Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2023, 3

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.06.2023 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning maamaksuseaduse § 5 lõike 1 (redaktsiooni jõustumine 01.01.2024) alusel.

§ 1.   Maamaksumäärad

  Kehtestada Rapla valla haldusterritooriumil asuva maa maamaksumäär:
  1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamise hinnast aastas;
  2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5% maa maksustamise hinnast aastas;
  3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,00% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Maksusoodustused

  (1) Maamaksust vabastatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva maa, mille sihtotstarve või üks sihtotstarvetest on elamumaa, või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksus poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 hektari ulatuses.

  (2) Maamaksust vabastatakse täiendavalt lisaks koduomanike maamaksuvabastusele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

  (3) Muus osas kohaldatakse maksusoodustusi vastavalt maamaksuseaduses sätestatule.

§ 3.   Maksuvabastuse andmine

  Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud maksuvabastuse andmise otsustab Rapla Vallavalitsus isiku kirjaliku avalduse alusel Rapla Vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

§ 4.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 20. detsember 2018 määrus nr 52 „Maamaksumäärade kehtestamine“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Kalle Toomet
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json