tunnus - registri töölaudade juhtimiseks peetav lisatunnus;
  7) muud kontaktandmed;
  8) esindajad - juriidilise isiku esindaja nimi;
  9) kontakti viimase uuenduse aeg - kuupäev.

§ 32.   Infotellimuse andmed

  Registri teavituste juhtimiseks kasutatava infotellimuse andmed on:
  1) teavituse nimetus;
  2) isik - viide teavituse tellinud isiku kirjele;
  3) teavitus töölauale (jah, ei);
  4) teavitus e-kirjaga (jah, ei);
  5) teade;
  6) teate edastamise kuupäev.

§ 33.   Registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

  (1) Andmekannete tegemise ja muutmise aja ning nimetatud toimingute üle peetakse registris arvestust automaatselt ja digitaalselt.

  (2) Menetluse seisundi andmed on:
  1) kood;
  2) menetluse liik;
  3) nimetus;
  4) ruumikuju seisund;
  5) seisundi osapool;
  6) versiooni loov (jah/ei);
  7) järjekorranumber.

  (3) Toimingu liigi andmed on:
  1) kood;
  2) menetluse liik;
  3) nimetus;
  4) toimingu eritüüp;
  5) menetluse seisund algatamiseks;
  6) seisund pärast algatamist;
  7) vaikimisi halduri roll;
  8) vaikimisi alamroll;
  9) kestus päevades;
  10) alustamiseks kohustuslikud toimingud;
  11) alustamiseks kohustuslikud dokumendid;
  12) alustamist välistavad toimingud;
  13) alustamist välistavad dokumendid;
  14) muudetavus;
  15) järjekorranumber;
  16) aegumiskuupäev.

  (4) Toimingu sündmuste andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (näiteks alustatud, esitatud, lõpetatud).

  (5) Ülesandeliigi andmed on:
  1) kood;
  2) menetluse liik;
  3) toimingu liik;
  4) nimetus;
  5) eritüüp - ülesandeliigi eritüüp;
  6) täitmise tähtaeg päevades;
  7) täitmise vorm;
  8) järjekorranumber;
  9) aegumiskuupäev;
  10) muudetavus - näitab klassifikaatori elemendi muutmise lubatavust;
  11) seisund - menetluse seisundi väärtus, millesse menetlus läheb, kui selle ülesandeliigiga ülesanne menetlusse täitmiseks antakse;
  12) menetluse nähtavus kliendile - reguleerib ülesande nähtavust kasutajaliideses;
  13) dokumendi liik - seos dokumendi liigiga;
  14) seos - ülesande ja dokumendiliigi seost kirjeldav tunnus (soovituslik tulem, kohustuslik tulem).

  (6) Dokumendiliigi andmed on:
  1) kood;
  2) menetluse liik;
  3) toimingu liik;
  4) nimetus;
  5) faili peadokument;
  6) täiendab dokumenti;
  7) eritüüp;
  8) esitaja roll;
  9) muudab menetluse seisundit;
  10) välistavad dokumendid;
  11) liigi lühinimetus;
  12) malli nimetus;
  13) muudetavus;
  14) järjekorranumber;
  15) kohustuslikkus;
  16) nähtavus;
  17) edastatavus;
  18) aegumiskuupäev;
  19) dokumendi nähtavuse valik - loendist valitud nähtavus (avalik, osapoolele, ametkondlik, liigipõhine);
  20) dokumendi lisa nähtavuse valik - loendist valitud nähtavus (avalik, osapoolele, ametkondlik, liigipõhine).

  (7) Piirkonna andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (näiteks Haabersti ja Kesklinna piirkond).

  (8) Linnaosa andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus;
  3) piirkond.

  (9) Menetlusega seotud isikuandmed on:
  1) kood;
  2) menetluse liik;
  3) nimetus;
  4) peamine roll (jah/ei);
  5) menetluse isik osapoole nähtavuse osas (jah/ei);
  6) järjekorranumber.

  (10) Kasutaja rolli andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (igaüks, klient, komisjoni esimees, kooskõlastaja, ametnik, süsteemihaldur, automaat).

  (11) Kasutaja alamrolli andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (ametiasutuse spetsialist, linnasüsteemivälise asutuse esindaja, osakonnajuhataja, tehnik-assistent, komisjoni sekretär, arhitekt, spetsialist, komisjoni esimees, linnaplaneerija jne).

  (12) Ülesande sisu malli andmed on:
  1) kood;
  2) ülesande liik;
  3) tekst;
  4) järjekorranumber.

