HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põlva Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2017, 30

Põlva Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 19.08.2015 nr 9
RT IV, 29.08.2015, 2
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2017RT IV, 01.08.2017, 101.09.2017
27.09.2017RT IV, 30.09.2017, 2403.10.2017

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 10. mai 2017. a otsuse nr 49 "Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine" alusel.
[RT IV, 01.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Huvikooli nimetus on Põlva Spordikool (edaspidi kool). Kooli nimi inglise keeles on Põlva Sports School.

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Kool on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna (edaspidi osakond) haldusalas.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  Kool asub ja tegutseb aadressil Uus 3, Põlva linn, Põlva maakond.

§ 4.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ning spordielu edendamine.

§ 7.   Kooli ülesanded

  Eesmärkide saavutamiseks täidab kool järgmisi ülesandeid:
  1) arendab laste ja noorte võimeid, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove ning võimaldab spordis andekatele lastele ja noortele individuaalseid treeninguid;
  2) annab huviharidust spordialade õppekavade alusel;
  3) loob lastele ja noortele tingimused sisustada vaba aega sportimisega;
  4) annab lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ning spordikohtunikuna tegutsemisel;
  5) tagab õppuritele treeningtegevusega seoses arstliku kontrolli ning tervise kaitse;
  6) korraldab spordiüritusi;
  7) teeb koostööd teiste huvi- ja üldhariduskoolide, spordiklubide ning noorteorganisatsioonidega;
  8) koordineerib Põlva valla spordielu arendamist.

3. peatükk Struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded ning õppekorraldus 

§ 8.   Kooli struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Struktuuri moodustavad järgmised õppeastmed:
  1) ettevalmistav aste;
  2) treeningaste;
  3) meisterlikkuse aste.

  (2) Õpe toimub järgmistel spordialadel:
  1) kergejõustik;
  2) käsipall;
  3) murdmaasuusatamine;
  4) laskmine;
  5) vabamaadlus;
  6) orienteerumine;
  7) võrkpall;
  8) laskesuusatamine.
[RT IV, 30.09.2017, 24 - jõust. 03.10.2017]

§ 9.   Struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Ettevalmistava astme ülesandeks on spordiga tegelema innustamine ning tervisliku eluviisi juurutamine.

  (2) Treeningastme ülesandeks on sportlike võimete arendamine, mitmekülgse spordihariduse andmine ning arengu- ja treenimisvõimaluste loomine.

  (3) Meisterlikkuse astme ülesandeks on võimalikult kõrgete teadmiste ja oskuste tasemega sportlaste ettevalmistamine.

§ 10.   Õpperühmade moodustamine

  Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

§ 11.   Õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord

  (1) Õppevaheajad on üldjuhul sügis-, jõulu-, kevad- ja suvevaheaeg, mis valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (2) Õppeperioodi ja õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

4. peatükk Kooli juhtimine 

§ 12.   Direktor

  (1) Kooli tööd juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga kooli tulemusliku töö.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Direktor täidab huvikooli seadusest, riigi ja Põlva valla õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kooli igapäevast tegevust;
  2) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja - valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  4) kasutab ja valdab kooli valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale;
  5) korraldab kooli asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt;
  6) kinnitab kooli töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) kinnitab kooli töötajate koosseisu, kooskõlastades selle enne vallavalitsusega;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab kooli töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  10) korraldab kooli arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  11) koostab ja esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  12) kontrollib igakuiselt õppetasu laekumisi;
  13) koostab ja juhib spordivaldkonnaga seotud projekte;
  14) kajastab kooli tegevust ajakirjanduses ja kodulehel;
  15) esitab iga õppeaasta alguses, hiljemalt 10. oktoobriks vallavalitsusele hoolekogu uue koosseisu nimekirja.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 13.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (2) Õppenõukogu kutsub kokku ja juhatab direktor või tema asendajaks määratud isik.

  (3) Õppenõukogu töövorm on koosolek ning õppenõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (4) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse seitse päeva ette.

  (5) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (6) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kolm päeva ette.

  (7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest.

  (8) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;
  2) koosoleku toimumise koht;
  3) koosoleku juhataja nimi;
  4) koosolekust osa võtnud ning koosolekutelt puudunud õppenõukogu liikmed ja koosolekule kutsutud isikud;
  5) kinnitatud päevakord;
  6) vajadusel sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  7) vastu võetud otsused, otsuste faktilised ja õiguslikud alused, otsuste täitmise tähtajad ja vastutajad.

  (9) Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalejate poolthäälteenamusega. Otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti ja nende täitmine on kohustuslik kõigile koolitöötajatele ja õppuritele neid otseselt puudutavates küsimustes.

§ 14.   Hoolekogu töökord

  Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu või tema volitusel vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

5. peatükk Kooli töötajate ja õppurite õigused ja kohustused 

§ 15.   Kooli töötajate õigused ja kohustused

  Töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglite ja töötajate ametijuhendite ning töölepingutega.

§ 16.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Lisaks huvikooli seaduses sätestatud õigustele on õppuril õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kõikide kooli õppekorraldust reguleerivate dokumentidega;
  2) saada õppekavale vastavaid teoreetilisi teadmisi ja praktilist õpet;
  3) kasutada treeningtöös kooli inventari, spordivarustust ja spordiehitisi.

  (2) Lisaks huvikooli seaduses sätestatud kohustustele on õppuril kohustus:
  1) osaleda regulaarselt kooli õppe- ja treeningtöös õppekavaga määratud mahus;
  2) tasuda õppetasu;
  3) teavitada esimesel võimalusel puudumisest haiguse tõttu või muul mõjuval põhjusel;
  4) järgida „ausa mängu“ põhimõtteid;
  5) seista kooli hea maine ja spordiau eest;
  6) järgida dopinguvastaseid reegleid.

6. peatükk Vara, finantseerimine, majandamise alused, järelevalve ja aruandlus 

§ 17.   Vara, finantseerimine ja majandamise alused

  (1) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Kool kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Koolil on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Kooli tegevuse rahastamine toimub kooli eelarve kaudu. Kooli eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt ja teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud summadest, annetustest ja kooli põhimääruses sätestatud kooli tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest.

  (6) Õppetasu ja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (7) Kool kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (8) Kooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 18.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT IV, 30.09.2017, 24 - jõust. 03.10.2017]

  (2) Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk Põhimääruse kinnitamine ja muutmine 

§ 19.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu koostab kooli direktor koostöös osakonnaga.

8. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 20.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub huvikooli seaduse § 27 alusel.

  (3) Kooli tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. septembril.

/otsingu_soovitused.json