Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõelähtme valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2014, 16

Jõelähtme valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord

Vastu võetud 28.08.2014 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõelähtme valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord (edaspidi kord) sätestab Jõelähtme valla (edaspidi vald) poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ning nendes aktsionäri, osaniku, asutaja ja liikmena osalemise alused ja korra.

  (2) Korra eesmärk on määratleda Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigused ja kohustused aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamisel ja nendes vastavalt aktsionäri-, osaniku-, asutaja- ja liikmeõiguste teostamisel.

  (3) Vald võib asutada sihtasutuse, olla mittetulundusühingu liige või äriühingu osanik või aktsionär, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses esitatud tingimusi.

  (4) Vald võib asutada äriühingu või omandada äriühingus osaluse kui äriühingus osalemine on vallale vajalik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud või muudest seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (5) Valla ja valla osalusega äriühingu, valla asutatud sihtasutuse ja valla osalusega mittetulundusühingu asutamise ja osalemise osas kohaldatakse äriseadustikus, sihtasutuste seaduses, mittetulundusühingute seaduses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, korras ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatut.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) äriühingu üldkoosolek - aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek või osaühingu osanike koosolek;
  2) valla äriühing – valla aktsiaselts, mille kõik aktsiad kuuluvad vallale, või valla osaühing, mille ainuke osa kuulub vallale;
  3) valla osalusega äriühing - aktsiaselts, mis ei ole valla aktsiaselts, kuid milles vallale kuulub vähemalt üks aktsia, või osaühing, mis ei ole valla osaühing, kuid milles vallale kuulub osa;
  4) valla asutatud sihtasutus - valla sihtasutus või valla osalusel asutatud sihtasutus;
  5) valla sihtasutus - sihtasutus, mille ainuasutaja on vald;
  6) valla osalusel asutatud sihtasutus - sihtasutus, mille üks asutaja mitmest on vald;
  7) valla osalusega mittetulundusühing - mittetulundusühing, mille üheks liikmest mitmest on vald.

§ 3.   Vallavolikogu pädevus

  Vallavolikogu pädevusse kuulub valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes valla osalemisega seotud järgmiste küsimuste otsustamine:
  1) valla äriühingu ja valla sihtasutuse asutamise otsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine;
  2) valla äriühingu ja valla sihtasutuse põhikirja muudatuste kinnitamine;
  3) asutatavas valla osalusega äriühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus valla osalemise otsustamine ja põhikirja projekti heakskiitmine;
  4) tegutsevas äriühingus aktsionäri või osanikuna ja tegutsevas mittetulundusühingus liikmena osalemise otsustamine;
  5) aktsiate ja osa või osast osa võõrandamise otsustamine;
  6) valla äriühingu ja valla sihtasutuse lõpetamise otsustamine;
  7) valla ja valla osalusega äriühingus, valla ja valla osalusel asutatud sihtasutuses ning valla osalusega mittetulundusühingus osalemise lõpetamise otsustamine ja sellega seonduvalt aktsionäri-, osaniku-, asutaja- või liikmeõigusi teostavale isikule otsustamisel hääletamiseks volituse andmine;
  8) valla äriühingu ümberkujundamise otsustamine;
  9) valla äriühingu ja sihtasutuse jagunemise või ühinemise otsustamine.

§ 4.   Vallavolikogu eelnev nõusolek

  (1) Vallavalitsusel on aktsionäri-, osaniku- või asutajaõiguste teostamiseks valla äriühingus ja valla sihtasutuses vaja vallavolikogu eelnevat otsust nõusoleku andmise kohta järgmistes küsimustes:
  1) teistele isikutele uute aktsiate märkimise loa andmine, kui aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise teel;
  2) teistele isikutele uute osade omandamise loa andmine, kui osaühingu osakapitali suurendatakse uute osade väljalaskmise teel;
  3) aktsiaseltsi vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  4) vallale kuuluvate aktsiate või osa kasutusvaldusega või pandiga koormamine;
  5) äriühingu või sihtasutuse pankrotiavalduse esitamine.

