EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 19

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Loksa linnas

Vastu võetud 14.05.2009 nr 19
jõustumine 18.05.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 1 ja lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 13 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus (edaspidi: määrus) sätestab reklaami ja reklaamikandjate paigaldamisele esitatavad nõuded ja kehtestab reklaamimaksu ja maksustamise tingimused Loksa linna haldusterritooriumil.

 (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reklaam – reklaam reklaamiseaduse tähenduses, liiklusväline teabevahend teeseaduse § 34 lõike 1 mõttes ja reklaamikandja reklaami paigaldamiseks kasutatava aluse, konstruktsiooni, seadeldisena (reklaampost, -tahvel, -treiler);
 2) mittestatsionaarne reklaam - maapinna või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaam k.a treileritele paigaldatud reklaam;
 3) reklaami paigaldusluba – Loksa Linnavalitsuse korraldusega antav nõusolek reklaami paigaldamiseks Loksa linna haldusterritooriumile;
 4) reklaamimaks - Loksa linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamise ja linnapildi kujundamise eesmärgil maksumaksja poolt määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
 5) maksuobjekt - reklaam, mis on paigaldatud füüsiliste ja juriidiliste isikute (edaspidi: isik) poolt Loksa linna haldusterritooriumile;
 6) maksudeklaratsioon – reklaami paigaldusloa saaja poolt maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu deklaratsioon, mille alusel arvutatakse reklaamimaks.

§ 2.  Reklaami paigaldamise tingimused

 (1) Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Loksa Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) poolt väljastatav reklaami paigaldusluba (edaspidi: paigaldusluba).

 (2) Paigaldusloa taotlemist ei nõuta määruse § 7 lõike 1 punktides 1-9 nimetatud maksuvaba reklaami paigaldamiseks.

 (3) Reklaami kujundus peab sobima linnaruumi ilmega arvestades konkreetse tänava, väljaku või hooneansambli eripära.

 (4) Reklaam hoonel peab sobima värvilt, mõõtmetelt ja proportsioonilt antud hoonega.

 (5) Kõnniteedele ei paigaldata reklaami, kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 meetrit.

 (6) Teele ja tee kaitsevööndi alale kavandatav reklaam ehk liiklusväline teabevahend peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:
 1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
 2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
 3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
 4) ei piira nähtavust ristmikul.

§ 3.  Paigaldusloa taotlemine

 (1) Reklaami paigaldamiseks esitatakse linnavalitsusele vormikohane taotlus (lisa 1), millele lisatakse:
 1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone või rajatise omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;
 2) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 3) fassaadile paigaldatava reklaami puhul fassaadijoonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning reklaami kinnitus-konstruktsioonide projekt;
 4) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
 5) linnavalitsuse kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta linna halduses olevatele teedele või tee kaitsevööndi alale;
 6) Maanteeameti kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta riigi teele või tee kaitsevööndi alale;
 7) tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
 8) Muinsuskaitseameti kirjalik luba muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks.

 (2) Paigaldusloa taotluses näitab taotleja, kas ta soovib jagada maksuperioodi igakuisteks või kvartali intervallideks.

 (3) Linnavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses esitatud nõuetele. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab linnavalitsus sellest paigaldusloa taotlejat hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (4) Linnavalitsus otsustab paigaldusloa väljastamise hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest. Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni üks aasta.

 (5) Linnavalitsuse vastavasisulises korralduses märgitakse järgmised andmed:
 1) paigaldusloa taotleja (nimi, aadress, registrinumber/isikukood);
 2) reklaami asukoht;
 3) reklaami mõõdud;
 4) paigaldusloa tähtaeg;
 5) reklaamimaksu summa;
 6) vajadusel muud märkused.

