HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.05.2021, 22

Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord

Vastu võetud 25.07.2019 nr 56
RT IV, 30.07.2019, 11
jõustumine 02.08.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2021RT IV, 28.05.2021, 2031.05.2021

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord sätestab toetuste andmise tingimused ja korra Jõhvi valla haridusasutustesse (lasteaiad, üldhariduskoolid, huvikoolid) põhikohaga tööle asuvale õpetajale ja tugispetsialistile.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine Jõhvi valla haridusasutustes ning soodustama uute spetsialiste elama ja tööle asumist Jõhvi valda.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) õpetaja – kvalifikatsiooninõuetele vastav töötaja põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ja koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes;
  2) tugispetsialist- logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ja koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes;
  3) statsionaarse- või mittestatsionaarse viimase kursuse magistriõppe üliõpilane- isik, kes omandab õpetaja/tugispetsialisti kutset ning peale õpingute lõppemist asub tööle Jõhvi valla haridusasutusse.

§ 2.   Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetus

  (1) Alustava õpetaja ja tugispetsialisti rahaliseks toetuseks on:
  1) stardiraha summas 2500 eurot, millest 500 eurot makstakse pärast töölepingu sõlmimist, 500 eurot peale katseaja edukat läbimist ja 1500 eurot teisel tööaastal esimese täiskuu palgapäeval;
  2) lisatasu eluruumi üüri kompenseerimiseks ühe aasta jooksul tööle asumise hetkest või muudel juhtudel kokkuleppel vallavalitsusega summas kuni 100 eurot;
  3) stipendium netosummas 1500 eurot, s.o 750 eurot semestri kohta statsionaarse-või mittestatsionaarse viimase kursuse magistriõppe üliõpilasele, kes omandab õpetaja/tugispetsialisti kutset, tingimusel, et üliõpilane asub tööle õpetajana/tugispetsialistina Jõhvi valla haridusasutustes ühe aasta jooksul peale stipendiumi eraldamist ja töötab haridusasutustes vähemalt kolm aastat;
  4) 50 % soodustus Jõhvi valla spordiobjektide kasutamisel (spordikeskus, ujula).

  (2) Alustava õpetaja ja tugispetsialisti mitterahaliseks toetuseks on mentori tugi esimesel tööaastal.

  (3) Jõhvi Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus korrigeerida ülalpool toodud rahalise toetuse summasid juhul, kui õpetaja või tugispetsialist asub tööle Jõhvi valla haridusasutustesse osalise koormusega.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse füüsilisele isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) isiku elukoht toetuse taotlemise ja toetuse maksmise ajal on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas;
  2) isik vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, omab õpetaja kutset või läbib haridusprogrammi, mille eesmärgiks on uute spetsialiste toomine haridussüsteemi (Noored koolid jne).
  3) kes asub tööle Jõhvi valla haridusasutustesse.

  (11) Erandkorras ning juhul, kui toetust taotlev spetsialist asub tööle Jõhvi valla haridusasutuse ametikohale, mis omab suurt tähtsust haridusasutuse arengu tagamisel, võib toetus maksta ka taotlejale, kelle elukoht taotlemise ajal ei ole Jõhvi vald.
[RT IV, 28.05.2021, 20 - jõust. 31.05.2021]

  (2) Isikul on õigus saada (taotleda) toetust ühel korral.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu.
[RT IV, 28.05.2021, 20 - jõust. 31.05.2021]

  (2) Esitatud taotluses märgitakse:
  1) ametikoht;
  2) õpetajana või tugispetsialistina töötamise koormus;
  3) pangakonto number.

  (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (4) Taotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul toetuse saamise õiguse tekkimisest.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus korralduse andmisega ühe kalendrikuu jooksul arvates viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui taotlus ei rahuldata, saadetakse taotlejale motiveeritud otsus seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Taotlejaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otstarve ja ülekandmise tähtaeg;
  2) toetuse saaja kohustus töötada Jõhvi valla haridusasutustes vähemalt 3 aastat;
  3) toetuse saaja kohustus asuma tööle Jõhvi valla haridusasutusse õpetajana/tugispetsialistina peale stipendiumi saamist ühe aasta jooksul;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

  (4) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist.

§ 6.   Toetuse maksmise peatumine

  (1) Rasedus-ja sünnipuhkuse ning lapsepuhkuse ajal toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast rasedus-ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse lõppemist.

  (2) Ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohuslasele toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast ajateenistuskohustuste täitmise lõppemist.

§ 7.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse valitsuse korraldusega, kui toetuse saaja ei vasta käesoleva määruse § 3 toodud tingimustele.

§ 8.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui toetuse saaja lahkub töölt enne lepingus sätestatud tähtaega või ei asu peale õpingute lõppemist tööle Jõhvi valla haridusasutusse, on vallavalitsusel õigus makstud toetus tagasi nõuda.

  (2) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab vallavalitsus.

§ 9.   Rakendamine

  Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse taotluse ja lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json