  (2) Vallavalitsusel on õigustaotleda vallavolikogu otsust nõusoleku andmise kohta ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetlemata küsimustes.

§ 5.   Vallavalitsuse pädevus

  (1) Vallavalitsuse pädevusse kuulub:
  1) valla äriühingus ja valla sihtasutuses korra paragrahvis 3 loetlemata muude aktsionäri-, osaniku- või asutajaõiguste teostamine ja küsimuste otsustamine;
  2) valla osalusega äriühingus, valla osalusel asutatud sihtasutuses ja valla osalusega mittetulundusühingus aktsionäri-, osaniku-, asutaja- või liikmeõigusi teostava isiku määramine ja tagasikutsumine;

  (2) Valla osalusega äriühingus aktsionäri- või osanikuõiguste teostajaks määratakse vallavalitsuse liige, kelle töövaldkonda kuuluvad äriühingu tegevusvaldkonnad või tegevuse eesmärk.

  (3) Valla osalusel asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks määratakse vallavalitsuse liige, kelle töövaldkonda kuulub valla osalusel asutatud sihtasutuse tegevusvaldkond või eesmärk.

  (4) Valla osalusega mittetulundusühingu liikmeõiguste teostajaks määratakse vallavalitsuse liige, kelle töövaldkonda kuulub valla osalusega mittetulundusühingu tegevusvaldkond või eesmärk.

  (5) Vallavalitsuse liige ei osale tema osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõiguste teostajaks määramise otsustamisel.

§ 6.   Vallavalitsuse eelnev nõusolek

  (1) Valla osalusega äriühingus, valla osalusel asutatud sihtasutuses ja valla osalusega mittetulundusühingus on osaniku-, aktsionäri-, asutaja või liikmeõiguste teostajal on vallavalitsuse eelnevat nõusolekut vaja järgmiste küsimuste otsustamisel:
  1) osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;
  2) majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja dividendi suurus;
  3) nõustumine teisele osanikule kuuluvast osast osa võõrandamisega;
  4) põhikirja muutmine, kui sellega kaasneb otsustusõiguse, enamus- või vähemusotsustusõiguse kaotus;
  5) nõukogu liikme määramine, valimine või tagasikutsumine ja nõukogu liikmele makstava tasu suurus;
  6) mittetulundusühingu ja sellise osaühingu, millel ei ole nõukogu, juhatuse liikme määramine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmele makstava tasu suurus;
  7) nõukogu liikmega tehingu tegemine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi, osaühingu või sihtasutuse esindaja määramine;
  8) äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;
  9) äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu likvideerijate määramine või tagasikutsumine, kui likvideerijaks ei ole juhatuse liige;
  10) lõppbilansi ja vara jaotusplaani heakskiitmine;
  11) aktsionäride, osanike või asutajate vahelise lepingu muutmise või lõpetamise otsustamine.

  (2) Osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi teostaval isikul on õigustaotleda vallavalitsuse nõusolekut käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetlemata küsimustes.

§ 7.   Valla esindaja

  (1) Valla osalusega äriühingu, valla osalusel asutatud sihtasutuse ja valla osalusega mittetulundusühingu juhtorganitesse valla esindajatena määratavad või valitavad liikmed kiidab enne heaks vallavalitsus.

  (2) Valla esindajaks äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu juhtorganisse võib määrata vallavolikogu liikme, vallavalitsuse liikme, vallaametniku või asjatundja, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

  (3) Valla esindajaks äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu juhtorganites ei või olla äriseadustiku paragrahvi 185 lõikes 1, paragrahvi 318 lõigetes 4 ja 41, sihtasutuste seaduse paragrahvi 17 lõikes 6, paragrahvi 26 lõikes 2 ja mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 26 lõikes 21 nimetatud isik.

