Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.07.2016, 1

Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu

Vastu võetud 26.07.2016 nr 8

Kose Vallavolikogu 29. november 2012 otsusega nr 165 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Kõue Vallavolikogu 30. november 2012 otsusega nr 163 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ taotlesid Kose vald ja Kõue vald Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist. 27. juuni 2013 määrusega nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 03. aprill 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ otsustas Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Kose valla ja Kõue valla ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Kose valla. Määrus jõustus haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevas osas 26. oktoober 2013. Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lg 1 punkti 3 ja § 664 lg 2 punkti 1, „Väärteomenetluse seadustiku“ § 9 punkti 2, § 10 lg 1, 2 ja 3, § 52 lg 5, 9, 10, 11 ja 16, „Ehitusseadustiku“ § 141 punkti 1, „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse” § 153 lg 1 ja § 154, „Jäätmeseaduse“ § 127 lg 2 punkti 3, „Kaubandustegevuse seaduse“ § 33 lg 1 punkti 4, § 33 lg 2 punkti 3, „Looduskaitseseaduse“ § 75 lg 3, „Tubakaseaduse” § 51 lg 1, „Alkoholiseaduse § 73 punkti 5, „Kalmistuseaduse“ § 12 lg 1, „Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse“ § 621 lg 2 ja § 627, „Korrakaitseseaduse“ § 571 punkti 2, „Lastekaitseseaduse“ § 38 lg 5 ja § 40, „Liiklusseaduse“ § 263 lg 2 ja § 263 lg 3 p 2, „Muinsuskaitseseaduse“ § 49 punkti 2, „Pakendiseaduse“ § 33 lg 6, „Reklaamiseaduse“ § 36 lg 2 punkti 5, „Tarbijakaitseseaduse“ § 75 lg 1 p 3, § 75 lg 2 p 2 „Ühistranspordiseaduse § 95 lg 2 punkti 2, „Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse“ §74 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev Kose Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana väärtegudele, millele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

§ 2.   Ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana.

  (1) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 (heakorra ja kaevetööde eeskiri) sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist.

  (2) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 (koerte ja kasside pidamise eeskiri) sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist.

  (3) Karistusseadustiku §-s 262 (avaliku korra rikkumine) sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist.

  (4) Alkoholiseaduse §-des 53-71 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist, lastekaitse vanemspetsialist ja vallasekretär.

  (5) Ehitusseadustiku §-des 134-140 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: ehitusnõunik, arhitekt ja järelevalvespetsialist.

  (6) Jäätmeseaduse §-des 120-12611 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist ja keskkonnanõunik.

  (7) Kalmistuseaduse § 12 lg 1 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist.

  (8) Kaubandustegevuse seaduse § 26 ja § 29 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist ja registripidaja.

  (9) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 626 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist ja keskkonnanõunik.

  (10) Karistusseadustiku §-s 282 (sünnist või surmast teatamata jätmine) sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: vallasekretär ja registripidaja.

  (11) Korrakaitseseaduse § 55 – 57 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist.

  (12) Lastekaitseseaduse § 21, § 22, § 23 lg 1, § 24, § 27, § 31 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: lastekaitse vanemspetsialist ja järelevalvespetsialist.

  (13) Liiklusseaduse § 241, § 261, §-de 2611-2615 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist ja keskkonnanõunik.

  (14) Looduskaitseseaduse § 71, § 73 ja § 74 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist, maakorraldaja ja keskkonnanõunik.

  (15) Muinsuskaitseseaduse § 45 - § 47 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on: järelevalvespetsialist ja arhitekt.

  (16) Pakendiseaduse § 29 ja § 30 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist ja keskkonnanõunik.

  (17) Reklaamiseaduse § 33-35 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist, keskkonnanõunik ja vallasekretär.

  (18) Tarbijakaitseseaduse § 68 ja § 69 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist.

  (19) Tubakaseaduse §-des 39-50 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on: järelevalvespetsialist, lastekaitse vanemspetsialist ja vallasekretär.

  (20) Ühistranspordiseaduse § 85 – 91 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on: järelevalvespetsialist ja abivallavanem.

  (21) Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seaduse §-des 151, 153 ja 154 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetlejana järelevalvespetsialist ja keskkonnanõunik.

  (22) Karistusseadustiku § 372 lg 1 ja lg 3 (tegevusloata ja keelatud majandustegevus) sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on: registripidaja ja järelevalvespetsialist.

  (23) Karistusseadustiku § 261 lg 1 ja lg 3, § 279, § 280 lg 1 ja lg 3 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on järelevalvespetsialist.

§ 3.   Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus

  (1) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud ametnikule kui kohtuvälisele menetlejale väljastatakse tunnistus, mille vorm on toodud määruse lisas 1.

  (2) Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse selle väljaandjale tagastama.

  (3) Tunnistuse esiküljele on märgitud:
  1) tunnistuse väljaandjana «KOSE VALLAVALITSUS»;
  2) ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) tunnistust omava ametniku pädevuse aluseks oleva õigusakti nimetus, number ja kuupäev ning tekst «Käesolevat tunnistust omav ametnik on pädev Kose Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana»;
  4) tunnistuse väljaandmise aeg, väljaandja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri ning väljaandja pitsati jäljend.

§ 4.   Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmine

  Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistusi väljastab ja peab arvestust tunnistuste väljastamise kohta vallasekretär.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavalitsuse 13.12.2011 määrus nr 5 „Kõue valla nimel väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu kinnitamine“.

Ott Valdma
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa 1 Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus

/otsingu_soovitused.json