SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2018, 17

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.08.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 455 lõike 1, § 456 lõike 1, § 457 lõike 1, § 458 lõike 1, § 4515 lõike 1, § 4516 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise ning rahastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) asendushooldusteenus – vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena;
  2) asendushooldusteenuse osutaja – hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuseosutaja);
  3) asendushooldusteenust vahetult osutav isik – hoolduspere vanem, perevanem ja kasvataja (edaspidi last vahetult kasvatav isik);
  4) hoolduspere vanem – Sotsiaalkindlustusameti poolt tunnustatud ja STAR-i hooldusperena kantud hoolduspere vanem;
  5) järelhooldusteenus – vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 3.   Asendushoolduse eesmärk

  Asendushoolduse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimiste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 4.   Järelhoolduse eesmärk

  Järelhoolduse eesmärk on asendushooldusteenuselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 5.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuseosutaja).

  (2) Järelhooldusteenuse osutaja on Peipsiääre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 6.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenus tagatakse vallavalitsuse poolt kuni 18-aastasele lapsele:
  1) kelle vanem on surnud;
  2) kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  3) kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud;
  4) laps on vanematest eraldatud.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, tagab vallavalitsus lapsele asendushooldusteenuse:
  1) hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;
  2) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;
  3) lapse 19- aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

  (3) Vajadusel võib vallavalitsus tagada asendushooldusteenuse abivajavale lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud nõusoleku, et asendushooldusteenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.

  (4) Järelhooldusteenus tagatakse vallavalitsuse poolt sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõike l alusel asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:
  1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;
  2) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;
  3) isiku 25-aastaseks saamiseni.

  (5) Vajadusel võib vallavalitsus tagada järelhoolduse isikule, kes:
  1) on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;
  2) on kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 7.   Asendushooldusteenuse korraldamine

  (1) Asendushoolduse korraldamisel vallavalitsus:
  1) vallavalitsuse lastekaitsespetsialist hindab lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust;
  2) teeb otsuse paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse;
  3) sõlmib asendushooldusteenuse osutajaga kahepoolse teenuse osutamise halduslepingu;
  4) katab lapse ülalpidamisega seotud kulud ja tasub teenuseosutajale teenuse eest vastavalt sõlmitud lepingule igakuuliselt teenuseosutaja arvete alusel;
  5) külastab asendushooldusel olevat last tema õiguste tagamise ja lapse heaolu hindamise eesmärgil vähemalt kaks korda aastas;
  6) kogub ja säilitab asendushooldusel oleva lapse dokumente ning annab hooldusele suunatud lapse asendushooldusteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid üle teenuseosutajale;
  7) tagab lapse sidemete säilitamise vanemate ja kodukohaga ning loob lapsele tingimused sinna tagasitulekuks.

  (2) Teenusele suunamiseks annab vallavalitsus haldusakti, milles sätestatakse muuhulgas osutatava teenuse sisu, teenuse saaja ja teenuse osutaja õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise tingimused.

§ 8.   Järelhooldusteenuse korraldamine

  (1) Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti koostatud juhtumiplaanist, mille alusel vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

  (2) Teenusele suunamiseks annab vallavalitsus haldusakti, milles sätestatakse teenuse osutamisega seotud asjaolud.

§ 9.   Teenuse rahastamine

  (1) Asendushooldusteenust käesoleva korra § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse vallavalitsuse eelarvest ning asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

  (2) Asendushooldusteenust käesoleva korra lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada vallavalitsuse eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustuslike isikute vahenditest.

  (3) Järelhooldust rahastatakse vallavalitsuse eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise sissetulekutest.

  (4) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist peab eraldi arvestust vallavalitsuse eelarvest teenuse saajale isiklikeks kuludeks eraldatud toetuse kasutamise kohta. Teenuse saaja isiklike kulude katteks saadav toetussumma fikseeritakse teenuse osutamise lepingus.

  (5) Hoolduspere vanemat, kes on kantud STAR-i ja kes hooldab vähemalt nelja last, toetatakse vähemalt töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammääras; ühe lapse hooldamisel toetatakse hoolduspere vanemat vähemalt ühe neljandiku ulatuses nimetatud töötasu alammäärast.

  (6) Vallavalitsus võib STAR-i kantud hoolduspere vanemale maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem kui üks neljandik töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

  (7) Lapse ülalpidamisest ja erivajadustest tulenevaid lisavajadusi rahastab vallavalitsus lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud sissetulekutest.

  (8) Asendushoolduse osutaja muud kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel. Muude kulude kokkuleppimisel võetakse arvesse teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta, teenuse saaja spetsiifilisi vajadusi jms.

  (9) Teenuseosutaja esitab iga kuu 5-ndaks kuupäevaks vallavalitsusele arve teenuse osutamise eest, milles peab kajastuma asendushooldusteenusel olevad lapsed ning teenuse hind.

  (10) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poolt kooskõlastatud arved tasutakse teenuseosutajale igakuuliselt hiljemalt 15-ndaks kuupäevaks.

§ 10.   Lepingu sõlmimine, lõpetamine ja lõppemine

  (1) Vallavalitsus sõlmib teenuseosutajaga lepingu enne teenuse saajale teenuse osutamise alustamist.

  (2) Järelhooldusteenuse lepingu sõlmimisel peab lepingupooleks olema teenuse saaja.

  (3) Lepinguga sätestatakse muuhulgas osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

  (4) Asendushooldusteenuse osutamise lepingu lisa on teenusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan.

  (5) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral või täitmata jätmisel;
  3) lepingupoolte vastastikkusel kokkuleppel või
  4) muudel seadusest tulenevatel alustel.

  (6) Leping lõppeb:
  1) tähtaja saabumisel;
  2) lepingupoole surma korral või
  3) teenuse saaja surma korral.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne 1. jaanuari 2018 sõlmitud asenduskoduteenuse osutamise lepingud kehtivad edasi, need loetakse sõlmituks Peipsiääre Vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel ning nende sisu tuleb viia vastavusse sotsiaalhoolekande seaduse ja käesoleva määruse sätetega 2018. aasta 31. detsembriks.

  (2) Hoolduspere vanema toetuse taotlemise vormi, hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja avalduse alusel asendushooldusele suunamise taotluse vormi ja teenuse osutaja aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (4) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json