  (13) Ruumilise nähtuse liigi andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (aegunud, kehtiv jne);
  3) kuju liik (punkt, joon, pind);
  4) hallatavus (jah, ei);
  5) genereeritavus (jah, ei);
  6) muudetavas (jah, ei);
  7) järjekorra number.

  (14) Ruumilise nähtuse alaliigi andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus;
  3) nähtus;
  4) kuju liik (punkt, joon, pind);
  5) järjekorranumber.

  (15) Ruumilise nähtuse staatuse andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (aegunud, kehtiv jne).

  (16) Krundile kehtiva piirangu liigi andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (arhitektuurne nõue, tehniline piirang, tehniline nõue jne).

  (17) Sihtotstarbe andmed on:
  1) kood;
  2) nimetus (näiteks elamumaa);
  3) tähis (näiteks E);
  4) kirjeldus;
  5) kehtivuse lõpu aeg.

  (18) Ruumilise nähtuse kodumenetluse andmed on:
  1) nähtus;
  2) algstaatus;
  3) ruumikuju sõltuvus menetlusseisundist;
  4) lõppstaatus.

  (19) Teavituste seadete andmed on:
  1) teavituse objekt;
  2) teavituse liik;
  3) teavituse tüüp;
  4) teavituse grupp;
  5) teavituse pealkiri;
  6) teavituse sisu;
  7) roll - roll, millest alates on teavitus tellitav;
  8) saatmise sagedus (näiteks kohe pärast tingimuste täitmist või kord ööpäevas);
  9) vaikimisi seadistatud (jah, ei).

  (20) Teavitusala andmed on:
  1) isik - viide teavituse tellinud isiku kirjele;
  2) seisund - loendile vastav seisund;
  3) huvipiirkonna ruumiala ruumikuju - ruumiala ruumikuju geomeetria (koordinaadid);
  4) kehtivuse alguse kuupäev;
  5) kehtivuse lõpu kuupäev.

  (21) Registri uudise andmed on:
  1) pealkiri;
  2) sisu;
  3) kehtivuse alguse kuupäev;
  4) kehtivuse lõpu kuupäev.

  (22) Abi ja juhendite haldamise andmed on:
  1) nimetus (element);
  2) viide (link);
  3) pealkiri;
  4) sisu.

  (23) Andmevahetusliidese andmed on:
  1) nimetus;
  2) tingimus;
  3) tingimuse selgitus.

  (24) Registri andmetes tehtava muudatuse andmed on:
  1) andmete lisaja kasutajatunnus registris;
  2) andmete lisamise aeg;
  3) andmete muudatuse tegija kasutajatunnus registris;
  4) andmete muudatuse tegemise aeg.

  (25) Vastutaval töötlejal on õigus registrisse kanda ka muid registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid.

3. jagu Andmete kandmine registrisse, väljastamine registrist ja juurdepääs andmetele 

§ 34.   Andmete registrisse kandja

  (1) Kasutaja õigustest ja ülesannetest olenevalt kannab 2. peatüki teises jaos nimetatud andmed registrisse:
  1) vastutav töötleja;
  2) volitatud töötleja;
  3) kasutaja, kellel on kliendi, projekteerija või linnasüsteemivälise asutuse esindaja õigused.

  (2) Andmete kandmine registrisse on jaotatud rollist ja alamrollist lähtudes käesoleva määruse § 37 ja Tallinna linna ehitustegevust reguleeriva määruse alusel.

  (3) Andmete registrisse kandmiseks on vaja kasutaja tuvastada autentimisteenusega või vastutava töötleja puhul erandkorras kasutajatunnuse ja parooliga.

  (4) Registrisse saab klient, projekteerija ja linnasüsteemivälise asutuse esindaja rollis kasutaja allkirjastatud dokumente esitada kahel viisil:
  1) digitaalselt allkirjastatuna registri kaudu;
  2) paberil allkirjastatud dokumendina, mille ta esitab volitatud või vastutavale töötlejale, kes sisestab dokumendi digitaalselt registrisse.

§ 35.   Ebaõigetest andmetest teatamine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Ebaõiged andmed avastanud isik on kohustatud sellest kohe teavitama andmed sisestanud isikut ja vastutavat töötlejat.

  (2) Ebaõiged andmed parandab need sisestanud isik esimesel võimalusel.

§ 36.   Andmete väljastamise põhimõtted

  (1) Registri andmetele pääseb juurde veebiliidese kaudu.

  (2) Registri kasutamine ja juurdepääs andmetele on tasuta.

  (3) Registri avaandmed (sealhulgas ruumiandmed) on kättesaadavad masinloetaval kujul registri ja Tallinna avaandmete veebilehelt. Registri avaandmed on andmed ja dokumendid, mis on registris märgitud avalikuks ning mida on avaliku teabe seadusest lähtuvalt võimalik registri kaudu kättesaadavaks teha.

