HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toidupäeva maksumus Loksa Gümnaasiumis

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 33

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja toidupäeva maksumus Loksa Gümnaasiumis

Vastu võetud 27.10.2011 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Loksa Gümnaasiumi (edaspidi kool) statsionaarses õppes põhiharidust omandavate õpilaste riigieelarvest koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning reguleeritakse koolilõuna ja oote maksumuse kehtestamine koolis.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

 (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse kooli statsionaarses õppes põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta. Toetust ei maksta välja õpilastele, nende vanematele või eestkostjatele.

 (2) Õpilase haiguspäevade või muudel põhjustel kasutamata jäänud toetust võib kasutada koolis keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks juhul, kui põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud on kaetud.

§ 3.  Vastutus koolilõuna vahendite kasutamise eest

  Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

§ 4.  Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

 (1) Kool on kohustatud esitama Loksa Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) iga kuu lõpus toitlustamiskulude aruande.

 (2) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib linnavalitsus.

§ 5.  Koolilõuna ja oote maksumuse kehtestamine koolis

 (1) Koolilõuna maksumuse kehtestab linnavalitsus, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

 (2) Oote maksumuse kehtestab linnavalitsus. Oote maksumuse tasub lapsevanem täies ulatuses.

§ 6.  Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigus teha linnavalitsusele ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 7.  Määruse jõustumine ja rakendamine

 (1) Määrus jõustub 31. oktoobril 2011.

 (2) Määrust rakendatakse 1. septembril 2011.

Rein Heina
volikogu esimees