Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Loksa linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 21

Loksa linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 18.02.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab juriidilistele ja füüsilistele isikutele, mittetulundusühingutele ning sihtasutustele (edaspidi taotleja) Loksa linna (edaspidi linna) eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks toetuste (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada linnas omaalgatuse toetamise kaudu piirkondlikku arengut, ühistegevust ja tegevusi, mis tagaks linna elanike vaimse ja füüsilise valmisoleku ning heaolu ja noorte mitmekesise võimete arendamise järgnevates tegevusvaldkondades:
  1) kultuur;
  2) harrastus- ja võistlussport;
  3) tervishoid ja sotsiaalhoolekanne;
  4) haridus- ja noorsootöö.

  (3) Toetust saavad taotleda linna haldusterritooriumil tegutsevad taotlejad.

  (4) Taotleja tegevus peab vastama linna arengukavale ja eelarveaasta rahalistele võimalustele.

  (5) Taotleja tegevus peab olema suunatud linna elanikele või toimuma nende huvides.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks Loksa Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 1). Taotluse esitamise tähtaeg on 01. oktoober. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

  (2) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa ja toetuse kasutamise otstarve.

  (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) jooksva kalendriaasta eelarve;
  2) ülevaade eelmise ja jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
  3) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;
  4) järgneva kalendriaasta kavandatav eelarve;
  5) andmed toetuse taotlemise kohta järgnevaks kalendriaastaks teistest allikatest;
  6) treenerite/juhendajate nimekiri ja teave nende erialase hariduse ja/või kvalifikatsiooni kohta;
  7) tegevuses osalejate nimekiri (ees-ja perekonnanimi, isikukood, elukoht) või eeldatav osalejate arv;
  8) esmakordsel taotlemisel põhikiri (olemasolul) ning hilisemad muudatused;
  9) toetuse saamise soovitav tähtaeg või tähtajad.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine ja toetuse andmise otsustamine

  (1) Vastavat tegevusvaldkonda juhtiv ametnik kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud taotluse vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab ametnik sellest taotlejat ning annab taotlejale tähtaja kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (2) Nõuetele vastava taotluse esitab valdkonda juhtiv ametnik linnavalitsuse poolt moodustatud vähemalt 3-liikmelisele komisjonile (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad s.h pearaamatupidaja ja valdkonda juhtiv ametnik.

  (3) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi 1,5 kuu jooksul taotluse registreerimise päevast, teeb linnavalitsusele kirjaliku ettepaneku toetuse andmise, suuruse ja saamise tingimuste kohta ning informeerib taotlejat menetluse käigust.

  (4) Linnavalitsus esitab omapoolse seisukoha toetuse suuruse ja saamise kohta Loksa Linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu) linna eelarve projektiga hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust.

  (5) Kui linnavalitsus leiab, et taotlus tuleb rahuldada, näeb ta selleks ette vahendid linna eelarve projektis ning informeerib taotlejat menetluse käigust.

  (6) Linnavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest taotlejale korra § 6 lõikes 2 nimetatud juhtudel.

  (7) Toetuse andmisest keeldumisel ei näe linnavalitsus taotluse rahuldamiseks ette vahendeid linna eelarve projektis ning informeerib sellest taotlejat.

  (8) Toetuse andmise otsustab linnavolikogu linna eelarve vastuvõtmisega, nähes taotluse rahuldamisel selleks ette vahendid linna eelarves.

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Taotlejaga, kellele linnavolikogu on otsustanud toetust anda (edaspidi toetuse saaja), sõlmib linnavalitsus lepingu (lisa 2) ühe kuu jooksul arvates linna eelarve vastuvõtmisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse sihtotstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või tähtajad;
  3) õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) muud poolte õigused ja kohustused.

  (3) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud kavandatava tegevuse korraldamiseks ning makstakse välja vastavalt lepingus sätestatud korrale.

  (4) Enne lepingu kohaselt toetuse saajale toetuse andmist kontrollib linnavalitsus toetuse saaja maksuvõlgnevuse puudumist. Maksuvõlgnevuse korral keeldub linnavalitsus toetuse ülekandmisest ja lõpetab lepingu.

  (5) Toetuse saaja vastutab toetuse sihipärase kasutamise eest.

  (6) Toetuse saaja maksab linnavalitsusele tagasi eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse või esitab hiljemalt 01. detsembriks põhjendatud avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab linnavalitsusele vormikohase aruande saadud toetuse kasutamise kohta (lisa 3) hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 31. jaanuariks, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja raha kasutamise.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda täiendavalt majandusaasta aruande, kuludokumentide, seletuste ja vahearuannete esitamist ning kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

§ 6.   Toetuse kasutamise kontroll

  (1) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab § 3 lõikes 2 nimetatud komisjon, kellel on kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetuse saaja tegevuse läbiviimise juures. Kontrolli tulemused esitab komisjon kirjalikult linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsusel on õigus järgneva kahe aasta jooksul mitte toetada toetuse saaja tegevust, lõpetada leping ja nõuda makstud toetus tagasi või vähendada makstud toetuse suurust, kui:
  1) toetuse saaja ei esita § 5 lõikes 1 nimetatud aruannet või § 5 lõikes 2 nõutud dokumente;
  2) toetuse saaja ei ole võimaldanud lõikes 1 nimetatud kontrolli läbiviimist;
  3) toetuse saaja on esitanud toetuse taotlemisel või kalendriaasta jooksul, milleks toetus eraldati, valeandmeid;
  4) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (3) Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja linnavalitsuse nõudel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotlusevorm mittetulundustegevuse toetuseks vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada toetuse kasutamise lepinguvorm vastavalt lisale 2.

  (3) Kinnitada aruande vorm mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise kohta vastavalt lisale 3.

  (4) Tunnistada kehtetuks:
  1) Loksa Linnavolikogu 09.04.2002 määrus nr 10 “Loksa linna eelarvest kultuuri- ja spordiprogrammide ning –ürituste rahastamise kord”;
  2) Loksa Linnavolikogu 22.05.2002 määrus nr 14 “Noorsooprojektidele toetuse eraldamise kord”;
  3) Loksa Linnavolikogu 22.08.2003 määrus nr 26 „Loksa linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja mittetulundusühingutele sporditegevuseks toetuse andmise kord“;
  4) Loksa Linnavolikogu 13.11.2003 määrus nr 42 „Loksa linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“.

  (5) Määrust rakendatakse alates toetuse taotlemisel linna 2011. aasta eelarvest.

  (6) Määrus jõustub 01. juuni 2010.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus mittetulundustegevuse toetuseks

Lisa 2 Toetuse kasutamise leping

Lisa 3 Aruanne mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise kohta

/otsingu_soovitused.json