  (4) Registri andmetele võimaldatakse juurdepääs ja neid väljastatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (5) Register on avalik, välja arvatud andmed, millele avaliku teabe seaduse kohaselt on seatud juurdepääsupiirang.

  (6) Menetluse kohta andmete saamiseks tuleb järelepärimise esitanud isikul esitada kirjalik taotlus vastutavale töötlejale. Kui järelepärimise esitanud isik taotleb menetluse kohta andmeid, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, tuleb tal andmete küsimist taotluses põhjendada.

  (7) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

  (8) Andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid ja teisi juurdepääsupiiranguga andmeid.

§ 37.   Registri kasutajate õigused

  (1) Registris on kuus kasutajarolli. Kooskõlastaja rollil on kolm alamrolli ja ametniku rollil seitse alamrolli.

  (2) Registri rollid on järgmised:
  1) igaüks - õigus vaadelda registri andmeid ning eksportida planeeringu tärk- ja ruumiandmeid. Seda rolli saavad vaikimisi kasutada kõik isikud, ilma et kasutaja peaks end registrisse sisse logima;
  2) klient - lisaks igaühe rolli õigustele õigus registrisse andmeid sisestada, esitada ettepanekuid ja vastuväiteid, tellida teavitusi, luua menetluse andmeid, täita ülesandeid, näha rohkem teavet menetluste kohta, millega ollakse seotud. Kliendi õiguste kasutamiseks peab isik registrisse sisse logima. Sisselogitud kasutaja, kes ei esinda asutust, saab registris olla vaid kliendi rollis;
  3) projekteerija - lisaks kliendi rolli õigustele õigus vaadelda oma asutuse kõiki planeeringuid ja tööülesandeid. Projekteerija õiguste kasutamiseks peab isik registrisse sisenedes märkima endaga seotud ettevõtte;
  4) kooskõlastaja - volitatud töötleja teenistujale antav roll, mis annab lisaks kliendi rolli õigustele õiguse registriandmeid vaadelda, lisada ja muuta. Kooskõlastaja õiguste kasutamiseks peab isik registrisse sisenema kooskõlastaja rollis. Kooskõlastaja rollil on kolm alamrolli, mis antakse asutusest, ametikohast ja ülesannetest lähtudes: linnaosavalitsuse spetsialist, TPRi kontaktisik ja linnasüsteemivälise asutuse esindaja;
  5) ametnik - vastutava töötleja ametnikule antav roll, mis annab lisaks eelnevate rollide õigustele õiguse registriandmeid vaadelda ja töödelda, sh sisestada registrisse andmeid, luua uusi toiminguid, muuta seotud isikuid, anda ülesandeid volitatud töötlejatele ja klientidele, peatada ja jätkata menetlusi ning määrata ja muuta dokumentide nähtavust. Õiguste kasutamiseks peab isik registrisse sisenema ametniku rollis. Ametniku rollil on seitse alamrolli, mis antakse ametikohast ja ülesannetest lähtudes: osakonnajuhataja, tehnik-assistent, komisjoni sekretär, arhitekt, spetsialist, komisjoni esimees ja linnaplaneerija;
  6) süsteemihaldur ehk administraator - vastutava töötleja ametnikule antav roll, mis annab õiguse ligi pääseda kõikidele registriosadele ning teha andmetega ulatuslikke toiminguid ja registrit seadistada.

