Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2014, 3

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord

Vastu võetud 16.09.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja rahvastikuregistri seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesmärk

 (1) Valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise eesmärk on:
 1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekut;
 2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

 (2) Käesoleva korraga kehtestatakse valla eelarvest toimetuleku soodustamiseks isikutele ja peredele antavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid, taotlemise tingimused, menetlemise ning vältimatu sotsiaalabi andmise kord.

§ 2.  Toetuse taotlemise alused ja toetuse piirmäärad

 (1) Toetust võib taotleda isik ja toetust antakse isikule, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald, vastavalt käesolevas määruses toetuse liigi osas sätestatud konkreetsetele tingimustele, kui toetuse liigi juures ei ole sätestatud või vallavalitsus ei otsusta teisiti.

 (2) Toetuse taotlemisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või rahvastikuregistri põhjal ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad toidu- ja raharessursse või teised üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

 (3) Käesolevas korras sätestatud toetuste piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks kuu aja jooksul valla eelarve jõustumisest.

2. peatükk Toetuste liigid 

§ 3.  Valla eelarvest antavad sotsiaaltoetused

  Valla eelarvest ettenähtud vahenditest antakse toimetuleku soodustamiseks järgmisi toetusi:
 1) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus;
 2) vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus;
 3) asenduskodu lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus;
 4) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus;
 5) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus;
 6) pensionäri ja/või puudega inimese ravimi- ja hambaravitoetus;
 7) pensionäri ja puudega lapse prillitoetus;
 8) invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus;
 9) üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetus;
 10) matusetoetus;
 11) T9Aernobõli veterani toetus;
 12) ravikindlustamata isiku ravikulude toetus;
 13) kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toimetuleku toetus;
 14) dokumenditoetus;
 15) toetus puudega inimesele küttekulude eest osaliseks tasumiseks;
 16) vältimatu sotsiaalabi toetus;
 17) muu toimetulekut soodustav toetus.

3. peatükk Toetuse taotlemine, taotluse menetlemine ja toetuse andmine  

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele põhjendatud taotlus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

 (2) Vallavalitsuse töötajal on õigus nõuda andmeid toetuse taotleja ja tema perekonna liikmete tulude ja kulude kohta ja muid taotlust põhjendavaid dokumente. Andmete ja dokumentide esitamisest keeldumisel või ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel jäetakse taotlus rahuldamata.

 (3) Käesolevas korras nimetatud toetust, v.a matusetoetus, ei ole õigus saada isikul, kui tal on taotluse esitamise hetkel makse tähtaja ületanud ajatamata võlgnevus Rae Vallavalitsuse või selle allasutuse ees.

§ 5.  Taotluste menetlemine

 (1) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktide 1, 6, 7, 8, 16 ja 17 alusel esitatud taotluste menetlemiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega komisjon. Komisjoni üheks liikmeks on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Vallavalitsuse korralduses komisjoni moodustamise kohta sätestatakse ka komisjoni töökord..

 (2) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi jooksva kuu kolmandal nädalal ja teeb vallavalitsusele põhjendatud ettepaneku taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 (3) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktide 1, 6, 7, 8, 16 ja 17 alusel esitatud taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega kahe nädala jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

 (4) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 punktide 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15 alusel esitatud taotluse rahuldamine toimub toimingumenetlusena ja lõpeb toimingu sooritamisega, taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (5) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanek arvestamata, kui:
 1) toetuse andmiseks puuduvad eelarves vahendid;
 2) erinevalt komisjoni ettepanekust peab toetuse andmist põhjendatuks;
 3) erinevalt komisjoni ettepanekust ei ole toetuse andmine vallavalitsuse hinnangul põhjendatud.

 (6) Taotluse osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsusest teavitatakse avaldajat kirjalikult.

§ 6.  Toetuse andmine ja tagasinõudmine

 (1) Toetus makstakse vastavalt toetuse saaja soovile välja sularahas või kantakse tema pangakontole 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmist, kui käesolevas korras ei ole ette nähtud või vallavalitsus ei otsusta teisiti.

 (2) Toetus nõutakse tagasi, kui on selgunud, et selle määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

 (3) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud saadu tagasi maksma 15 (viieteistkümne) päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest.

 (4) Alusetult makstud toetuse, mida ei ole ettenähtud aja jooksul tagastatud, nõuab vallavalitsus koos sissenõudmisega seotud kulutustega tagasi kohtu korras.

4. peatükk Toetuse saamise tingimused 

§ 7.  Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus

 (1) Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada:
 1) lapsevanem, eestkostja või hooldaja;
 2) kooli juht, klassijuhataja, sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja.

 (3) Kui toetust taotleb lapsevanem, eestkostja või hooldaja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta.

 (4) Toetus määratakse üks kord aastas.

 (5) Vallavalitsusel on õigus otsustada, et rahuldatud taotluse alusel vajalikud õppevahendid, koolitarbed ja/või kooliriided soetab ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulud katab haridus- ja sotsiaalamet.

§ 8.  Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus

 (1) Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude katmiseks õppeasutuses.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada eestkostja.

 (3) Toetust makstakse õppeasutuse poolt esitatud arve alusel.

§ 9.  Asenduskodu lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus

 (1) Toetus on ettenähtud valla eeskostel ja asenduskodus elavale lapsele/noorele toimetuleku suurendamiseks.

