Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Haljala valla erateedel lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2023, 1

Haljala valla erateedel lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 26.09.2023 nr 51
jõustumine 05.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Haljala vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata hajaasustuses asuvatel erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimused ja kord (edaspidi määrus).

  (2) Erateena ei käsitleta käesoleva määruse järgi korteriühistute kinnistutel asuvaid teid ja parklaid.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse käesolevas korras sätestatud tingimustel hajaasustuses asuvatel erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ning kinnistul asuvas majapidamises elavad käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikud.

  (2) Käesoleva määruse alusel teostatakse tasuta lumetõrjet järgmistele isikutele:
  1) vanaduspensionärid;
  2) liikumispuudega inimesed;
  3) koduhooldusteenuse saajad;
  4) lasteaias ja koolis käivate alaealiste lastega pered.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikutel on õigus tasuta lumetõrje teenust saada, kui nende elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud Haljala valda ja kinnistule, mille osas soovitakse lumetõrje teenust saada, kinnistu ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata ning lastega perede puhul on kinnistul asuvas majapidamises elavad lapsed alaealised taotluse esitamise aasta 1. oktoobri seisuga.

  (4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) õuealal;
  2) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata ja kinnistu ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata;
  3) erateel, mille pikkus avalikult kasutatavalt teelt eluhooneni on lühem kui 30 meetrit;
  4) erateel, millel ei ole see võimalik valla avalikke teid hooldava tehnikaga ja/või on raskendatud, sealhulgas tee on piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega (avalikkusele suunatud liiklus on teel keelatud);
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi.

  (5) Tasuta lumetõrje tegemisest keeldutakse, kui:
  1) tee servad ja/või tee ääres asuvad kraavid on tähistamata viisil, mis tagab nende asukoha nähtavuse ka pimedal ajal sõltumata lumekihi paksusest;
  2) tee servad on takistustest (näiteks niitmata heintaimed, võsa, ilupõõsad, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse ka pimedal ajal sõltumata lumekihi paksusest;
  3) tee kohal ei ole vähemalt 4 meetri kõrgust ja teel vähemalt 3,5 meetri laiust vaba ruumi;
  4) tee lähistel pole ruumi, kuhu lund lükata;
  5) tee kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje ohutut tegemist;
  6) tee, sealhulgas sellel asuva truubi või silla, kandevõime ei ole lumetõrje tööde teostamiseks sobiv.

  (6) Lumetõrje teostamiseks peab eratee olema avalikkusele ligipääsetav ja igaühele liikumiseks vaba (ilma aedade ja takistusteta).

  (7) Tasuta lumetõrjet alustatakse peale tuisu või lumesaju lõppemist ning hiljemalt 24 tunni jooksul pärast piirkonna avalike teede lumetõrje lõpetamist ja seda juhul, kui lumekihi paksus sõiduteel ületab 15 sentimeetrit.

  (8) Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega lörtsikihi eemaldamist, lume laadimist ja äravedu.

  (9) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab taotleja ja tee omanik. Eratee mittevastavuse korral määruses esitatud tingimustele tehakse lumetõrjet üksnes nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

  (10) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvatel erateedel, kui selleks on mõjuvad põhjused. Mõjuvateks põhjusteks on eelkõige taotleja või tema leibkonna liikme halb tervislik seisund, sotsiaalne olukord või muud sarnased põhjused.

  (11) Tasuta lumetõrje teenuse osutamisest tulenevaid kahjusid taotlejale ja/või kinnistu omanikule ei hüvitata.

§ 3.   Tasuta lumetõrje taotlemine ja nõuded taotlejale

  (1) Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus Haljala valla majanduskeskusele hiljemalt 1. oktoobriks.

  (2) Kui taotleja ei ole eratee asukohajärgse kinnisasja omanik või eratee läbib mitut kinnisasja, lisab taotleja taotlusele kinnistu omaniku või lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanike kooskõlastuse.

  (3) Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik:
  1) kelle elukoht on taotlemise hetkel registreeritud Eesti rahvastikuregistri kohaselt taotluses märgitud kinnisasjal;
  2) kellele kuuluvat ja taotluses märgitud kinnistut ei loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata;
  3) kellel puuduvad taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevused Haljala valla ees.

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõikes 10 erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal lisada taotlusele vastav põhjendus.

  (5) Taotlus tasuta lumetõrje saamiseks tuleb esitada üks kord aastas.

§ 4.   Tasuta lumetõrje taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.

  (2) Taotluse vaatab läbi Haljala valla majanduskeskus. Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb Haljala valla majanduskeskuse juht. Otsus vormistatakse kirjalikult.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus ei vasta käesolevas määruses toodud tingimustele ja nõuetele;
  2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid;
  4) taotluses esineb puudusi ning neid ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud.

  (4) Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

§ 5.   Tasuta lumetõrje teostamise lõpetamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) taotleja või kinnisasja omaniku avalduse alusel;
  2) viivitamatult, kui selgub, et taotleja elukoht ei ole registreeritud Eesti rahvastikuregistri kohaselt taotluses märgitud kinnisasjal;
  3) viivitamatult, kui kinnistule antakse korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastus;
  4) viivitamatult, kui isikul tekib Haljala valla ees võlgnevus üle kolme kuu;
  5) kui ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  6) käesoleva määruse nõuetele mittevastava eratee korral;
  7) või kui muud tasuta lumetõrje teostamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.

  (2) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Haljala valla majanduskeskus töötab välja käesolevas määruses nimetatud taotluse vormi.

  (2) Kõik enne käesoleva määruse jõustumist tehtud otsused tasuta lumetõrje teostamise kohta erateedel kaotavad kehtivuse käesoleva määruse jõustumise hetkest.

  (3) 2023. aastal on paragrahv 3 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise tähtajaks 1. november.

  (4) Tunnistatakse kehtetuks Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määrus nr 45 „Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“.

  (5) Määrus jõustub 5. oktoobril 2023.

Veiko Veiert
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json