Teksti suurus:

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 55

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.09.2017 nr 26
RT IV, 30.09.2017, 12
jõustumine 03.10.2017, rakendatakse alates 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.09.2017RT IV, 30.09.2017, 1201.01.2018
19.12.2019RT IV, 27.12.2019, 3301.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 47 lõike 2 alusel.
[RT IV, 27.12.2019, 33 - jõust. 01.01.2020]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi ja liik

  (1) Pärnu Lasteküla nimetatakse ümber Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuseks.

  (2) Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus (edaspidi tugikeskus) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav hoolekandeasutus.

  (3) Tugikeskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Asukoht ja postiaadress

  (1) Tugikeskus asub Pärnu linnas.

  (2) Tugikeskuse postiaadress on Oja 97, 80040 Pärnu.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  Tugikeskusel on oma nimega pitsat ja oma sümboolika.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED 

§ 4.   Tegevuse eesmärgid

  Tugikeskus tegevuse eesmärgiks on lapse ja noore, sh erivajadustega lapse ja noore vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine peresarnastes elutingimustes ja turvalises kasvukeskkonnas, et suurendada või säilitada sihtgrupi toimetulekuvõimet ja nende ettevalmistamine iseseisvaks eluks.

§ 5.   Ülesanded

  (1) Oma eesmärkide saavutamiseks osutab tugikeskus järgmiseid sotsiaalteenuseid:
  1) asendushooldusteenus;
[RT IV, 30.09.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  2) tugiteenused erivajadustega lastele;
  3) [kehtetu - RT IV, 27.12.2019, 33 - jõust. 01.01.2020]
  4) [kehtetu - RT IV, 27.12.2019, 33 - jõust. 01.01.2020]
  5) [kehtetu - RT IV, 27.12.2019, 33 - jõust. 01.01.2020]
  6) sihtgrupi toimetuleku tagamiseks vajalikud muud sotsiaalteenused;
  7) turvakoduteenus.
[RT IV, 27.12.2019, 33 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Tugikeskus edastab vajadusel linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) informatsiooni teenuste kasutamise ja teenuste vajaduse muutumise kohta.

  (3) Tugikeskus osaleb Pärnu linna arengukavas hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel.

  (4) Tugikeskus loob võimalusi erinevateks tegevusteks, tehes koostööd asutuste ja organisatsioonidega elanikkonna väärtushinnanguid kujundavate ja iseseisvat toimetulekut toetavate ürituste ning kampaaniate korraldamisel.

§ 6.   Tegevuse põhimõtted

  (1) Tugikeskus osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid vastava omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu alusel ja vabade kohtade olemasolul.

  (2) Tugikeskuse järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostab tugikeskuse juhataja kvartaalse tööplaani ja jooksva aasta tegevuskava, mis kinnitatakse tugikeskuse juhataja poolt käskkirjaga.

§ 7.   Õigused

  Tugikeskusel on õigus:
  1) osutada tasulisi teenuseid linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel;
  2) osutada tasulisi teenuseid riigieelarvelistest vahenditest;
  3) saada linnavalitsuselt, selle struktuuriüksustelt ja linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  4) osutada teenuseid võlaõiguslike lepingute alusel.

3. peatükk KOOSSEIS JA JUHTIMINE 

§ 8.   Struktuur ja koosseis

  (1) Tugikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (2) Töötamine tugikeskuses toimub töölepingu või perevanema lepingu alusel ja töösuhteid reguleeritakse lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

§ 9.   Juhtimine

  (1) Tugikeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema volitatud isik.

  (3) Juhataja juhib tugikeskust vastavalt tugikeskuse põhimäärusele, töölepingule ja ametijuhendile.

  (4) Juhataja äraolekul täidab juhataja ülesandeid linnapea käskkirjas määratud isik.

§ 10.   Hoolekogu

  (1) Tugikeskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ning tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab linnavalitsus juhataja ettepanekul vähemalt 5 liikmelise hoolekogu.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) linnavalitsuse esindaja(d);
  2) tugikeskus töötajate esindaja(d);
  3) sihtgrupi esindaja(d);
  4) tugikeskuse poolt osutatavate teenustega seotud valdkonnaspetsialistide esindaja(d).

  (3) Hoolekogu pädevuses on:
  1) tugikeskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine linnavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
  2) tugikeskuse põhimääruse, tegevuskava ja eelarve kooskõlastamine;
  3) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.

§ 11.   Hoolekogu töökorralduse põhimõtted

  (1) Hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku tugikeskuse juhataja, kes osaleb hoolekogu koosolekutel, kuid ei ole hoolekogu liige.

  (2) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (3) Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (4) Hoolekogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees ja protokollija.

  (5) Hoolekogu võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

4. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 12.   Tugikeskuse vara

  Tugikeskus valitseb, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara volikogu kehtestatud korras.

§ 13.   Tugikeskuse eelarve

  (1) Tugikeskuse kulud kaetakse linnaeelarvest.

  (2) Tugikeskus võib saada vahendeid ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

  (3) Tugikeskuse rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

  (4) Tugikeskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab linnavalitsuse raamatupidamise teenistus.

§ 14.   Tugikeskuse asjaajamine ja aruandlus

  (1) Tugikeskus korraldab oma asjaajamist lähtuvalt õigusaktidega kehtestatud nõuetest ja vastavalt tugikeskuse kinnitatud asjaajamise korrale.

  (2) Tugikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 15.   Järelevalve

  Tugikeskuse ja juhataja tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab teenistusliku järelevalvet linnavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Tugikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse muutmine

  Käesoleva määruse § 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) asendushooldusteenus;“.

§ 19.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2017.

  (3) Määruse § 18 jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json