Teksti suurus:

Põlva Vallavalitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2017, 24

Põlva Vallavalitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 27.09.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 10. mai 2017. a otsuse nr 17 "Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine" alusel.

§ 1.  Määruste muutmine

 (1) Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määruse nr 8 "Põlva Muusikakooli põhimäärus" paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.".

 (2) Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määruse nr 10 "Põlva Kunstikooli põhimäärus" paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.".

 (3) Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määrust nr 9 "Põlva Spordikooli põhimäärus" muudetakse järgmiselt:
 1) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.";
 2) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
"8) laskesuusatamine.".

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär