Teksti suurus:

Haljala Vallavolikogu 19.04.2022 määruse nr 14 „Haljala Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2023, 2

Haljala Vallavolikogu 19.04.2022 määruse nr 14 „Haljala Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.09.2023 nr 50
jõustumine 09.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Haljala Vallavolikogu 19.04.2022 määruses nr 14 „Haljala Vallavalitsuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
§ 10. Ametiasutuse struktuuriüksused
Ametiasutusel on viis struktuuriüksust:
1) vallakantselei;
2) finantsteenistus;
3) arendus- ja kommunikatsiooniteenistus;
4) haridus- ja sotsiaalteenistus;
5) ehitus- ja keskkonnateenistus.“;
2) paragrahvi 11 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
§ 11. Struktuuriüksuste ülesanded
(1) Vallakantselei on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse ja Haljala valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite asjaajamist, teabe- ja dokumendihaldust, õigusalast teenindamist, andmekaitset, personali- ja tööaja arvestust, elukoha- ja perekonnaseisutoimingute tegemist.
(2) Finantsteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamist ja täitmist ning ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisealast tegevust ja raamatupidamist.
(3) Arendus- ja kommunikatsiooniteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse ja organite avalikke suhteid ja suhtlust, info avaldamist ja valla kuvandi loomist, strateegilist personalitööd ja värbamistegevusi, valla arendustegevust ja projektide kirjutamist, kodanikualgatusliku tegevuse, külaliikumise ja kolmanda sektori töö koordineerimist ja soodustamist ning ametiasutuse infotehnoloogilist teenindamist ning andmeturbealast tegevust.
(4) Haridus- ja sotsiaalteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Haljala vallas alus-, põhi- ja huvihariduse andmist ning sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet ning tervishoiu- ja lastekaitsealast tegevust.
(5) Ehitus- ja keskkonnateenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Haljala vallas ruumilist planeerimist, ehitustegevust, maakorraldust, keskkonna- ning jäätmehooldusalast tegevust ning viib läbi valdkonnaga seotud järelevalvet.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 9. oktoobril 2023.

Veiko Veiert
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json