 (2) Taotluse võib esitada asenduskodu juhataja või valla lastekaitsetöötaja.

 (3) Elluastumise toetuse saamiseks võib taotluse esitada asenduskodust iseseisvasse ellu astuv noor.

§ 10.  Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus

 (1) Toetust on ette nähtud:
 1) peredele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
 2) eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
 3) peredele kus kasvab puudega laps.

 (2) Juhul kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

 (3) Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (4) Toetus makstakse perele välja maikuus.

§ 11.  Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus

 (1) Toetus on ette nähtud:
 1) perele kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
 2) eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
 3) perele kus kasvab puudega laps.

 (2) Juhul kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

 (3) Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (4) Toetus makstakse välja detsembrikuus, lisaks kingitakse lapsele jõuludeks kommipakk.

§ 12.  Pensionäri ja puudega inimese ravimi- ja/või hambaravitoetus

 (1) Toetus on ette nähtud retseptiravimite ja hambaravi kulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (3) Taotlusele tuleb lisada vastavad maksedokumendid, millel on isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud või kes on hambaravi teenust saanud.

 (4) Hambaravi korral makstakse toetust nii, et esitatud maksedokumentide alusel saadud summast arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa.

 (5) Taotlus esitatakse ja toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 13.  Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus

 (1) Toetus on ette nähtud prillide soetamise kulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (3) Taotlusele tuleb taotlejal, kellele või kelle lapsele on välja kirjutatud prillid või prillide uuendamise retsept, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele prillid valmistati.

 (4) Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 14.  Invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus

 (1) Toetus on ette nähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise või rehabilitatsiooniteenuse kulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetanud või rentinud või rehabilitatsiooniteenuse eest tasunud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (3) Taotlusele tuleb isikul, kes on teinud lõikes 1 kajastatud kulud, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele need vahendid soetati või kes teenust sai.

 (4) Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 15.  Üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetus

 (1) Toetus on ette nähtud teiste omavalitsuste, era- või avalik-õiguslikust üldhooldekodust teenust saava isiku hoolduskulude katteks, kui tema sissetulek ei võimalda katta hoolduskulusid ja tal puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui isiku perekonna või seadusjärgse ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda katta hoolduskulusid.

 (2) Toetust võib taotleda üldhooldekodus olev isik, tema perekonnaliige või seadusjärgne ülalpidaja tingimusel, et enne hoolekandeasutusse asumist on isik rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (3) Toetust makstakse vastavalt lepingule üldhooldekodudest esitatud arve alusel.

§ 16.  Eaka tähtpäevatoetus

 (1) Toetus on ette nähtud valla eakale elanikule alates 85. sünnipäevast.

 (2) Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (3) Toetust makstakse valla elaniku sünnipäeva kuul.

§ 17.  Matusetoetus

 (1) Toetus on ette nähtud valla elaniku matuse kulude osaliseks katmiseks.

 (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada isik, kes valla elaniku surma korral korraldab tema matuse.

 (3) Toetust antakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt üks aasta enne surma.

§ 18.  T9Aernobõli veterani toetus

 (1) Toetus on ette nähtud isikule, kes osales T9Aernobõli aatomielektrijaama katastroofi tagajärgede likvideerimisel.

 (2) Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

 (3) Toetuse saamise tingimuseks on, et enne toetuse taotlemist on soodustatud isik rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

 (4) Toetus makstakse välja igal aastal aprillis.

§ 19.  Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus

 (1) Toetus on ette nähtud tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks.

 (2) Toetust võib taotleda ravikindlustamata isik.

 (3) Taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.

 (4) Taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavale raviasutusele garantiikirja kulude tasumise kohta.

 (5) Toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel.

§ 20.  Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toimetuleku toetus

 (1) Toetus on ette nähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks.

 (2) Toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Rae valda ja isik asub nende juurde elama.

 (3) Taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia.

§ 21.  Puudega inimese küttekulude toetus

 (1) Toetust on ette nähtud puudega isikule tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendav maksedokument.

 (3) Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

§ 22.  Dokumenditoetus

 (1) Toetus võib taotleda isik, kellel puudub või on lõppenud elamisluba ja ID kaart on kehtetu.

 (2) Toetus on ette nähtud isiku isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks.

 (3) Taotlusele tuleb taotlejal lisada maksedokumendid.

§ 23.  Vältimatu sotsiaalabi toetus

 (1) Toetus on ette nähtud hädavajalikku sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks toidu, riiete ja ajutise peavarju osas.

 (2) Toetust võib taotleda isik, kes või kelle perekond vajab lõikes 1 nimetatud abi, ja:
 1) elab Rae vallas;
 2) viibib Rae vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas;
 3) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
 4) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Rae valla haldusterritooriumil.

 (3) Isikule, kes viibib vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas, abi andmine tuleb kooskõlastada isiku elukohajärgse omavalitsusega.

 (4) Abi osutamise viisi otsustab vallavalitsus.

§ 24.  Muu toimetulekut soodustav toetus

 (1) Vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või esitada toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.

 (2) Toetus on ette nähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

§ 25.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 16. novembri 2010 määrus nr 38 “ Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine”.

 (2) Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

 (3) Käesolev määrus jõustub 01.01.2015.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees