Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2023, 10

Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 22.11.2022 nr 34
RT IV, 29.11.2022, 8
jõustumine 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2023RT IV, 30.09.2023, 401.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutuste) töötajate töötasustamise põhimõtted ja tingimused (edaspidi kord).

§ 2.   Töötasustamise üldised põhimõtted

  (1) Töötasu määratakse ja makstakse Haljala valla eelarves asutuse töötajate palgakuludeks ettenähtud vahenditest.

  (2) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud tööülesandeid. Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (3) Eeldatakse, et töötaja töötab seitsmepäevase ajavahemiku jooksul kokku 40 tundi ja 8 tundi päevas, kui õigusaktidest ei tulene teisiti või kui töötaja ja tööandja on kokku leppinud lühemas tööajas.

  (4) Asutuse juhi põhipalga määrab vallavanem. Põhipalga määramisel lähtub vallavanem ametikohale kehtestatud töötasu alammäärast, arvestades sealjuures asutuse juhi kvalifikatsiooni ning tegevuse ja vastutuse ulatust.

  (5) Asutuse töötaja põhipalga määrab asutuse juht lähtudes kinnitatud põhipalga alammäärast, arvestades sealjuures töötaja kvalifikatsiooni ning tegevuse ja vastutuse ulatust.

  (6) Põhipalk kantakse hiljemalt kuu 10. kalendripäevaks töötaja poolt määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
[RT IV, 30.09.2023, 4 - jõust. 01.01.2024]

  (7) Töötajale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

  (8) Üldhariduskooli direktor võib avalduse ja vallavanema käskkirja alusel tööaja sees teha vahetut õppetööd kuni kuus kontakttundi nädalas, mille eest makstakse talle lisatasu. Lisatasu suuruse määrab vallavanem.

§ 3.   Asutuste juhtide ja töötajate töötasu alammäärad

  Asutuste juhtide ja töötajate põhipalkade alammäärad kinnitab Haljala Vallavalitsus, arvestades ametikohtadele kehtestatud kvalifikatsiooninõudeid, kompetentse ja kutseoskuseid.

§ 4.   Töötasu komponendid

  Töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) seaduses ettenähtud lisatasudest eritingimustes töötamise eest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest).

§ 5.   Põhipalk ja muutuvpalk

  (1) Töötaja põhipalk on poolte vahel kokku lepitud kuu töötasu, mis on sätestatud töölepingus või selle lisas.

  (2) Muutuvpalk on töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana tööalaste saavutuste eest.

  (3) Täiendavaks tööülesandeks loetakse asutuse juhi poolt töötajale antud, kuid töölepingus, ametijuhendis või tööülesannete kirjelduses fikseerimata töökohustust või ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu.

  (4) Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus kuus. Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest makstakse perioodilise või ühekordse tasuna ning lisatasu suurus ühes kuus võib olla kuni 30% töötaja põhipalgast.

  (5) Tulemuspalka makstakse eelnevalt määratud või kokku lepitud asjaoludel konkreetse ülesande täitmise või tulemuse saavutamise eest.

  (6) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse iga töötaja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

  (7) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on asutuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele töötajatele võrdsetel alustel.

  (8) Töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest või kauaaegse laitmatu teenistuse eest on asutuse juhil õigus määrata töötajale preemiat.

  (9) Tulemuspalka ega preemiat ei maksta töötajale ega asutuse juhile katseajal ja kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

  (10) Kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid tulemustasusid ja preemiaid makstakse samadel alustel ka asutuse juhile vallavanema käskkirjaga alusel.

  (11) Asutuse juhile määrab tulemuspalga, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest vallavanem.

  (12) Töötajale määrab tulemuspalga, preemia ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest asutuse juht.

  (13) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul asutuse juhile ja töötajale maksta kuni 20 % asutuse juhi ja töötaja aastasest põhipalgast vabade eelarveliste vahendite olemasolul.

§ 6.   Asendustasu ja eritingimustes töötamise tasu

  (1) Lisatasu ajutiselt äraoleva töötaja või ajutiselt täitmata töökoha ülesannete täitmise eest makstakse, kui asendamine ei ole ettenähtud töötaja töölepingus, ametijuhendis või tööülesannete kirjelduses. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära asendatava nimi või täitmata töökoha nimetus ja asendusaeg, mille eest lisatasu makstakse. Töölepingust, ametijuhendist või tööülesannete kirjeldusest tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta. Asendustasu võib kalendriaasta jooksul maksta kuni 15% töötaja põhipalgast.

  (2) Üldhariduskoolides õpetajatele lisatasu ajutiselt äraoleva töötaja või ajutiselt täitmata töökoha ülesannete täitmise eest makstakse ületunnitöö sätete alusel juhul, kui lisatöö tegemine toimub üldtööaja väliselt.

  (3) Töötaja ja asutuse juht võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd eritingimustes (ületunnitöö, ööajal või riigipühal tehtav töö). Seaduses toodud tingimustel võib töötajalt nõuda töö tegemist eritingimustes, kui tööülesanded tulenevad erakorralistest asjaoludest ja tuleb täita viivitamata (näiteks kriisijuhtum, häda- või erakorraline olukord).

  (4) Eritingimustes töötamine hüvitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele rahaliselt, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole töötajale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

  (5) Eritingimustes töötamise hüvitamise täpsem kord sätestatakse asutuse palgajuhendis.

  (6) Asutuse juhile rakenduvad kõik käesoleva paragrahvis toodud sätted.

§ 7.   Puhkusetasu maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud vastavad tingimused ja kord.

  (2) Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust töötaja poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Töötaja kirjaliku avalduse alusel võib puhkusetasu välja maksta puhkusele asumise kuule järgneval palgapäeval. Sellisel juhul makstakse puhkusetasu palga arvestusperioodil puhatud päevade eest.

  (3) Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb puhkus töötaja haiguse tõttu ning töötajale on puhkusetasu makstud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

  (4) Töötajale võimaldatakse kasutada lisaks täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud õppepuhkusele täiendavalt 10 õppepuhkuse päeva, kui täiendkoolituse ja tasemeõppe valdkond on seotud töötaja töövaldkonnaga ning töötaja töömaht võimaldab täiendavat õppepuhkust kasutada. Täiendava õppepuhkuse andmise ajal säilitatakse töötajale tema põhipalk.

§ 8.   Sotsiaalsed garantiid ja hüvitised

  (1) Töötajale makstakse hüvitist nägemisteravuse vähenemisega seotud vahendite ostmiseks arvestades Vabariigi Valitsuse 15.11.2000 määruses nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ toodud nõuete ja tingimustega ja hüvitatakse muud kulud vastavalt töötervishoiuarsti otsusele. Hüvitiste maksmise korra kinnitab asutuse juht. Hüvitiste suuruse määramisel on aluseks vallavanema poolt Haljala Vallavalitsuse teenistujatele kinnitatud hüvitiste määrad.

  (2) Töötajale hüvitatakse tööks vajalikud kulud (näiteks isikliku mobiiltelefoni või isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud, digi-ID). Hüvitiste suuruse ja maksmise korra kinnitab asutuse juht.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud hüvitiste suuruste määramisel ja maksmisel arvestatakse eelarveliste vahendite olemasolu.

  (4) Töötajale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetuslehe alusel esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70 protsenti töötaja keskmisest palgast.

  (5) Asutuse juhile ja töötajale säilitatakse õppekogunemisel osalemise ajal põhipalk arvestusega, et säilitatavast palgast arvestatakse maha reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstav toetus, mille suurus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

  (6) Asutuse juht võib otsustada maksta oma käskkirjaga toetust järgmistel juhtudel:
  1) töötaja perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral;
  2) isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul (lapse sünd, abiellumine jne);
  3) töölt vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või töökohale mittevastava tervisliku seisundi tõttu või pikaajalise töövõimetuse tõttu lisaks seaduses ettenähtule kuni kahe kuu põhipalga ulatuses.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 sätestatud toetuste suuruse määrab asutuse juht oma käskkirjaga arvestades vallavolikogu poolt kehtestatud palgafondi võimalustega.

  (8) Asutuse juhile makstakse käesolevas paragrahvis toodud hüvitisi ja toetusi vallavanema käskkirja alusel.

  (9) Hüvitisi ja sotsiaalseid garantiisid rakendatakse kõikidele töötajatele võrdselt.

§ 9.   Asutuse palgajuhend

  (1) Asutuse töötajate töö tasustamise täpsemad tingimised sätestatakse asutuse palgajuhendis.

  (2) Palgajuhendi kinnitab asutuse juht, esitades selle enne kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json