§ 4.  Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Linnavalitsusel on õigus paigaldusloa väljastamisest keelduda, kui:
 1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
 2) kavandatud reklaam ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on mõõtmetelt ja proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva linnaruumiga;
 3) paigaldusloa taotleja on esitanud valeandmeid;
 4) puuduvad nõutavad § 3 lõikes 1 nimetatud kooskõlastused;
 5) paigaldusloa taotleja omab varasemaid võlgasid reklaamimaksu osas või on eelnevalt rikkunud määruses kehtestatud nõudeid;
 6) linnavalitsus ei pea ehitise või maa omanikuna vastava reklaami paigaldamist antud asukohta sobilikuks;
 7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel või kaalukatel põhjustel.

§ 5.  Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsusel on õigus enne tähtaja möödumist paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa saaja:
 1) ei täida § 6 lõikes 2 nimetatud kohustusi;
 2) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
 3) ei ole reklaami paigaldanud 2 kuu jooksul arvates paigaldusloa väljaandmise kuupäevast;
 4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 6.  Paigaldusloa saaja õigused ja kohustused

 (1) Paigaldusloa saajal on õigus igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest linnavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud.

 (2) Paigaldusloa saaja on kohustatud:
 1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentidele ja paigaldusloale;
 2) tagama reklaami korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
 3) tagama, et mittestatsionaarne reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
 4) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama linnavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
 5) reklaami maha võtma ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema vähemalt 15 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uut paigaldusluba § 3 sätestatud korras. Kohustuste täitmata jätmisel korraldab linnavalitsus reklaami eemaldamise paigaldusloa saaja kulul;
 6) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
 7) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
 8) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (puruneb, kukub alla jms) isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud.

§ 7.  Maksustatav reklaam

 (1) Igasugune Loksa linna haldusterritooriumile paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
 2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
 3) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
 4) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
 5) ehitise sees paigaldatud reklaam;
 6) liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” kohaselt paigaldatud teave;
 7) ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
 8) reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
 9) kuulutused, mis on paigaldatud selleks ettenähtud avalikele infotahvlitele. Kuulutuste paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu või kuulutuse aegumist kuulutused kõrvaldama.

 (2) Juhul, kui ettevõtja tegutseb Loksa linna omandis olevas ehitises ning soovib antud ehitisele paigaldada oma ärinime, tegevuskoha tähistust või oma registreeritud kaubamärki, peab ettevõtja linnavalitsusele kooskõlastuse saamiseks esitama vastavasisulise avalduse, millele on lisatud § 3 lõikes 1 punktides 2 ja 3 välja toodud lisad.

 (3) Lõikes 2 nimetatud kooskõlastuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 8.  Maksuperiood ja maksumäär

 (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaam on eksponeeritud.

 (2) Maksukohustus tekib lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

 (3) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m² kalendrikuumaksumus. Kui reklaampinna suurus on täisruutmeetritest erinev, ümardatakse reklaampinna suurus ruutmeetrites ühe komakohani. Kui maksuperiood ei ole arvestatav täiskuudes, on maksumääraks reklaampinna ühe ruutmeetri kohta 1/30 üldisest maksumäärast ühe päeva kohta.

 (4) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
 1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
 2) ruumilise reklaami puhul objekti pinnalaotuse suuruse järgi.

 (5) Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 3,20 eurot kuus välja arvatud lõigetes 6-8 sätestatud juhtudel.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 20.12.2010 määrusega nr 27 – jõust. 01.01.2011)

 (6) Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest Loksa linna ärimaal ja Tallinna ning Rohuaia tänava transpordimaal – 4,47 eurot kuus.”
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 20.12.2010 määrusega nr 27 – jõust. 01.01.2011)

 (7) Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest Loksa linna ärimaast välja jääva Posti tänava transpordimaa lõigul – 3,83 eurot kuus.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 20.12.2010 määrusega nr 27 – jõust. 01.01.2011)

 (8) Kahekordset maksumäära rakendatakse:
 1) mittestatsionaarselt paigaldatud reklaami maksustamisel;
 2) vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi reklaamimisel.

§ 9.  Reklaamimaksu arvutamine ja tasumine

 (1) Maksuhalduriks on linnavalitsus.

 (2) Maksumaksjaks on paigaldusloa saaja.

 (3) Maksumaksja on kohustatud hiljemalt 3. tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (lisa 2).

