Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2019, 3

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 27.08.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Kohila valla (edaspidi vald) kaasava eelarve eesmärk on suurendada valla elanike teadlikkust valla eelarvest, ergutada kodanikuaktiivsust, soodustada kogukonnapõhist koostööd, leida lahendusi tekkinud vajadustele ning viia ellu uusi ideid.

§ 2.   Kaasava eelarve idee objekt

  (1) Objektiks on Kohila vallaga seotud avalikult kasutatav ehitis või rajatis, mille valmimiseks tehtav investeering pakub vallas avalikku hüve ja toimib avalikus kasutuses.

  (2) Kui objekt ei kuulu vallale, siis peab see olema avalikus kasutuses vähemalt 10 aastat peale idee realiseerimist või kuni amortiseerumiseni.

  (3) Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (4) Idee objekt peab valmima konkursi välja kuulutamisele järgneva eelarveaasta lõpuks.

  (5) Kaasavast eelarvest ei rahastata ideid, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

§ 3.   Kaasava eelarve maksumus

  Kaasava eelarve kogusumma on 15 000 eurot aastas, sh vähemalt 5 000 eurot ühe objekti kohta.

§ 4.   Kaasava eelarve avalikustamine

  Kohila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) teavitab avalikkust kaasava eelarve konkursist, hääletamise tulemustest, rahastatavatest tegevustest ja ajakavast Kohila valla veebilehel, ajalehes, sotsiaalmeedia kanalites ja teadetetahvlitel.

§ 5.   Ideede esitamine

  (1) Ideid kaasavasse eelarvesse võib esitada igaüks.

  (2) Ideede esitamise aja, koha ja viisi määrab vallavalitsus.

  (3) Ideede esitamisel peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  2) nimetus ja objekti asukoht;
  3) lühike sisu kirjeldus (eesmärk ja olulisus vallale või kogukonnale, missuguse vajaduse või probleemi lahendab ja missuguseid uusi võimalusi loob);
  4) põhjendus, miks peaks idee ellu viimist rahastama valla eelarvest;
  5) olemasolul teave kaasrahastaja(te) kohta;
  6) sihtrühm (sh vanusegrupp ja kasutajate hinnanguline arv);
  7) eelarve (investeeringu hinnanguline maksumus koos hinnapakkumise või kalkulatsiooniga);
  8) võimalusel muud ideed kirjeldavad materjalid (joonis, eskiis, foto jmt);
  9) idee elluviimise ajakava;
  10) muu oluline info (sh negatiivsed tagajärjed, kui ideed ellu ei viida).

§ 6.   Ideede hindamine

  (1) Esitatud ideid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon (vallavalitsuse spetsialistid ja vajadusel sõltumatud eksperdid).

  (2) Komisjon jätab kõrvale ideed, mis ei vasta määruse nõuetele ja teavitab sellest esitajaid.

  (3) Komisjonil on õigus sarnaseid ideid liita ja täiendada ning teha elluviimise tagamiseks koostööd idee esitajaga.

  (4) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ideedest parimate väljaselgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

§ 7.   Hääletamine

  (1) Hääletamise korraldab vallavalitsus.

  (2) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Kohila vald.

  (3) Igal hääletaja saab hääletada ühe idee poolt.

  (4) Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS või vallavalitsuse kantseleis tööajal.

  (5) Hääletamine on salajane.

  (6) Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Vallavalitsus kinnitab hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja teavitab tulemustest hääletusele pandud ideede esitajaid.

  (7) Kui sobivaks tunnistatakse ainult üks määruse tingimustele vastav idee, siis seda rahastatakse ilma hääletusele panemata.

§ 8.   Ideede elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ideed, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa kaasava eelarve jaoks kavandatud summat.

  (2) Kui idee realiseerimise hinnapakkumise tulemusel selgub, et selle maksumus:
  1) ületab määruse paragrahvis 3 toodud rahalisi võimalusi, kaalutakse paremuselt järgmise idee realiseerimist;
  2) on kaasava eelarve summast väiksem, kaalutakse võimalusi pingereas paremuselt järgmise idee realiseerimiseks.

  (3) Vallavalitsus sõlmib idee ellu viimiseks idee esitajaga lepingu, kuhu märgitakse vähemalt eraldatud summa ja kirjeldatakse tööde nõutavat lõpptulemust.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json