Teksti suurus:

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2013
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 31

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 24.03.2011 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 5 alusel, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 ja Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määruses nr 144 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine” ning Euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg 1 ja 2 sätestatut.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Loksa linna munitsipaalharidusasutuste, Loksa Gümnaasium ja Loksa Lasteaed (edaspidi haridusasutused) direktorite ning pedagoogide töötasu alammäärad kuus.

 (2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud ametijärku.

§ 2.  Haridusasutuste juhid ning nende töö tasustamine

 (1) Haridusasutuste juhid on direktorid.

 (2) Haridusasutuste juhtide töötasud kinnitab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 (3) Haridusasutuse juhi töötasu alammäär kuus on:
 1) kuni 80 lapsega haridusasutuses 710 eurot
 2) 80 - 200 lapsega haridusasutuses 950 eurot;
 3) rohkem kui 200 lapsega haridusasutuses 1100 eurot.

 (4) Linnavalitsusel on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
 1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära töötasumäära suurendamise põhjused;
 2) ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest või erakordsete töötulemuste eest, näidates milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
 3) preemiaid;
 4) igakuiseid täiendavaid tasusid kokku kuus kuni 50% haridusasutuse juhile määratud töötasumäärast kuus kas nõutavast tulemuslikuma töö eest, haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete eest.

 (5) Pedagoogide töötasumäära kuus kinnitab haridusasutuse juht, võttes aluseks pedagoogide vastavuse kvalifikatsiooninõuetele ja neile atesteerimisel omistatud ametijärku.

§ 3.  Loksa Gümnaasiumi pedagoogide töö tasustamine

 (1) Õppealajuhataja töötasu alammäär kuus on vähemalt 75% direktori töötasu alammäärast.

 (2) Pedagoogide töötasu alammäärad kuus vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule on järgmised:
noorempedagoog 632,53 eurot;
pedagoog 669,79 eurot;
vanempedagoog 765,53 eurot;
pedagoog-metoodik 924,42 eurot.

 (3) Klassijuhataja ülesannete täitmisel makstakse lõikes 2 nimetatud pedagoogidele täiendavat tasu vähemalt 10% atesteerimisel omistatud ametijärgu alammäärast kuus alljärgnevalt:
noorempedagoog 63,27 eurot;
pedagoog 66,98 eurot;
vanempedagoog 76,57 eurot;
pedagoog-metoodik 92,42 eurot.

 (4) Lõikes 2 nimetatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.

§ 4.  Loksa Lasteaia pedagoogide töö tasustamine

 (1) Loksa Lasteaias töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide töötasu alammäärad:
 1) õppealajuhataja 651,90 eurot;
 2) pedagoogi ametijärku omav kõrgharidusega õpetaja 598,21 eurot;
 3) pedagoogi ametijärku omav keskeriharidusega õpetaja 508,10 eurot;
 4) noorempedagoog 508,10 eurot;
 5) vanempedagoog 630,17 eurot.

 (2) Õpetaja ametikohal töötava atesteerimata õpetaja töötasu alammäär on 476,14 eurot.

 (3) Tähtajalise töölepinguga töötava keskharidusega õpetaja töötasumäär on võrdne keskharidusega noorempedagoogi töötasumääraga.

§ 5.  Pedagoogidele täiendavate tasude määramine

  Direktoril on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires, määrata pedagoogidele:
 1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjus;
 2) tasusid täiendavate tööülesannete täitmise (asendamine, ühekordsed ülesanded) või nõutavast tulemusliku töö eest kuni 50% täiendavaid tööülesandeid täitva või nõutavast tulemuslikku tööd teinud isiku lepingulisest töötasumäärast kuus. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
 3) ühekordseid preemiaid.

§ 6.  Tarifitseerimisnimekiri

  Haridusasutused esitavad linnavalitsusele tarifitseerimisnimekirja nii elektroonselt kui paberkandjal 15. septembriks ja 15. jaanuariks, muudatuste korral 15 kalendripäeva jooksul arvates nende tekkest.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Loksa Linnavolikogu 17.03.2009 määrus nr 6 “Loksa linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 28. märtsil 2011.

 (3) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Rein Heina
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json