  (3) Registri alamrollid on järgmised:
  1) linnaosavalitsuse spetsialist - kooskõlastaja alamroll, mis määratakse Tallinna linnaosade valitsuste esindajatele. Linnaosavalitsuse spetsialist täidab peamiselt ametniku rollis kasutajate edastatud ülesandeid, edastab asutuste seisukohti ning teeb avalike väljapanekute ja arutelude toiminguid;
  2) TPRi kontaktisik - kooskõlastaja alamroll, mis määratakse Tallinna Linnavalitsuse ametite esindajatele. TPRi kontaktisik täidab peamiselt ametniku rollis kasutajate edastatud ülesandeid, lisab dokumente ja edastab asutuste seisukohti;
  3) linnasüsteemivälise asutuse esindaja - kooskõlastaja alamroll, mis määratakse linnasüsteemivälise asutuse esindajale, kes osaleb planeeringumenetluses täiendava seisukoha, heakskiidu või kooskõlastuse andjana;
  4) osakonnajuhataja - ametniku alamroll, mis määratakse linnaplaneerimise ameti teenistujale. Osakonnajuhatajal on õigus teha detailplaneeringute menetluse toiminguid, luua ja täita ülesandeid, lisada dokumente, saada ülevaade osakonna teenistujate antavate ja täidetavate tööülesannete kohta;
  5) tehnik-assistent - ametniku alamroll, mis määratakse linnaplaneerimise ameti teenistujale. Tehnik-assistendi õigused on seotud detailplaneeringute menetlusprotsessi juhtimise, toimingute loomise, ülesannete määramise ja esitatud materjalide tehnilise kontrolliga;
  6) komisjoni sekretär - ametniku alamroll, mis määratakse linnaplaneerimise ameti teenistujale. Komisjoni sekretäril on õigus luua registris planeeringute komisjoni koosolekute päevakordi ja koostada protokolle;
  7) arhitekt - ametniku alamroll, mis määratakse linnaplaneerimise ameti teenistujale. Arhitektil on õigus teha detailplaneeringumenetluse toiminguid, luua ja täita ülesandeid, lisada dokumente ning lisada teemasid komisjoni päevakorda;
  8) spetsialist - ametniku alamroll, mis määratakse linnaplaneerimise ameti spetsialistidele, kes täidavad peamiselt tehnik-assistendi, arhitekti ja linnaplaneerija antud ülesandeid;
  9) komisjoni esimees - ametniku alamroll, mis määratakse linnaplaneerimise ameti teenistujale. Alamrolli kasutaja on planeeringute komisjoni esimehe õiguste täitja, kellel on registris õigus allkirjastada planeeringute komisjoni protokolle;
  10) linnaplaneerija - ametniku alamroll, mis määratakse linnaplaneerimise ameti teenistujale. Linnaplaneerija teeb peamiselt üldplaneeringu ja teemaplaneeringu menetluse toiminguid ja sisestab registrisse andmeid, sh struktuurplaani andmeid.

  (4) Kasutajate juurdepääsupiirangute alused registri andmetele on sätestatud määruse §-s 36.

§ 38.   Juurdepääs andmetele

  (1) Juurdepääs andmetele ja dokumentidele on registris reguleeritud rollide ja alamrollide kaudu.

  (2) Registri dokumentidele on juurdepääs reguleeritud kolmel tasandil:
  1) süsteemihalduri ja ametniku rollis ning linnaosavalitsuse spetsialisti ja TPRi kontaktisiku alamrollis kasutajatel on juurdepääs kõikidele registrisse kantud dokumentidele ja failidele;
  2) igaühe, kliendi ja projekteerija rollis ja linnasüsteemivälise asutuse esindaja alamrollis kasutajal on juurdepääs dokumentidele, mille dokumendiliik on märgitud registri klassifikaatorites avalikuks ning mida on avaliku teabe seadusest lähtuvalt võimalik registri kaudu kättesaadavaks teha;
  3) konkreetse menetluse osapoolel (välja arvatud kaasatud isik ja ettepaneku või vastuväite esitaja), kes on ennast autentimisteenusega tuvastanud, on juurdepääs kõikidele konkreetse menetlusega seotud dokumentidele ja failidele, välja arvatud neile, mis on mõeldud ametkondlikuks kasutamiseks ning millele avaliku teabe seaduse kohaselt on seatud juurdepääsupiirang.

  (3) Registri andmetele, mis ei ole avalikud, kehtivad järgmised juurdepääsupiirangud:
  1) paragrahvis 30 nimetatud andmeid näevad registri kasutajad vaid iseenda kohta;
  2) paragrahvis 19 nimetatud andmeid näevad kõikide ülesannete puhul ametniku ja süsteemihalduri rollis kasutajad, konkreetse menetlusülesande ulatuses ülesande andja ja täitja sõltumata kasutaja rollist, menetluse osapooled näevad nende ülesandeliikide andmeid, millele on tehtud sellekohane märge;
  3) paragrahvi 13 punktis 3, § 14 punktis 3, § 17 punktis 6, § 29 punktides 3, 5, 6, 7, 12 ja 16 nimetatud andmeid näevad vaid ametniku ja süsteemihalduri rollis kasutajad;
  4) paragrahvi 29 punktides 4, 8, 10, 11, 13, 14 ja 15, § 30 punktis 6, § 33 lõigetes 19, 21, 22 ja 23 nimetatud andmeid näeb vaid süsteemihalduri rollis kasutaja;
  5) paragrahvi 33 lõike 23 punktides 1 ja 3 ning § 30 punktis 9 nimetatud andmeid ei näe registri kaudu keegi.

