Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2016, 5

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.08.2016 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Hiiu valla (edaspidi vald) eelarvest vastavaks eelarveaastaks mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramist ja kasutamist.

§ 2.   Mittetulundusliku tegevuse toetus

  (1) Mittetulundusliku tegevuse toetus on rahaline toetus, mida antakse avalikes huvides tegutsevale taotlejale ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

  (2) Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse korras uudsete tegevuste elluviimiseks ning traditsioonide järjepidevuse tagamiseks Hiiu vallas.

§ 3.   Toetuse andmise tingimused

  (1) Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse peavad olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele.

  (2) Toetus antakse:
  1) avalike teenuste arendamiseks ja osutamiseks;
  2) spordi-, muusika-, kultuuri-, käsitöö-, taidlus- ja harrastusgruppide tegevuseks;
  3) ürituste korraldamiseks;
  4) rahvakultuuri ja kohalike traditsioonide säilitamine ja arendamine, rahvusliku identiteedi hoidmiseks;
  5) kohaliku külaelu ja külade ühistegevuse arendamiseks.

  (3) Toetuse ülempiir ühe taotleja kohta on 600 eurot.

§ 4.   Taotleja

  Toetust võib taotleda Hiiu valda registreeritud mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus (edaspidi taotleja).

§ 5.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus 1. veebruariks. Teade mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise kohta avaldatakse Hiiu Valla Teatajas ning valla veebilehel.

  (2) Vallavalitsus kehtestab taotluse ja aruande vormi.

  (3) Seltsingul tuleb esmakordsel taotlemisel lisada taotlusele koopia ühise tegutsemise lepingust. Järgmise toetuse taotlemisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

  (4) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) toetuse kasutamise eesmärk, tegevused ja oodatav tulemus;
  2) toetuse kasutamise eelarve;
  3) hinnanguline toetusest kasusaajate hulk;
  4) seos valla arengukavaga;
  5) teave selle kohta, kas taotleja tegutseb vallavalitsuse hallatava asutuse ruumides või saab vallalt mitterahalist toetust.

  (5) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond kontrollib taotluste nõuetele vastavust ning edastab nõuetekohased taotlused volikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjonile.

§ 6.   Taotluse hindamine

  (1) Komisjon hindab taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse eeldatav mõju kogukonna või valla arengule;
  2) hinnanguline toetusest kasusaajate hulk;
  3) tegevuse jätkusuutlikkus.

  (2) Komisjoni liige peab ennast taandama taotluse menetlemisest, kui on tegemist huvide konfliktiga. Enese taandamisest peab komisjoni liige teavitama komisjoni. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (3) Komisjon teeb hiljemalt 30 päeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks. Komisjon peab mitterahuldamise otsust põhjendama.

§ 7.   Toetuse eraldamise otsustamine

  (1) Vallavalitsus otsustab lähtudes komisjoni ettepanekust taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Toetuse eraldamise korral kantakse toetus taotluses näidatud taotleja arveldusarvele.

  (3) Vallavalitsus avalikustab mittetulundusühingute toetuse saajad Hiiu Valla Teatajas ning valla veebilehel.

§ 8.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande järgmise aasta 30.jaanuariks.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Rakendussäte

  Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 22.05.2014 määrus nr 20 „Hiiu valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json