HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Loksa Muusikakooli põhimäärus

Loksa Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Loksa Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2008 nr 17
jõustumine 21.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.04.201201.05.2012
25.06.2015RT IV, 02.07.2015, 101.09.2015

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel, lähtudes huvikooli seaduse § 1 lõikes 4, §-s 2, § 7 lõikes 1, § 9 lõikes 5, § 10 lõikes 5, § 12 lõikes 2, § 13 lõikes 1, § 18 lõikes 2 ja § 19 lõigetes 1 ja 2 ning haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007 määruses nr 24 „Huviharidusstandard“ sätestatust.

§ 1.   Reguleerimisala

  Loksa Muusikakooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli täielik nimi on Loksa Muusikakool, lühendatult Loksa MK.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kool asub Harjumaal, Loksa linnas Tallinna tn 47a.

§ 4.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Loksa linna asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Loksa Linnavolikogu.

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (3) Kooli kõrgemalseisev asutus on Loksa Linnavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus). Kool on ametiasutuse hallatav asutus, kelle tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse hariduse- ja sotsiaalvaldkonna abilinnapea.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012 )

  (4) Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavade registreeringu taotleb huvikooli seaduses sätestatud korras ametiasutus.

  (5) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsuse kui täitevorgani õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Pitsat, eelarve ja arvelduskonto

  (1) Koolil on oma nimega pitsat. Pitsat on sõõrikujuline ja 35 millimeetrilise läbimõõduga. Pitsati keskel asub Loksa linna vapi kujutis. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Loksa linn“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Loksa Muusikakool“.

  (2) Koolil on Loksa linna eelarves iseseisev eelarve.

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel ja vene keel.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja Loksa linna asutuste asjaajamiskorras sätestatust.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 8.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

§ 10.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

  (2) Kool võib põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaharidust, korraldada seminare ja kursuseid, arendada kontserttegevust, tegeleda õppevahendite valmistamisega, välja üürida muusikainstrumente ja ruume ning osutada tasulisi teenuseid.

§ 11.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Loksa linn - kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusüksus, peab huviharidusega seotud kulude katmiseks olema Loksa linnal vastava omavalitsusüksusega sõlmitud leping.

§ 12.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaalase võime avastamine ja kavakindel arendamine ning Loksa linna kultuurielu edendamine;
  2) muusikaalase koostöö arendamine Loksa linna asutuste vahel;
  3) õppetegevuse korraldamiseks lastevanemate ja ametiasutuse koostöö korraldamine;
  4) kooli ja Loksa linna muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine;
  5) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.
  6) täiskasvanute vabaharidusliku koolitusega tegelemisel õppijatele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine.

§ 13.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelklass 1-2 aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aastad.
[RT IV, 02.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 14.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelklassi ülesandeks on laste muusikalise ande avastamine ja soovitud instrumendiga tutvumine.

  (2) Põhikooli noorema astme ülesandeks on anda õpilastele kinnitatud kooli õppekava alusel vastav haridus.

  (3) Põhikooli vanema astme ülesandeks on anda õpilastele kinnitatud kooli õppekava alusele vastav haridus.

  (4) Lisa-aastate ülesandeks on hoida ja arendada omandatud teadmisi ja oskusi õpilaste edasiõppima asumiseks kesk-eri õppeasutusse või kõrgkooli.
[RT IV, 02.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 15.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.

§ 16.   Õppekava sisu

  (1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuval koostab kool muusikalise hariduse andmiseks õppekava.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

§ 17.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 18.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) (Kehtetu) (Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrus nr 7 – jõust 01.05.2012 )

  (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha ametiasutus või tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (4) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 19.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Muusikahariduse õppekava alusel muusikahariduse omandamiseks on kooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.

  (11) Eelklassi võetakse vastu lapsed alates viiendast eluaastast, lapsevanema avalduse ja musikaalsuse katse alusel.
[RT IV, 02.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise korras. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

  (3) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes mõnes muus muusikakooli riikliku õppekava alusel on läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia.

  (4) Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid õpilane soovib õpet jätkata.

  (5) Õpilase kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 20.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.

  (2) Pilliõpet antakse individuaaltundidena. Rühmad moodustakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes muusikateoreetilistes ainetes.

  (3) Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui 8 last.

§ 21.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 22.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
  1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) lapsevanema taotluse alusel.

  (2) Õpilase võib koolist välja arvata:
  1) kui õpilane ei ole õppeaasta jooksul osalenud õppetöös kokku kahe kuu tundides;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  3) kui lapsevanema poolt kaetav järjestikusel kuul tasumata;
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012 )
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (3) Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 23.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 24.   Õppeperiood

  (1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva, eelklassis vähemalt 145.
[RT IV, 02.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund.

  (3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.

  (4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal ning need on igaks õppeaastaks määratud haridus- ja teadusministri määrusega. Õppevaheajad jagunevad:
  1) sügisvaheaeg;
  2) jõuluvaheaeg;
  3) kevadvaheaeg;
  4) suvevaheaeg.

  (5) Õppetunni pikkus on 45minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema puhkepaus vähemalt 5minutit.

  (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 25.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

§ 26.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor peab kooli ja enda tegevusest andma aru ametiasutusele, Loksa Linnavalitsusele kui teenistusliku järelevalve korraldaja või eelnimetatute volitatud isikutele.

  (3) Direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud huvikooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja ametiasutusele kinnitamiseks;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja ametiasutusele;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid käesoleva seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 27.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Loksa Linnavalitsus.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Loksa Linnavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Loksa Linnapea või tema volitatud isik.

§ 28.   Direktori asendamine

  (1) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega õppealajuhataja või tema äraolekul isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

  (2) Direktor määrab isiku, kes asendab direktorit ka juhul, kui direktor ja õppealajuhataja on samal ajal ära.

§ 29.   Kooli õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 30.   Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 31.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemal viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu.

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt 3 päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 32.   Kooli hoolekogu

  Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja ametiasutusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 33.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

  (1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse peavad kuuluma Loksa Linnavolikogu esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a kooli direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt 2 lastevanemate ja õppurite esindajat, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja muid isikuid.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Loksa Linnavalitsus kui täitevorgan.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul kooli direktor.

§ 34.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava õppetasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
  7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 35.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav hiljemalt 7. päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

§ 36.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja kooli teenindav personal.

  (2) Kooli töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Loksa Linnavalitsusega.

  (3) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus.

  (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorraeeskirjaga. Töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor, kooskõlastades selle enne kinnitamist tööinspektsiooniga.

  (5) Juulis on kooli töötajatel kollektiivpuhkus.

§ 361.   Kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord

  Kooli direktori ja õpetajate kvalifikatsiooninõuded ning õpetajate atesteerimise korra kehtestab Loksa Linnavalitsus.
(Täiendatud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012 )

§ 37.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

§ 38.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Loksa Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra alusel Loksa linnalt või teiste isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012)

  (2) Kooli valduses olev vara on Loksa linna omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Loksa Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korras.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012)

§ 39.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Loksa linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudest allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustele laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused;
  6) lapsevanema või õppuri poolt tasutav muusikainstrumendi kasutamise tasu.
(Täiendatud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012)

  (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu ja muusikainstrumendi kasutamise tasu, mille suuruse kinnitab Loksa Linnavolikogu.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012 )

  (4) Kooli finantstegevust juhib koostöös kooli hoolekoguga kooli direktor. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

§ 40.   Õppetasust vabastamine ja soodustuste andmine

  (1) Hoolekogul, õppenõukogul või direktoril on käesolevas paragrahvis sätestatud korras õigus otsustada õpilase õppetasust vabastamine või teha õppetasu maksmisel soodustusi.

  (2) Õppetasu maksmisel on õigus teha soodustus kuni 50% ulatuses õppetasust juhul, kui õpilane on puudunud koolist mõjuva põhjusega vähemalt kaks nädalat, 75% ulatuses juhul, kui õpilane on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt kolm nädalat, ja 100% ulatuses juhul, kui õpilane ei ole osalenud õppetöös mõjuva põhjusega terve kalendrikuu jooksul.

  (3) Õppetasu maksmisel on õigus teha soodustusi õpilastele, kelle saavutused õpingutes ja konkurssidel on väga head või silmapaistvad.

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud soodustuste andmise ja ulatuse määrab:
  1) lõikes 2 märgitud soodustuste andmisel direktor vastavalt asjaoludele;
  2) lõikes 3 märgitud soodustuste andmisel õppenõukogu.

  (5) Lõike 4 punktis 1 märgitud juhul vormistatakse soodustuse andmine direktori käskkirjaga, lõike 4 punktis 2 märgitud juhul õppenõukogu protokolli alusel direktori käskkirjaga.

§ 41.   Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 42.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel Harju maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Loksa Linnavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Loksa Linnavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 43.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Loksa Linnavolikogu ja korraldab ametiasutus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli ühinemises või jagunemises. Kool ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) kool ühendatakse huvikooliga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool;
  2) kool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) kool jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Kooli ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (6) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 44.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Loksa Linnavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor või ametiasutuse hariduse- ja sotsiaalvaldkonna abilinnapea. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma Loksa Linnavolikogu hariduskomisjon.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 – jõust 01.05.2012)

§ 45.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. juunil 2008.

/otsingu_soovitused.json