§ 8.   Valla esindaja kandidaadilt nõutav teave

  (1) Valla esindaja kandidaat peab enne nõukogu liikmeks määramist või valimist esitama ettevõtlusametile järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), elukoha aadress ja hariduskäik;
  2) ülevaade viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest koos tähtaegadega, sealhulgas andmed eraõiguslike juriidiliste isikute juhtorganites osalemise kohta;
  3) viimase viie aasta andmed pankrotistunud või sundlõpetatud juriidiliste isikute kohta, milles isiku osalus pankroti väljakuulutamise või sundlõpetamise hetkel oli suurem kui 10% või mille nõukogu või juhatuse liige ta oli;
  4) andmed äriühingute kohta, milles isiku osalus andmete esitamise hetkel on suurem kui 10% või mille juhtimisorganitesse ta kuulub. Nimetatud andmed peavad sisaldama vähemalt aktsia- või osakapitali suurust, viimase lõppenud majandusaasta käivet ja tegevusalade loetelu;
  5) kirjalik kinnitus selle kohta, et valla esindaja kandidaat on tutvunud õigusaktides valla esindaja kohta sätestatud nõuetega, et ta vastab nendele nõuetele ja kohustub neid järgima.

  (2) Valla esindajad äriühingu ja sihtasutuse nõukogus või mittetulundusühingu juhatuses peavad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-4 toodud andmete muutumisest teatama kirjalikult ühe kuu jooksul ettevõtlusametile.

§ 9.   Töö tasustamine

  (1) Valla äriühingu ja sihtasutuse juhtorganite liikmete töö tasustatakse vallavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) Valla osalusega äriühingu, valla osalusel asutatud sihtasutuse ja valla osalusega mittetulundusühingu juhtorganite liikmete tööd tasustatakse vastava juriidilise isiku pädeva juhtorgani otsuses sätestatud tingimustel.

§ 10.   Otsusele esitatavad üldnõuded

  (1) Vallavolikogu ja vallavalitsuse otsused valla äriühingu asutajana ja valla äriühingu ainuaktsionärina või –osanikuna valla äriühingu osas peavad vastama äriseadustikus vastava otsuse kohta sätestatud tingimustele. Vallavolikogu ja vallavalitsuse otsused valla sihtasutuse asutamise, ühinemise, jagunemise ja selle juhtorgani liikmete kohta peavad vastama sihtasutuste seaduses vastava otsuse kohta sätestatud tingimustele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohased osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõiguste teostamised vallavolikogu poolt vormistatakse vallavolikogu otsustega ja vallavalitsuse poolt vallavalitsuse korralduste ning protokolliliste otsustega.

§ 11.   Notariaalselt tõestatud asutamisotsuse sõlmimine ja allkirjastamine

  (1) Valla osalusel asutatava sihtasutuse notariaalselt tõestatud asutamisotsuse sõlmib vallavolikogu otsusega heakskiidetud tingimustel valla kui avalik-õigusliku isiku seaduslik esindaja või seaduslikult esindajalt notariaalse volikirja alusel volituse saanud isik. Valla osalusega asutatava mittetulundusühingu asutamiselepingu sõlmib vallavolikogu otsusega heakskiidetud tingimustel vallavalitsuse määratud isik.

  (2) Valla äriühingu ja valla sihtasutuse notariaalselt tõestatud asutamisotsuse vallavolikogu poolt vastuvõetud tingimustel kirjutab alla valla kui avalik-õigusliku isiku seaduslik esindaja või seaduslikult esindajalt notariaalse volikirja alusel volituse saanud isik.

§ 12.   Aruandlus

  Raamatupidamise seaduse ja selle alusel antud õigusaktide tähenduses kohaliku omavalitsusüksuse valitseva ja olulise mõju all olev osaühing, aktsiaselts, sihtasutus ja mittetulundusühing esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

§ 13.   Rakendussäte

  Määruse paragrahvis 8 sätestatud nõudeid kohaldatakse isiku suhtes, kes määratakse äriühingu ja sihtasutuse juhtorganisse pärast käesoleva määruse jõustumist.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json