§ 39.   Registri kasutamise õiguse andmine

  (1) Registrisse saab siseneda kas ID-kaardi, mobiil-ID või sarnase turvalisusastmega meetodit kasutades. Linnaplaneerimise ameti töötajad saavad registrisse siseneda ka parooliga. Registri kasutajate õigusi hallatakse autoriseerimis- ja sisselogimismoodulis, mis kontrollib sünkroonselt linna finantsinfosüsteemi SAP personalimoodulis registreeritud Tallinna ametiasutuste teenistujate nimekirja ning annab teenistujatele automaatselt registri kasutamise õiguse. Juriidiliste isikute esindajate puhul kontrollitakse kasutajate õigusi äriregistri kaudu. Sisselogimismoodulis hallatakse nii kasutajate kontaktandmeid (telefoninumber ja e-posti aadress) kui ka kasutajarolli ja ametikohta ning seostatakse kasutajad asutustega.

  (2) Registri kasutajale antakse õigused tema ülesannetest lähtudes.

  (3) Kui kasutaja siseneb registrisse, kantakse tema kontaktandmed, talle antud õigused ja tema seosed asutustega füüsilise isiku ja registri kasutaja ning juriidilise isiku andmete tabelitesse.

  (4) Süsteemihalduril on võimalik registri kasutajate andmeid osaliselt hallata ja teha neis järgmisi muudatusi:
  1) määrata ametniku rollis kasutajatele alamrolle;
  2) anda olemasolevatele kasutajatele, kellele on määratud ametniku roll, ajutine juurdepääs registrisse kasutajatunnuse ja parooli alusel;
  3) genereerida kasutajatunnusele uus parool;
  4) märkida kasutajakonto aegunuks;
  5) muuta kasutaja andmeid andmeväljadel „Piirkond", „Postiaadress", „E-posti aadress" ja „Telefoninumber";
  6) lisada isikule täiendavaid kontaktandmeid (faksinumber, muu e-posti aadress, esindaja, kontaktisik, muu).

  (5) Registri kasutajate õiguste üle peab koondarvestust vastutav töötleja.

  (6) Registri kasutajarollidele rakenduvad piirangud:
  1) iga registrisse sisenenud kasutaja, kes ei ole valinud esindatavat asutust, saab endale registris kliendi rolli;
  2) projekteerija võib olla seotud iga asutusega;
  3) linnasüsteemivälise asutuse esindaja võib olla seotud asutusega, mille tunnuseks registris on kooskõlastav asutus;
  4) linnaosavalitsuse spetsialist ja TPRi kontaktisik võib olla seotud asutusega, mis on määratud SAPi liideses;
  5) ametnik ja süsteemihaldur võib olla seotud asutusega, mille tunnuseks on SAPi liideses ja registris linnaplaneerimise amet.

§ 40.   Registri kasutamise õiguse lõppemine ja juurdepääsu keelamine

  (1) Registri kasutamise õigus lõpeb, kui
  1) juriidilise isiku või asutuse asjaomase õigusega isik võtab registri kasutajalt registri kasutamise õiguse;
  2) kui teenistuja eemaldatakse SAPi liidese andmevahetuse nimekirjast, st teenistuja teenistus- või töösuhte lõppemise korral (ametniku ja süsteemihalduri rolli puhul).

  (2) Süsteemihaldur võib oma algatusel kasutaja juurdepääsu registrisse keelata, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) kasutaja on mitu korda rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) kasutaja on mitu korda kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt.

§ 41.   Registri andmevahetus teiste infosüsteemidega

  (1) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudele ning saada neilt andmeid.

  (2) Register kasutab:
  1) Tallinna ruumiandmete registri kaardiandmeid;
  2) Tallinna maaregistri maaüksuste andmeid;
  3) maakatastri katastriüksuste andmeid ja kitsendusi põhjustavate objektide kaarditeenust;
  4) aadressiandmete süsteemi aadressandmeid;
  5) juriidilise isiku andmete kontrolliks päringuid äriregistrist;
  6) dokumentide andmeid Tallinna linna ametiasutuste dokumendihaldussüsteemist.

  (3) Register viitab:
  1) planeeringutega seotud õigusaktide andmetele Tallinna õigusaktide registris;
  2) kohtuotsuste andmetele kohtute infosüsteemis.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 42.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja/või andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul kaebuse saamisest arvates.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

  (4) Registri andmete vaatamise, esitamise, väljastamise ja muutmise kohta peetakse arvestust tarkvara abil.

  (5) Registri pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ette nähtud korras.

§ 43.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Registri pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse või Tallinna Linnaarhiivi üleandmise või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (4) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üleantavate andmete tervikluse eest.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse vastav akt.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json