HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2019, 2

Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 6
RT IV, 17.02.2018, 37
jõustumine 20.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2018RT IV, 27.04.2018, 1330.04.2018
22.08.2019RT IV, 30.08.2019, 101.10.2019

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 3, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõike 6 ja „Huvikooli seaduse“ § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Nõo vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste direktori ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi korra.

  (2) Haridusasutuseks käesoleva korra alusel loetakse üldhariduskool ja huvikool.
[RT IV, 30.08.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]

  (3) Haridusasutuse (edaspidi asutus) direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab välja ja kandidaadile esitatavad nõuded kinnitab Nõo Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui:
  1) direktori ametikoht on vaba;
  2) ametis oleva direktoriga sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui kolm kuud;
[RT IV, 30.08.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]
  3) asutatakse uus haridusasutus.
[RT IV, 30.08.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]

  (3) Konkursiteade avaldatakse Nõo valla veebilehel ja teistes infokandjates.
[RT IV, 30.08.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]

  (4) Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) asutuse nimetus;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) kandideerimiseks vajalike dokumentide loetelu;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) tööle asumise aeg.

  (5) Konkursiteade avalikustatakse vähemalt 10 tööpäeva enne avalduste esitamiseks määratud tähtpäeva.

§ 3.   Avalduste menetlemine

  (1) Konkursist võtavad osa need isikud, kelle poolt saadetud avaldused on laekunud tähtaegselt.

  (2) Konkursist osavõtjatel on õigus saada lisateavet asutuse tegevusest ning seda külastada, vestelda töötajatega, tutvuda hoone ja õppekorralduse aluseks olevate dokumentidega.

  (3) Vallavalitsus moodustab kuni seitsmeliikmelise komisjoni, mis koosneb kooli pidaja, õppenõukogu ja hoolekogu esindajatest.
[RT IV, 27.04.2018, 13 - jõust. 30.04.2018]

  (31) Vallavalitsus võib kandidaatide hindamiseks kaasata eksperte, ekspert ei kuulu komisjoni koosseisu.
[RT IV, 27.04.2018, 13 - jõust. 30.04.2018]

  (4) Komisjonil on õigus kandidaatidega läbi viia vestlusi ja vastavalt vajadusele nõuda lisateavet konkursist osavõtvatelt isikutelt nende senise tööalase tegevuse kohta.

  (5) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (6) Komisjon teeb kokkuvõtted konkursist kahe nädala jooksul pärast konkursitähtaja möödumist.

  (7) Komisjoni seisukoha kujundamiseks korraldatakse hääletus, tulemused kinnitatakse lihthäälteenamusega. Kui mitu kandidaati on saanud sama arvu hääli, korraldab komisjon uue hääletuse. Korduva sama häältearvu saamisel kutsutakse võrdselt hääli saanud kandidaadid uuesti vestlusele, vestluse järel valib komisjon võitja või kuulutab konkursi nurjunuks.

  (8) Komisjon informeerib kirjalikult iga konkursist osavõtnut tema suhtes vastuvõetud otsusest hiljemalt ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

  (9) Kui valituks osutunud kandidaat ei soovi asuda tööle direktori ametikohale, millele ta kandideeris ja valituks osutus, peab ta viivitamatult komisjoni oma otsusest teavitama.

  (10) Ettepaneku ametisse asumiseks § 3 lõikes 9 nimetatud juhul võib teha häältearvult teisele kohale jäänud kandidaadile.

  (11) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku direktori ametisse nimetamiseks.

§ 4.   Töölepingu sõlmimine

  Töölepingu direktoriga sõlmib vallavanem või teda asendav vallavalitsuse liige.

§ 5.   Konkursi nurjumine

  (1) Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui ükski kandidaat ei osutu valituks, loetakse konkurss nurjunuks ning kuulutatakse välja uus konkurss.

  (2) Konkursi teistkordsel nurjumisel on vallavanemal õigusteha nõuetele vastavale isikule ettepanek ametisse asumiseks kuni üheks õppeaastaks, määrates ta asutuse direktori kohusetäitjaks. Aasta jooksul kuulutatakse välja uus konkurss.

/otsingu_soovitused.json