Teksti suurus:

Vallaelanike küsitluslehe vormi kinnitamine ning küsitluslehe hoidmise, hävitamise, täitmise ja elektroonilise hääletamise kord

Vallaelanike küsitluslehe vormi kinnitamine ning küsitluslehe hoidmise, hävitamise, täitmise ja elektroonilise hääletamise kord - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2015, 35

Vallaelanike küsitluslehe vormi kinnitamine ning küsitluslehe hoidmise, hävitamise, täitmise ja elektroonilise hääletamise kord

Vastu võetud 24.09.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Audru Vallavolikogu 10.09.2015 määruse nr 16 „Vallaelanike küsitluse korraldamise kord" § 4 lõike 1 alusel

§ 1.   Vallaelanike küsitlusel kasutatava küsitluslehe vorm

  (1) Vallaelanike küsitlusel (edaspidi küsitlus) kasutatav küsitlusleht on trükitud paberile, mille mõõtmed on 21 × 14,8 cm (A5) või koostatud elektrooniliselt.

  (2) Kokkumurtud paberkandjal küsitluslehel on neli lehekülge, millest:
  1) esimesel leheküljel on küsitluse pealkiri ja toimumise aeg;
  2) teisel ja kolmandal leheküljele küsimus ja võimalikud vastusevariandid või koht vabatekstina kirjutamiseks;
  3) neljas lehekülg on tühi.

  (3) Küsitluslehe tekst on musta värvi ja taust on valge.

  (4) Küsitluspunktis murtakse küsitluslehed kokku ja lisatakse teisele leheküljele pitsati jäljend.

§ 2.   Küsitluslehe hoidmine ja hävitamine

  (1) Küsitluslehtede trükkimise korraldab Audru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ning edastab need vallavalitsuse poolt moodustatud küsitluse korraldamise komisjonile (edaspidi komisjon). Komisjon jagab küsitluslehed laiali küsitluspunktidesse ning koostab küsitluslehtede koguarvu ja küsitluspunktidesse jaotamise kohta akti.

  (2) Küsitluspunktis korraldab küsitluslehtede hoidmise ja tagab nende säilimise komisjoni poolt määratud vastutav isik või isikud, kes võivad olla ka komisjoniliikmed.

  (3) Pärast küsitluse läbiviimise tähtaja lõppemist pakitakse kehtivad küsitluslehed hääletustulemuste kaupa. Eraldi pakkidesse pannakse kehtetud, rikutud ja välja andmata jäänud küsitluslehed. Pakile märgitakse, milline küsitluspunkt ning millised ja kui palju küsitluslehti pakis on. Märkele kirjutab alla vastutav isik.

  (4) Küsitluslehed edastatakse vallavalitsusele, kes säilitab neid kolm kuud küsitluse tulemuste kinnitamisest vallavalitsuse poolt. Pärast säilitamistähtaja möödumist hävitab vallavalitsus küsitluslehed. Vallavalitsus koostab selle kohta akti, mille allkirjastab vallasekretär.

§ 3.   Küsitluslehe täitmine

  (1) Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel antakse küsitluses osalejale küsitlusleht, mille saamise kohta annab isik allkirja. Kui küsitluses osaleja on vastutavale isikule teada, ei ole isikut tõendava dokumendi esitamine nõutav. Küsitluses osaleda võivate vallaelanike nimekiri koostatakse rahvastiku registri andmetel küsitluse toimumise kuu 1. kuupäeva seisuga.

  (2) Küsitluses osaleja täidab küsitluslehe küsitluspunktis ja edastab vastutavale isikule, kes paneb selle esimesele leheküljele pitsati jäljendi. Seejärel laseb küsitluses osaleja küsitluslehe hääletamiskasti.

  (3) Kui küsitlusleht rikutakse enne selle hääletamiskasti laskmist, on küsitluses osalejal õigus rikutud küsitluslehe tagastamise korral saada uus küsitlusleht.

  (4) Küsitlusleht on rikutud või kehtetu juhul, kui:
  1) ühtegi lahtrisse ei ole märget tehtud või on neid tehtud lubatust rohkem;
  2) märke sisu on ebaselge, ei ole loetav või asub vales kohas;
  3) küsitluslehel puuduvad pitsati jäljendid;
  4) rikutud on muid küsitluslehe täitmise reegleid, mistõttu ei ole võimalik selgelt ja üheselt hinnata küsitluses osaleja tahet.

  (5) Kahtluse korral otsustab küsitluslehe kehtivuse komisjon hääletamise teel.

§ 4.   Elektrooniline hääletamine

  (1) Vallaelanik, kellel on kehtiv digitaalallkirja sertifikaat, võib küsitluse päevadel hääletada elektrooniliselt asjaomasel veebilehel. Vallaelanik hääletab ise.

  (2) Küsitluses osaleja tõendab oma isikut digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel. Kui küsitluses osaleja ei ole hääleõiguslik Audru valla elanik, teavitatakse teda sellest veebilehel.

  (3) Küsitluses osaleja teeb märke vastusevariandi lahtrisse, seejärel elektrooniliseks hääletamiseks kasutatav rakendus salastab hääle ja küsitluses osaleja kinnitab oma otsuse vajutades nuppu „saada“

  (4) Veebilehel kuvatakse teade hääle arvesse võtmise kohta. Elektroonilise hääletamise korral on võimalik varasemat hääletusotsust muuta. Küsitlustulemuste kindlakstegemisel arvestatakse sel juhul küsitluses osaleja viimasena antud häält.

  (5) Kui küsitluses osaleja on küsitlusele vastanud nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis, arvestatakse küsitluspunktis antud häält ja elektrooniliselt antud hääled tühistatakse.

  (6) Elektrooniline küsitlus on ööpäevaringne. See algab esimesel küsitluspäeval kell 10.00, küsitluspunktide avamisega samal ajal, ja lõpeb küsitluse viimasel päeval kell 18.00.

  (7) Elektroonilise hääletamise tulemused ei avaldata enne küsitluse tulemuste kinnitamist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Suursild
vallavanem

Katri Pruul
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json