Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla kogukonnakogude statuut

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2018, 21

Lääne-Nigula valla kogukonnakogude statuut

Vastu võetud 21.08.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib kogukonnakogude moodustamist, kogukonnakogu pädevust ja töökorraldust Lääne-Nigula vallas (edaspidi vald).

§ 2.  Kogukonnakogu eesmärk

  Kogukonnakogu eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel.

§ 3.  Kogukonnakogude piirkonnad

 (1) Lääne-Nigula vallas moodustatakse alljärgnevad kogukonnakogud:
 1) Risti kogukonnakogu moodustavad Risti alevik ning Kuijõe, Piirsalu, Rõuma, Kuke, Jaakna ja Rehemäe küla;
 2) Palivere kogukonnakogu moodustavad Palivere alevik ning Allikmaa, Luigu ning Vidruka külad;
 3) Taebla kogukonnakogu moodustavad Taebla alevik ning Kadarbiku, Pälli, Tagavere, Koela, Kirimäe, Nihka, Leediküla, Kedre, Turvalepa, Võntküla, Nigula ja Väänla küla;
 4) Oru kogukonnakogu moodustavad Linnamäe küla, Auaste küla, Oru küla, Saunja küla, Kärbla küla, Salajõe küla, Ingküla, Vedra küla, Niibi küla, Soolu küla, Mõisaküla, Keedika küla, Seljaküla, Uugla küla ja Jalukse küla.

 (2) Teise kogukonnakogu tegevuspiirkonnaga piirnevatel asulatel on õigus esitada taotlus kogukonnakogu tegevuspiirkonna muutumiseks ja üleminekuks teise kogukonna tegevuspiirkonda kui selle poolt on avalikul koosolekul vähemalt ½ asula elanikest. Vastav avalik koosolek kutsutakse kokku Lääne-Nigula valla aleviku ja külavanema statuudi § 2 lõikes 1 sätestatud korras.

§ 4.  Kogukonnakogu liikmed

 (1) Kogukonnakogusse kuuluvad:
 1) vastava kogukonnakogu piirkonnast valitud volikogu liikmed;
 2) Lääne-Nigula aleviku- ja külavanema statuudi alusel piirkonnast valitud aleviku- või külavanemad, nende puudumisel piirkonnas asulate aleviku- ja külaseltside esindajad;
 3) piirkonnas elav vallavalitsuse liige;
 4) piirkonnas asuva koolieelse lasteasutuse ja üldharidusasutuse hoolekogu esindaja;
 5) piirkonnas elavad noortevolikogu liikmed kui noortevolikogu on moodustatud;
 6) piirkonna ettevõtjate esindaja.

 (2) Kogukonnakogu koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatusi komisjon, mille esimees on vallasekretär ja liikmed vallavalitsuse õigusnõunik ja abivallasekretär-personalijuht. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul, arvates teadasaamisest, Lääne-Nigula Vallavolikogule.

§ 5.  Kogukonnakogu esimees ja aseesimees

 (1) Kogukonnakogu valib endale esimehe ja aseesimehe kogukonnakogu liikmete seast.

 (2) Kogukonnakogu esimees:
 1) esindab kogukonnakogu vastavalt valla põhimäärusega ning käesoleva statuudiga antud pädevusele;
 2) kutsub vallavalitsuse esindajaid kogukonnakogu koosolekutele ja edastab vajaliku informatsiooni vallavalitsusele;
 3) koostab kogukonnakogu koosoleku päevakorra projekti arvestades volikogu, vallavalitsuse ja kogukonnakogu liikmete ettepanekuid;
 4) kutsub kokku kogukonnakogu koosoleku;
 5) juhatab kogukonnakogu koosolekut ja lahendab koosoleku juhtimisel tekkivaid küsimusi;
 6) allkirjastab kogukonnakogu kirjad ja koosoleku protokollid;
 7) peab kogukonnakogu nimel kirjavahetust;
 8) esindab kogukonnakogu volikogu, komisjonide või vallavalitsuse istungil või volitab selleks teisi kogukonnakogu liikmeid.

