Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2023, 7

Haljala Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 19.04.2022 nr 14
RT IV, 23.04.2022, 2
jõustumine 01.05.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2022RT IV, 29.11.2022, 501.01.2023
26.09.2023RT IV, 30.09.2023, 209.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Haljala Vallavalitsuse põhimäärusega sätestatakse Haljala Vallavalitsuse kui ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkonnad ja ülesanded, juhtimise põhimõtted, struktuuriüksused ning teenistuskorraldus.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Haljala Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus) on Haljala valla (edaspidi vald) ametiasutus, mille peamine eesmärk on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Haljala Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus Haljala valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

  (4) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik registris.

§ 3.   Ametiasutuse asukoht

  (1) Ametiasutus asub Haljala alevikus. Ametiasutuse täpne aadress sätestatakse ametiasutuse asjaajamist reguleerivas korras.
[RT IV, 29.11.2022, 5 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Ametiasutuse teenuskeskus asub Võsu alevikus. Teenuskeskuse täpne aadress sätestatakse ametiasutuse asjaajamist reguleerivas korras.

§ 4.   Ametiasutuse asjaajamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutusel on valla vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning väikese riigivapi kujutisega pitsat. Ametiasutuses võib asjaajamist reguleeriva korraga kasutusele võtta muid pitsateid.

§ 5.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Haljala valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakonto. Asutusel võib olla kasutusel mitu pangakontot.

2. peatükk AMETIASUTUSE ÜLESANDED 

§ 6.   Ametiasutuse ülesanded

  (1) Ametiasutuse pädevuses on õigusaktidega ametiasutusele pandud ülesannete täitmine ning Haljala vallale kui kohalikule omavalitsusüksusele pandud ülesannete täitmine, mis ei kuulu õigusaktide alusel Haljala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ega Haljala Vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) pädevusse.

  (2) Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil avaliku võimu teostamine;
  2) valla elanikele avalike teenuste (sotisaalhoolekanne, kommunaalteenused, haridus, kultuur jms) osutamise korraldamine;
  3) valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise korraldamine ja täitmine;
  4) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  5) volikogu ja vallavalitsuse asjaajamise korraldamine, seal hulgas õigusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine ja säilitamine;
  6) ametiasutuse hallatavate asutuste ülalpidamine, tegevuse korraldamine ja juhendamine;
  7) ametiasutuse kasutusse antud vallavara valitsemine;
  8) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  9) koostöö arendamine teiste kohaliku omavalitsuse üksustega Eestis ja väljaspool Eestit.

  (3) Valla territooriumil avaliku võimu teostamisel täidab ametiasutus vähemalt järgmiseid ülesandeid:
  1) väärteomenetluse seadustiku alusel kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine;
  2) korrakaitseseaduse ja muude õigusaktide alusel korrakaitseorgani ülesannete täitmine;
  3) riigihangete seaduse alusel valla kui hankija ülesannete täitmine;
  4) perekonnaseaduse alusel eestkostja ja eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
  5) lastekaitseseaduse alusel kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmine.

3. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

§ 7.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Haljala vallavanem (edaspidi vallavanem), kelle ülesandeks on juhtida ametiasutuse arengut ja tegevust ning tagada ametiasutuse eesmärkide saavutamine ja ülesannete täitmine.

  (2) Ülesannete täitmiseks vallavanem:
  1) korraldab ametiasutuse teenistust, seal hulgas teeb ettepaneku ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgruppideks liigitamise ja palgamäärade kehtestamise kohta;
  2) täidab ametiasutuse teenistujate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandja ülesandeid;
  3) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks;
  4) annab käskkirju ametiasutuse sisemise töö korraldamiseks ja õigusaktidest tulenevate ametiasutuse tegevusega seotud ülesannete täitmiseks;
  5) allkirjastab ametiasutuse dokumendid ja kirjad, kui nende allkirjastamise õigust pole vallavanema käskkirjaga või teenistuja ametijuhendiga antud ametiasutuse teenistujatele;
  6) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Haljala valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel ametnikke, töötajaid või teisi isikuid;
  7) korraldab valla eelarve koostamist, täitmist ja täitmise kontrolli;
  8) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  9) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  10) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  11) annab vallavalitsusele ja volikogule aru ametiasutuse tegevusest;
  12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning volikogu või vallavalitsuse õigusaktidega.

§ 8.   Struktuuriüksuste juhid

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksust juhib struktuuriüksuse juht. Kui struktuuriüksusele ei ole struktuuriüksuse juhti määratud, täidab struktuuriüksuse juhi ülesandeid vallavanem.

  (2) Struktuuriüksuse juht:
  1) juhib struktuuriüksuse tegevust, korraldab selle tööd ja tagab struktuuriüksuse ülesannete ja kohustuste täitmise;
  2) teeb ettepanekuid oma valdkonna edasiarendamise ja arengusuundade kohta;
  3) juhendab vajadusel oma valdkonda puudutavates küsimustes ametiasutuse hallatavate asutuste tegevust;
  4) esindab ametiasutust oma valdkonda puudutavates küsimustes ja annab arvamusi ning kooskõlastusi;
  5) tagab oma struktuuriüksuses finantsdistsipliinist kinnipidamise;
  6) teeb vallavanemale ettepanekuid struktuuriüksuse personaliküsimustes (näiteks värbamine, koolitamine, ergutamine, distsiplinaarmenetluse läbiviimine);
  7) viib struktuuriüksuse teenistujatega läbi arenguvestlusi ning annab alluvatele teenistujatele juhiseid ning korraldusi;
  8) allkirjastab struktuuriüksuses koostatud dokumendid vastavalt vallavanema poolt antud pädevusele;
  9) teeb vallavanemale ettepanekuid struktuuriüksuse funktsioonide ja koosseisude muutmise kohta;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud valla õigusaktidega ja struktuuriüksuse juhi ametijuhendis.

4. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 9.   Ametiasutuse struktuur

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksused on vallakantselei ja teenistused.

  (2) Ametiasutuse struktuuriüksused ja nende juhid alluvad vallavanemale.

  (3) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kehtestab volikogu. Volikogu võib delegeerida vallavalitsusele muudatuste tegemise ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires.

§ 10.   Ametiasutuse struktuuriüksused
[RT IV, 30.09.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  Ametiasutusel on viis struktuuriüksust:
  1) vallakantselei;
  2) finantsteenistus;
  3) arendus- ja kommunikatsiooniteenistus;
  4) haridus- ja sotsiaalteenistus;
  5) ehitus- ja keskkonnateenistus.
[RT IV, 30.09.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

§ 11.   Struktuuriüksuste ülesanded
[RT IV, 30.09.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

  (1) Vallakantselei on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse ja Haljala valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite asjaajamist, teabe- ja dokumendihaldust, õigusalast teenindamist, andmekaitset, personali- ja tööaja arvestust, elukoha- ja perekonnaseisutoimingute tegemist.

  (2) Finantsteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamist ja täitmist ning ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisealast tegevust ja raamatupidamist.

  (3) Arendus- ja kommunikatsiooniteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse ja organite avalikke suhteid ja suhtlust, info avaldamist ja valla kuvandi loomist, strateegilist personalitööd ja värbamistegevusi, valla arendustegevust ja projektide kirjutamist, kodanikualgatusliku tegevuse, külaliikumise ja kolmanda sektori töö koordineerimist ja soodustamist ning ametiasutuse infotehnoloogilist teenindamist ning andmeturbealast tegevust.

  (4) Haridus- ja sotsiaalteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Haljala vallas alus-, põhi- ja huvihariduse andmist ning sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet ning tervishoiu- ja lastekaitsealast tegevust.

  (5) Ehitus- ja keskkonnateenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Haljala vallas ruumilist planeerimist, ehitustegevust, maakorraldust, keskkonna- ning jäätmehooldusalast tegevust ning viib läbi valdkonnaga seotud järelevalvet.
[RT IV, 30.09.2023, 2 - jõust. 09.10.2023]

§ 12.   Teenuskeskuse ülesanded

  Võsu teenuskeskuses:
  1) toimub elanike registreerimine rahvastikuregistrisse, sünni registreerimine ning elukoha kohta käivate tõendite väljastamine;
  2) võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse dokumendihaldussüsteemis;
  3) nõustatakse kodanikke sotsiaalhoolekande küsimustes, korraldatakse kohapealset sotsiaalabi ja -teenuste osutamist;
  4) vahendatakse infot vallavalitsusele ning nõustatakse kodanikke asjaajamisel.

5. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

§ 13.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Ametiasutuse teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks. Ühiselt nimetatakse ametnikke ja töötajaid teenistujateks.

§ 14.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal Haljala vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit (nõudeid, õigusi ja kohustusi) reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 15.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul Haljala vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, seal hulgas osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töötaja tööülesanded kehtestatakse vastava töökoha tööülesannete kirjeldusega. Tööülesannete kirjelduse kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud teenistuja.

§ 16.   Teenistujate kohustused ja õigused

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksusele pandud ülesandeid täidavad vastavate struktuuriüksuste teenistujad, kes:
  1) valmistavad ette struktuuriüksuse tegevusvaldkonnaga seonduvate õigus- ja haldusaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) nõustavad ametiasutuse teisi teenistujaid ning omavalitsusorganite liikmeid oma pädevuses olevates küsimustes;
  4) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest tulenevalt andmed riiklikesse või kohalikesse registritesse ja andmekogudesse ning väljastavad neist teavet;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitustele riikliku järelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid struktuuriüksuse tegevusega seonduvaid ülesandeid.

  (2) Teenistujal on õigus:
  1) saada ametiasutuse teistelt teenistujatelt ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  2) teha vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide ja töögruppide moodustamiseks;
  3) kaasata ametiasutuse teenistujaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

§ 17.   Konkursi korraldamise kohustus

  (1) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse avaliku teenistuse seadusega sätestatust lähtuvalt konkursi korras.

  (2) Ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku täpsema korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 18.   Teenistusse võtmise tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduses sätestatud piirangutest.

  (3) Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded kehtestab volikogu. Ametikohale esitatavad täpsemad nõuded sätestatakse lähtuvalt volikogu kehtestatud korrast ametikoha ametijuhendis.

§ 19.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuse seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Teenistujatele palga (töötasu) määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile, mille kehtestab volikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele. Töötaja töötasu ei avalikustata.

6. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 20.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Haljala valla eelarvest.

  (2) Ametiasutus korraldab valla eelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide valla asutuste raamatupidamine.

§ 21.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat vallavara, tehes seda volikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse Haljala valla raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

7. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab volikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuse ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (5) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber volikogu otsuse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 23.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json