HaridusKool

Teksti suurus:

Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2017, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 14.01.2016 nr 1
RT IV, 22.01.2016, 18
jõustumine 25.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2017RT IV, 30.08.2017, 102.09.2017

Määrus kehtestatakse Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus-ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 ja Rakvere Vallavolikogu 22.03.2017 määruse nr 2 “Lasila Põhikooli põhimäärus“ § 3 lg 16 alusel.
[RT IV, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]

§ 1.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kool tagab õppimisvõimalused kõikidele koolikohustuslikele õpilastele, kelle jaoks see on elukohajärgne kool.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib kooli vastu võtta lapsi, kelle alaline elukoht on väljaspool Rakvere valla haldusterritooriumit.

  (3) Kooli 1. klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem (eestkostja, hooldaja) käesolevale korrale lisatud vormikohase taotluse (Lisa), mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal kooli kantseleis.

  (4) Vastuvõtu taotlusi koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega saab esitada kooli kantseleisse 21.augustist kuni 15.juunini tööpäeviti kella 8.00 – 14.30.

  (5) 1. klassi õpilaseks võetakse üldjuhul vastu isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

  (6) 2.–9. klassi õpilaseks võetakse vastu koolikohustuslik isik. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (7) Teisest koolist tulnud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (8) Ühest koolist teise üleminekul vestleb direktor enne otsuse tegemist õpilasega ja tema vanemaga või seadusliku esindajaga.

  (9) Kooli nimekirja arvatud õpilasele klassi määrab erijuhtudel kooli õppenõukogu haridus-ja teadusministri 19.augusti 2010.a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 5 ja § 6 alusel.

§ 2.   Vastuvõtu tingimused

  (1) Kooli 1.klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem või seaduslik esindaja vormikohase kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) õpilase sünnitunnistuse või väljavõtte rahvastikuregistrist;
[RT IV, 30.08.2017, 1 - jõust. 02.09.2017]
  2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  4) foto õpilaspiletile.

  (2) Teisest koolist üleminekul kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem või seaduslik esindaja lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
  1) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta kui taotlus esitatakse pärast õppeperioodi lõppu;
  3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega kui taotlus esitatakse õppeperioodi kestel.

  (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lõikes 2 nimetatud punktides 5 – 7 nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 3.   Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine

  (1) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsustab kooli direktor.

  (2) Õpilast ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis direktori poolt kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest ühe tööpäeva jooksul.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json