Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Loksa Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 25

Loksa Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 20.12.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel, arvestades kultuuriministri 12.07.2004 määruses nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ sätestatut.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määruses sätestatakse Loksa Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus ning avaliku internetipunkti (AIP) kasutamise alused.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine (avalik internetipunkt ja traadita andmesidevõrk (WiFi)). Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Eriteenused (paljundamine, printimine) on tasulised. Tasu suuruse kinnitab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogus tuleb säilitada kord ja vaikus. Lubamatu on igasugune tegevus, mis kahjustab raamatukogu vara ja häirib teisi lugejaid s.h mobiiltelefoniga rääkimine.

 (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda joobes seisundis ja määrdunud riietes.

 (3) Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast ja ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba, õpilastel õpilaspilet) alusel.

 (2) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks lapsevanema või hooldaja nõusolekul.

 (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis järgmiste andmetega:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) telefoninumber;
 4) elektronposti aadress;
 5) elukoht (postiaadress);
 6) lugejarühm (täiskasvanu ja laps (kuni 16-aastane õpilane));
 7) töökoht/õppeasutus.

 (4) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. Lugeja tutvub eeskirjaga ning kinnitab oma allkirjaga, et kohustub seda täitma.

 (5) Raamatukogu teenuseid saab kasutada lugejakaardi või isikut tõendava dokumendi esitamisel. Raamatukogu lugemissaali on õigus külastada ilma lugejakaarti vormistamata.

 (6) Igal aastal alates 1. jaanuarist uuendatakse (s.t kontrollitakse, täpsustatakse ja vajadusel parandatakse) lugejate andmed nende esimesel külastusel raamatukokku.

§ 4.  Teavikute laenutamine, kasutamine ja tagatised

 (1) Teavikute kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis ning lugejat teavitatakse tagastustähtajast.

 (2) Teavikuid laenutatakse koju teenindus- ja lasteosakonnast kuni 30 kalendripäevaks ning lugemissaalist kuni 10 kalendripäevaks. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad, võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks ja ilma pikendamise võimaluseta.

 (3) Teatmeteoseid ja ajakirjade viimaseid numbreid koju ei laenutata. Sama kehtib teavikute eriti väärtuslike ja haruldaste ainueksemplaride kohta.

 (4) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega on võimalik enne tagastustähtpäeva saabumist pikendada kohapeal, telefoni ja e-posti teel, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.

 (5) Kui lugeja andmete hulka on sisestatud e-posti aadress, saadab programm automaatselt lugejale teate tagastamistähtpäeva saabumise kohta.

 (6) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel teaviku maksumuse ulatuses tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Loksa linn;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 (7) Teavikute tagastamisel tagatis tagastatakse lugejale.

§ 5.  Lugejate õigused

 (1) Lugejal on õigus:
 1) kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenata teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus);
 2) taotleda raamatukogult puuduva teaviku tellimist raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest raamatukogudest omal kulul;
 3) kasutada arvutit avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu (interneti) kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks;
 4) saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehekülgedele juurdepääsu saamiseks;
 5) saada raamatukogult abi veebipõhise raamatukogu programmi URRAM kasutamisel.

 (2) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid laenutatud teadmiskirjanduse järjekorda. Teaviku raamatukogusse saabumisel teavitatakse sellest lugejat.

§ 6.  Lugejate kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

 (2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

 (3) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel tuleb kontrollida selle korrasolekut ja avastatud puudustest koheselt teavitada raamatukogutöötajat. Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

 (4) Kui lugeja rikub või eemaldab raamatult vöötkoodi peab ta tasuma 0,50 eurot vöötkoodi taastamiseks.

 (5) Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest teaviku kohta

 (6) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise (nt kaotamine) korral on lugeja kohustatud selle asendama sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga või tasuma raamatukogu nõudel selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Piiratud teovõimega isiku (nt alaealine) poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (7) Raamatukogu annab lugejale tähtaja lõigetes 4 ja 5 nimetatud summa tasumiseks. Tähtpäevaks tasumata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral.

§ 7.  Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine

 (1) Avalikku internetipunkti võivad kasutada kõik soovijad alates 16.-ndast eluaastast.

 (2) Arvuti kasutamise eesõigus on eelregistreerinud isikul. Arvuti kasutamiseks on võimalik eelregistreerida kohapeal, telefoni ja e-posti teel. Kui registreeritud kellaajast kümne minuti möödudes end registreerinud isik ei saabu, toimub arvuti kasutamine järjekorra alusel.

 (3) Arvuti kasutamise õigus antakse kasutajale üheks tunniks, kokkuleppel raamatukogutöötajaga on võimalik arvutit kasutada pikema aja vältel.

 (4) (Arvuti kasutamise õigus on reeglina ühel inimesel korraga.

 (5) Arvuti kasutajal on keelatud:
 1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja restartimine;
 2) arvutimängude mängimine;
 3) ebasündsate lehekülgede külastamine;
 4) programmide omavoliline installeerimine;
 5) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustmine;
 6) enda salvestatud failide jätmine kõvakettale.

 (6) Arvutist väljatrüki tegemiseks on vajalik raamatukogutöötaja nõusolek.

 (7) Tõrgete ilmnemisel arvutitöös, tuleb koheselt teavitada raamatukogutöötajat.

 (8) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Loksa Linnavolikogu 18.12.2008 määrus nr 48 „Loksa Linnaraamatukogu kasutamise eeskirjade kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

Rein Heina
volikogu esimees