HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2016, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord

Vastu võetud 12.09.2011 nr 11
RT IV, 29.12.2011, 143
jõustumine 15.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2016RT IV, 30.09.2016, 703.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Pärnu linna hariduspreemiate määramise eesmärk

  Pärnu linna hariduspreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada Pärnu linna haridusasutusi, haridusjuhte ning teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna hariduselu.

§ 2.  Pärnu linna hariduspreemiad

 (1) Pärnu linna hariduspreemiad on:
 1) hariduse aastapreemia;
 2) aasta õpetaja preemia, mis omistatakse reeglina 3-le inimesele;
[RT IV, 30.09.2016, 7 - jõust. 03.10.2016]
 3) aasta noore õpetaja preemia;
 4) aastate õpetaja preemia;
 5) aasta haridusjuhi preemia.

 (2) Pärnu linna hariduspreemia saanule omistatakse tiitel ja määratakse rahaline preemia vastavalt §-le 5.

2. peatükk KANDIDAATIDE ESITAMINE, NEILE ESITATAVAD NÕUDED, KOMISJONI TÖÖKORD 

§ 3.  Kandidaatide esitamine

 (1) Pärnu linna hariduspreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused.

 (2) Põhjendatud taotlus hariduspreemiate määramiseks esitatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriosakonnale 15. septembriks.

§ 4.  Kandidaatidele esitatavad nõuded

 (1) Hariduse aastapreemia antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning isikute ühendusele, kes oma tegevusega on saavutanud silmapaistvaid ja Pärnu linnale olulise tähtsusega tulemusi hariduse valdkonnas eelmise õppeaasta jooksul.

 (2) Aasta õpetaja ja aasta noore õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

 (3) Aastate õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kes on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

 (4) Aasta haridusjuhi preemia antakse haridusjuhile, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

§ 5.  Komisjoni moodustamine ja hariduspreemiate määramise otsustamine

 (1) Kandidaatide vastavust esitatud nõuetele hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
 1) linnavalitsuse liige;
 2) Pärnu Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;
 3) kaks haridus- ja kultuuriosakonna esindajat;
 4) kaks haridusasutuste esindajat;
 5) hoolekogude esindaja;
 6) õpilasomavalitsuste esindaja.

 (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

 (3) Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid linnavalitsusele kinnitamiseks, preemia suuruse määramiseks ja maksmiseks hiljemalt iga-aasta 20. septembriks.

 (4) Linnavalitsus võib komisjoni ettepanekul hariduspreemiate jaotust muuta, preemiaid mitme isiku vahel jagada ja mõne preemia määramata jätta.
[RT IV, 30.09.2016, 7 - jõust. 03.10.2016]

 (5)
[Kehtetu - RT IV, 30.09.2016, 7 - jõust. 03.10.2016]

 (6) Tulemused avalikustatakse Pärnu linna veebilehel 05. oktoobriks.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 6.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.  Jõustumine

  Määrus jõustub 15. septembril 2011.