 (3) Kogukonnakogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletusel kogukonnakogu koosseisu häälteenamusega.

§ 6.  Kogukonnakogu ülesanded

 (1) Kogukonnakogul on õigus:
 1) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlike ja piirkondlikes arengukavade ning vallaeelarve projekti kohta;
 2) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule teistes kohaliku elu küsimustes;
 3) teha kohaliku elu küsimustes volikogule või vallavalitsusele algatusi õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, mis võetakse arutusele volikogus või vallavalitsuses hiljemalt kolme kuu jooksul;
 4) esitada vallavalitsusele arupärimisi, millele tuleb vastata 30 päeva jooksul;
 5) teha volikogule ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks;
 6) teha osavallakogu valimiskomisjonile ettepanek kogukonnakogu koosseisu muutmiseks.

 (2) Kogukonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
 1) valla üldplaneering;
 2) valla eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengukavad;
 3) vallaeelarve projekt;
 4) iga- aastane teede investeeringute kava;
 5) kogukonnakogu statuudi muudatused;
 6) Muud dokumendid, mille osas peetakse kogukonnakogu seisukohta vajalikuks.

§ 7.  Kogukonnakogu töökorraldus

 (1) Kogukonnakogu töövorm on koosolek. Koosoleku päevakorra koostab, kutsub kokku ja seda juhatab kogukonnakogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (2) Esimese kogukonnakogu koosoleku kutsub kokku vallavolikogu esimees 30 päeva jooksul pärast kogukonnakogu koosseisu kinnitamist.

 (3) Koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas. Enne koosoleku toimumist konsulteerib kogukonnakogu esimees liikmetega, et leida võimalikult sobiv aeg. Koosoleku toimumise aeg ja koht peavad olema liikmetele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne koosolekut. Koosoleku kutse ja materjalid edastatakse teadmiseks vallavalitsusele.

 (4) Kogukonnakogu koosolekud on avalikud.

 (5) Kogukonnakogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa üle poole kogukonnakogu liikmetest.

 (6) Kogukonnakogu koosoleku päevakord kinnitatakse kogukonnakogu poolthäälteenamusega vastavalt liikmetele edastatud päevakorra eelnõule.

 (7) Ettepanekuid päevakorra eelnõu kohta võivad kuni päevakorra kinnitamiseni teha:
 1) kogukonnakogu liikmed;
 2) vallavanem või teda asendav vallavalitsuse liige;
 3) volikogu esimees või tema asendaja.

 (8) Päevakorra eelnõus märkimata küsimusi saab päevakorda võtta kogukonnakogu koosseisu häälteenamusega.

 (9) Kogukonnakogu koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta vallavolikogu esimees ja liikmed, vallavanem ja vallavalitsuse liikmed ning vallasekretär või tema asendaja.

 (10) Kogukonnakogu koosolekud protokollitakse, need allkirjastab kogukonnakogu esimees ja protokollija. Protokollija valitakse kogukonnakogu liikmete hulgast. Protokollid avalikustatakse valla dokumendiregistris.

 (11) Kogukonnakogu töö korraldamiseks on vallavalitsus kohustatud võimaldama piirkonnas asuvas vallale kuuluvas asutuses ruumi kasutamist koosoleku korraldamiseks koos vajalike tehniliste vahenditega.

 (12) Erandolukorras ja üksikküsimuse otsustamiseks võib kogukonnakogu esimees või tema äraolekul aseesimees korraldada elektroonilise koosoleku ja hääletuse. Elektroonilise hääletuse korral peavad kogukonnakogu liikmed etteantud ajavahemiku jooksul edastama elektrooniliselt oma seisukoha arutatava küsimuse kohta. Elektroonilise koosoleku toimumise korral tehakse protokolli sellekohane märge. Kui vähemalt 1/3 kogukonnakogu liikmetest nõuab koosoleku kokku kutsumist, siis ei saa elektroonilist istungit korraldada.

§ 8.  Kogukonnakogu tegevuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Kogukonnakogu korraldab ümber ja kogukonnakogu tegevuse lõpetab vallavolikogu.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees