Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Loksa Linnaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 27

Loksa Linnaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2010 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Loksa Linnaraamatukogu põhimäärus sätestab Loksa Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

 (2) Raamatukogu on Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

 (3) Raamatukogu ametlik nimetus on Loksa Linnaraamatukogu.

 (4) Raamatukogu asukohaks on Tallinna tn 45 Loksa linn 74806 Harju maakond.

 (5) Raamatukogul on oma nime ja linnavapi kujutisega pitsat.

 (6) Raamatukogu teeninduspiirkond on Loksa linn (edaspidi linn).

 (7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (8) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab linnavalitsuse ettepanekul Loksa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 (9) Raamatukogu struktuuris on teenindusosakond, lugemissaal ja lasteosakond.

 (10) Raamatukogus asub avalik internetipunkt.

§ 2.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu ülesanneteks on lugejatele vajalike teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

 (2) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejatele tasuta raamatukogu põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine;
 2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, printimine), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab linnavalitsus;
 3) osutab lugejale tasuta koduteenust, kui lugeja tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama;
 4) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse teel (RVL) teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
 5) võimaldab lugejatele interneti kasutamist;
 6) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust ja kindlustab nende säilimise;
 7) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
 8) korraldab raamatunäitusi ja väljapanekuid, kirjandusüritusi ja loenguid ning lasteüritusi;
 9) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavasisulised aruanded;
 10) täidab maakonnaraamatukogu poolt antud ülesandeid vastavalt rahvaraamatukogu seadusele.

§ 4.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kes kannab vastutust raamatukogu arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise, raamatukogule kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

 (3) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema volitatud ametiisik.

 (4) Direktor on töölepingu kehtivuse ajal raamatukogu seadusjärgne esindaja s.t tegutseb raamatukogu nimel ja esindab raamatukogu ilma lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

 (5) Direktor:
 1) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;
 2) koostab ja esitab raamatukogu eelarve projekti ja teeb linnavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
 3) otsustab personalivajaduse üle, jagab töötajate vahel tööülesanded ja –kohustused, määrab raamatukogu töötajate koosseisu ning esitab selle linnavalitsusele kinnitamiseks;
 4) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu personaliga, kinnitab nende ametijuhendid;
 5) kinnitab personali töötasustamise alused;
 6) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist, annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 7) osaleb linna arengukava koostamisel;
 8) esitab linnavalitsusele raamatukogu tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
 9) kinnitab raamatukogu asjaajamiskorra;
 10) korraldab raamatukokku saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise ja nende lahendamise;
 11) korraldab isikuandmete kaitse ja teabele juurdepääsu, samuti juurdepääsupiirangute kehtestamise;
 12) tagab õigusaktide ja lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja õigeaegse esitamise;
 13) kajastab raamatukogu tööd puudutavat üldist huvi omavaid küsimusi kohalikus ajalehes ja linna võrgulehel;
 14) teeb linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
 15) täidab teisi talle õigusaktidega pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (6) Direktori äraolekul asendab teda linnavalitsuse poolt määratud isik.

 (7) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul linnavalitsus.

 (8) Raamatukogu lahtiolekuaja kinnitab linnavalitsus.

§ 5.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu valduses olev vara on linna omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korras sätestatule.

 (2) Raamatukogu eelarve on linnaeelarve üheks osaks, mille võtab vastu ja muudab linnavolikogu.

 (3) Raamatukogu raamatupidamisearvestust korraldab linnavalitsuse raamatupidamise osakond koos direktoriga vastavalt õigusaktidele.

 (4) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) linna eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalilt;
 5) laekumistest tasuliste teenuste osutamisel;
 6) muudest seadusega lubatud laekumistest.

 (5) Linna eelarvest tagatakse:
 1) töötajate töötasud;
 2) kogude regulaarne varustatus teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 6.  Kogud ja teenindus

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused ning avaliku internetipunkti kasutamine sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab linnavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse teatavaks igale lugejale.

 (3) Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldab raamatukogu teabe taotlejal kasutada arvutit.

§ 7.  Mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

 (1) Teavik on mittevajalik, kui:
 1) selle eksemplaride arv ületab praktilise vajaduse;
 2) selle sisu ei ole enam aktuaalne ning teaviku laenutamiseks ja kasutamiseks puudub nõudlus s.t teavik on aegunud;
 3) see on heaks teeninduseks liialt lagunenud s.t muutunud kasutuskõlbmatuks.

 (2) Mittevajalikud teavikud kustutatakse kogudest ja raamatukogu kataloogist ning üldjuhul utiliseeritakse. Raamatukogu võib mittevajalikud teavikud tasuta võõrandada või müüa. Raamatukogu direktor otsustab, kas mittevajalikud teavikud kuuluvad tasuta võõrandamisele, müümisele või utiliseerimisele.

 (3) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud teavikutelt eemaldatakse vöötkood, teavikusse lüüakse raamatukogu templi kõrvale kustutustempli jäljend ja kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljendid ning inventari- ja vöötkoodinumber.

 (4) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks suunatud teavikud paigaldatakse raamatukogus vastavalt märgistatud riiulile või korraldatakse tasuta võõrandamine ja müük mõnel teisel viisil.

 (5) Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse esmalt teistele linna asutustele ning seejärel raamatukogu külastajatele.

 (6) Võõrandamiseks eraldatud teavikute hinna määrab raamatukogu direktor teavikute kustutusaktis. Teavikute müümisel täidetakse kviitung kahes eksemplaris, millest üks antakse ostjale ja teine jääb raamatukogule. Teavikute müügist saadud raha kantakse linnavalitsuse arvelduskontole.

 (7) Võõrandamata teavikud utiliseeritakse.

§ 8.  Järelevalve ja aruandlus

 (1) Järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse üle teostab linnavalitsus. Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama linnavalitsuse määratud tähtajaks.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 9.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab linnavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Loksa Linnavolikogu 15.05.2008 määrus nr 11 „Loksa Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

Rein Heina
volikogu esimees