Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rakvere valla tervisenõukogu moodustamise kord ja töökord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2015, 24

Rakvere valla tervisenõukogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 25.09.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Rakvere valla põhimääruse § 34 lõike 1, Rakvere Vallavolikogu 16. septembri 2015. a määruse nr 8 „Rakvere valla terviseprofiili kinnitamine“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse Rakvere valla tervisenõukogu tegevuse alused ja eesmärgid.

§ 2.   Tervisenõukogu

  (1) Tervisenõukogu (edaspidi nõukogu) on vallavalitsuse komisjon, kelle ülesanne on valla elanikkonna tervise edendamisele suunatud tegevuste korraldamine koostöös erinevate võrgustikega.

  (2) Nõukogu juhindub oma tegevuses rahvatervise seadusest, Rakvere valla arengukavast, terviseprofiili tegevuskavast ja käesolevast korrast.

§ 3.   Tervisenõukogu koosseis

  (1) Nõukogu on vähemalt 3-liikmeline. Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad organisatsioonide, kogukondade ja omavalitsuse esindajad.

  (2) Nõukogu koosseis ja esimees määratakse nimeliselt Rakvere vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (3) Nõukogu koosseisu muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Nõukogu tööd juhib esimees.

§ 4.   Tervisenõukogu istungid

  (1) Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord poolaastas.

  (2) Nõukogu istungid protokollitakse, protokollija valitakse kohalolevate komisjoni liikmete hulgast.

  (3) Nõukogu koosoleku toimumisaeg ja -koht teatatakse ning päevakord edastatakse nõukogu liikmetele hiljemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 5.   Tervisenõukogu esimees

  Nõukogu esimehel on õigus:
  1) kutsuda kokku koosolek ja kinnitada koosoleku päevakord;
  2) kutsuda koosolekule isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu;
  3) kiireloomulistes üksikküsimustes korraldada elektroonilise hääletamise ilma koosolekut kokku kutsumata.

§ 6.   Tervisenõukogu otsuste vastuvõtmine

  Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl.

§ 7.   Tervisenõukogu ülesanded

  (1) Nõukogu üldeesmärk on tagada vajadustele vastava tegevuse ja teenuste olemasolu kaudu valla elanike parem tervis ja elukvaliteet.

  (2) Tervisenõukogu:
  1) aitab kaasa riiklike tervisestrateegiate ja -programmide eesmärkide ja tegevuste elluviimise vallas;
  2) koostab valla terviseprofiili ja sellest tuleneva tervise edenduse tegevuskava;
  3) koostab nõukogu tegevuskava ja esitab vallavalitsusele vähemalt üks kord aastas oma tööst sisulise kokkuvõtte;
  4) koordineerib tervise edenduslikku tegevust ja võimestab arendustegevust vallas (lasteaiad, koolid, töökohad);
  5) analüüsib ja hindab teostatud tegevuste efektiivsust, tõhusust ja kvaliteeti ning teeb täiendusettepanekuid terviseprofiili kaks korda aastas;
  6) kaasab oma töösse paikkonnas olulisi võtmeisikuid arutamaks terviseküsimusi ja nende lahendusvõimalusi;
  7) teeb ettepanekuid vallavalitsusele tervisepoliitiliste otsuste tegemiseks valla arengukava koostamisel;
  8) esitab Lääne-Viru maavalitsuse juures asuvale maakonna tervisenõukogule aruande tegevuskava täitmisest;
  9) teeb koostööd Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumiga ja maakonna tervisenõukogu ja tervisetoaga;
  10) teeb koostööd valla haridus-, kultuuri-, sotsiaalasutustega, ettevõtetega, tervisedenduslike võrgustikega, meediaga.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json