KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2015, 9

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 24.09.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Lihula valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Lihula valla haldusterritooriumil asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass (edaspidi loom).

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruses nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“, põllumajandusministri 20. novembri 2000 määruses nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” sätestatud nõudeid.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi on lubatud pidada ehitises või piiratud territooriumil, kus on loodud sobivad tingimused looma pidamiseks ja on välistatud looma omal tahtel välja pääsemine.

  (2) Koera või kassi pidamine ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise ja heakorra üldnõudeid, ohustada ega häirida inimesi ja teisi loomi ega neile kahju tekitada.

  (3) Juriidilisest isikust kassi- või koerapidaja on kohustatud määrama looma eest vastutava isiku.

  (4) Looma suhtes lubamatu tegu on looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast, välja arvatud loomakaitseseaduses sätestatud juhud.

§ 3.   Koera või kassi omaniku kohustused

  (1) Koeraomanikul on kohustus õue sissepääsule paigaldada hoiatussilt koera olemasolu kohta ning tagada ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumine territooriumil.

  (2) Koeraomanik peab koera varustama kaelarihmaga, millel on koeraomaniku nimi ja kontaktid.

  (3) Omanik peab tagama koerale või kassile liigikohased pidamistingimused vastavalt loomakaitseseadusele ja põllumajandusministri 24. juuli 2008 määrusele nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“.

  (4) Omanik peab korraldama koera või kassi vaktsineerimist vastavalt põllumajandusministri 20. novembri 2000 määruses nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri“ kehtestatud nõuetele.

  (5) Omanik on kohustatud teavitama koheselt tegevusluba omavat veterinaararsti ning seejärel täitma tema ettekirjutusi, kui loom on hammustanud inimest või teist looma või kui looma on rünnanud metsloom, aga ka siis, kui loom käitub ebaloomulikult või on marutaudi kahtlusega.

  (6) Omanik on kohustatud looma haigestumise või teadmata põhjusel surma korral pöörduma tegevusluba omava veterinaararsti poole põhjuste väljaselgitamiseks.

  (7) Loomapidaja korraldab viivitamatult lahti pääsenud koera või kassi otsimist ja püüdmist.

§ 4.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab loomapidaja tagama järelevalve looma üle, teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima looma lahti pääsemist.

  (2) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga või kandevahendis, mis ei ohusta looma tervist ja millest loom omal tahtel välja ei pääse.

  (3) Koera võib jalutusrihma otsast vabastada koerte treeningplatsidel ning inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui sellega ei ohustata teisi inimesi ja loomi ning on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle, sealhulgas võimalus koer vajaduse tekkimisel koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (4) Koera tohib jätta lahti pääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga ja vajaduse korral suukorviga kinnitatult avalikku kohta mõistlikuks ajaks (mitte kauemaks kui pool tundi), mil loomapidaja viibib lähedalasuvas ehitises või territooriumil, kui ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

  (5) Koera või kassi omanikul on keelatud looma kaasa võtta ametiasutustesse, kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma ruumi või maa-ala valdaja nõusolekuta.

  (6) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja vajadusel suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kandmisvahendis. Kassi peab ühistranspordis hoidma kandmisvahendis.

  (7) Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikke kohti, kaasa arvatud hoonete ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi. Looma poolt tekitatud reostus tuleb koheselt koristada.

  (8) Keelatud on ujutada koeri suplemiseks kasutatavates kohtades.

  (9) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõigete 2, 3, 5 ja 6 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Hulkuva koera või kassi püüdmine ja pidamine

  (1) Loomapidaja juurest lahti pääsenud kassi või koera püüdmist korraldab loomapidaja. Kui loomapidaja ei täida nimetatud kohustust ja looma püüdmise korraldab vallavalitsus, kannab looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud looma omanik.

  (2) Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist loomakaitseseaduses sätestatud korras korraldab vallavalitsus.

  (3) Hulkuv koer või kass tuleb kinni püüda, võimalusel identifitseerida ja tagastada omanikule. Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav või kui teda ei ole võimalik omanikule tagastada, paigutatakse loom varjupaika ning alustatakse omaniku kindlakstegemist või uue omaniku otsimist. Omaniku kindlakstegemiseks või uue omaniku leidmiseks avalikustatakse hulkuva looma kirjeldus varjupaiga ja vallavalitsuse kodulehel.

  (4) Kui hulkuva koera või kassi omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle uut omanikku ning teda ei ole võimalik varjupaigas pidada kauem kui kaks nädalat, tuleb läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras. Varjupaigas viibimise jooksul tuleb tagada looma nõuetekohane pidamine ja vajaduse korral ravi.

§ 6.   Järelvalve ja vastutus

  (1) Koera- või kassipidaja kannab vastutust oma looma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 järgi.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Lihula Vallavolikogu 25. septembri 2003. a määrus nr 21 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine Lihula vallas” tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json