 (4) Maksumaksja teeb valiku, kas jagab maksuperioodi igakuisteks või kvartali intervallideks. Vastavalt tehtud valikule esitab maksumaksja maksudeklaratsiooni igakuiselt või kvartali kaupa, s.o 3 kuu kohta korraga. Iga järgneva intervalli kohta esitatakse maksudeklaratsioon intervalli 1. tööpäevaks. Maksusumma esimese ja viimase intervalli eest arvestatakse vastavalt tegelikule päevade arvule.

 (5) Maksudeklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

 (6) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja esitab maksumaksjale arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 20.12.2010 määrusega nr 27 – jõust. 01.01.2011)

 (7) Kui sama reklaami eksponeeritakse erinevatel reklaamipindadel, kuid samaaegselt ja kohaldamisele kuulub samane maksumäär, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

 (8) Kui reklaami s.h mittestatsionaarse reklaami eksponeerimise tähtaeg on lühem kui 3 kuud, kuulub tasumisele kogu perioodi reklaamimaks ühe korraga lõikes 3 sätestatud korras.

 (9) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui lõikes 4 nimetatud intervalli ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

 (10) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 10.  Maksusoodustused

 (1) Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud Loksa linnas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, kusjuures soodustust antakse reklaamile, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas.

 (2) Maksusoodustust ei anta isikule:
 1) kes on esitanud maksusoodustuse või –vabastuse taotlemisel valeandmeid;
 2) kes on reklaamimaksu võlglane.

 (3) Maksusoodustuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus.

 (4) Maksusoodustuse suurus ei tohi ületada antud isiku poolt objektile antud toetuse suurust.

 (5) Maksusoodustuse saamiseks märgib isik paigaldusloa taotluses lisaks § 3 nimetatule maksusoodustuse taotlemise põhjuse s.h lõikes 1 nimetatud objekti nime ja aadressi, objekti ehitamiseks antud toetuse suuruse ning lisab vastava tõendi.

§ 11.  Reklaamimaksu kogumine

 (1) Reklaamimaksu kogumist korraldab linnavalitsus raamatupidamise osakonna kaudu.

 (2) Linnavalitsuse pearaamatupidaja ja vanemraamatupidajad on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 12.  Järelevalve

 (1) Kontrolli reklaami paigaldamise üle teostab linnaarhitekt-ehitusnõunik.

 (2) Kontrolli reklaamimaksu laekumise üle teostavad linnavalitsuse pearaamatupidaja ja vanemraamatupidajad.

 (3) Avastatud puuduse korral on lõigetes 1-2 nimetatud ametiisikutel õigus teha ettekirjutus määruse rikkujale nõudega rikkumise lõpetamise kohta ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Nõude täitmata jätmisel võib ametiisik teha linnavalitsusele ettepaneku paigaldusloa kehtetuks tunnistamiseks.

§ 13.  Vastutus

 (1) Vastutus määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

 (2) Vastutus määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest ja kohalike maksude seadusest.

 (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamisloas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse § 12 lõikes 1 nimetatud isiku ettekirjutuse alusel kolmekordset maksumäära aja eest, mil puudus paigaldusluba. Reklaami mahavõtmiseks teeb § 12 lõikes 1 nimetatud isik reklaami paigaldajale ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

 (4) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamisloas märgitud tähtaeg on möödunud, kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul.

 (5) Kui reklaami paigaldaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 14.  Määruse rakendamine

 (1) Reklaamid, mis on paigaldatud paigaldusloata enne määruse jõustumist, tuleb maha võtta või kehtestatud nõuetega kooskõlla viia 2 kuu jooksul arvates määruse jõustumisest.

 (2) Enne määruse jõustumist sõlmitud reklaami paigaldamise lepingutes arvestatud tasumäärad kehtivad kuni lepingute lõppemiseni.

 (3) Kinnitada reklaami paigaldusloa taotluse vorm vastavalt lisale 1.

 (4) Kinnitada reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

 (5) Määrus jõustub 18. mail 2009.a.

Lisa 1 Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks

Lisa 2 Reklaamimaksu deklaratsioon