Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2017, 5

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 05.03.2009 nr 6
jõustumine 12.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2013RT IV, 29.03.2013, 401.04.2013
16.05.2013RT IV, 24.05.2013, 227.05.2013, rakendatakse alates 01.05.2013
17.04.2014RT IV, 02.05.2014, 405.05.2014, rakendatakse alates 01.01.2014
18.09.2014RT IV, 27.09.2014, 730.09.2014, rakendatakse alates 01.09.2014
11.12.2014RT IV, 23.12.2014, 126.12.2014, rakendatakse alates 01.11.2014
19.03.2015RT IV, 25.03.2015, 2128.03.2015, rakendatakse alates 01.01.2015
26.11.2015RT IV, 04.12.2015, 3607.12.2015, § 2 lg 4, § 4 lg 31 ja § 5 lg 2 rakendatakse alates 01.10.2015 ning § 2 lg 5, 6, 7 ja § 4 lg 3 rakendatakse alates 01.12.2015
24.03.2016RT IV, 05.04.2016, 5808.04.2016
25.08.2016RT IV, 31.08.2016, 403.09.2016
24.08.2017RT IV, 30.08.2017, 202.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

§ 1.   Töötasustamise põhimõtted

  (1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumidedirektorite töötasumäärad kuus ning teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste (edaspidi koos haridusasutused) juhtide ja töötajate töötasu alammäärad ja töötasustamise alused.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (2) Tallinna haridusasutuste töötajate töötasustamise põhimõtted toetavad Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitavad värvata, säilitada ja motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi töötajaid.

  (3) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku.

  (4) Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

  (5) Töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud töötasukorralduse rakendamisel. Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse töötasujuhendi, lähtudes asutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest. Töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse juht.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 2.   Haridusasutuste juhtide töötasu määrad ja alammäärad kuus

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

  1) kuni 350 õpilast 1535 eurot;
  2) 351-700 õpilast 1705 eurot;
  3) 701-900 õpilast 1875 eurot;
  4) üle 900 õpilase 2045 eurot.
[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

  (11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1705 eurot kuus.

[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

  (2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 2045 eurot kuus.
[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 7 - jõust. 30.09.2014]

  (4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
  1) 1-3 rühma 1400 eurot;
  2) 4-10 rühma 1580 eurot;
  3) 11 ja enam rühma 1705 eurot

[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

  (5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1580 eurot;
  2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1705 eurot;
  3) üle 1400 õpilase 2015 eurot.

[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

  (6)
[Kehtetu - RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

  (7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1705 eurot kuus.
[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

§ 3.   Haridusasutuste juhtide täiendavad tasud, preemiad ja toetused (Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (1) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata:
[RT IV, 24.05.2013, 2 - jõust. 27.05.2013]
  1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära töötasumäära suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  2) täiendavat tasu kuus kokku kuni 50% haridusasutuse juhile määratud töötasumäärast kuus nõutavast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga peetud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (2) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja korra kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga.

§ 4.   Pedagoogide töötasu alammäärad kuus

  (1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on 1000 eurot kuus. Alates 1. septembrist 2017 on eelnimetatud õpetajate töötasu alammäär 1050 eurot kuus.
[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

  (2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on:
  1) põhikoolis 130 eurot;
  2) gümnaasiumis 100 eurot.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Pedagoogi (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on 1050 eurot.
[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

  (31) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus on 1050 eurot.
[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

  (4) Määruses esitatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 5.   Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine

  (1) Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse töötasujuhendis.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 560 eurot kuus.
[RT IV, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

§ 6.   Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate täiendavad tasud, preemiad ja toetused
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist määrata:
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  1) pedagoogidele kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  2) täiendavat tasu kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärst kuus pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  3) preemiaid ja toetusi.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 12. märtsil 2009.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json