EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2012, 1

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 18.10.2012 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja reklaamiseaduse § 13 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib välireklaami paigaldamise ning likvideerimise tingimusi Pärnu linnas.

  (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

  (3) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele, toimub reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine ehitusseaduses, Pärnu linna ehitusmääruses ning käesolevas määruses sätestatud korras.

  (4) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja asub Pärnu linna valduses oleval rajatisel või selle osal (edaspidi linnarajatis) või Pärnu linna omandis oleval kinnistul või selle osal (edaspidi linnakinnistu), lähtutakse linnarajatise või linnakinnistu kasutusse andmisel reklaamikandja paigaldamiseks Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusest nr 22 “Linnavara valitsemise kord”.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (2) Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse käesolevas määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaamikandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, -tahvel jms), haagis või ühissõiduk liiklusseaduse tähenduses;
  2) reklaamileping – Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitus) ja reklaami avalikustaja vahel enne 10. aprilli 2001 sõlmitud leping.

2. peatükk LINNAVALITSUSE JA LINNAVALITSUSE STRUKTUURIÜKSUSTE PÄDEVUS VÄLIREKLAAMI VALDKONNA KORRALDAMISEL 

§ 3.   Linnavalitsuse pädevus

  Linnavalitsuse pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on järelevalve teostamine välireklaami suhtes ja järelevalve teostamiseks volituse andmine ametiisikule.

§ 4.   Planeerimisosakonna pädevus

  Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna (edaspidi planeerimisosakond) pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on:
  1) menetlustoimingutega seotud dokumendivormide kinnitamine;
  2) reklaamilubade taotluste läbivaatamine;
  3) reklaamilubade väljastamine ja muutmine;
  4) reklaamilubade väljastamisest keeldumine;
  5) reklaamilubade kehtetuks tunnistamine.

§ 5.   Majandusosakonna pädevus

  Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna (edaspidi majandusosakond) pädevus välireklaami valdkonna korraldamisel on:
  1) liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa andmine välireklaami paigaldamiseks teemaale kohalikul teel ja tee kaitsevööndi alal;
  2) linnarajatise või -kinnistu kasutusse andmine reklaamikandja paigaldamiseks.

3. peatükk NÕUDED VÄLIREKLAAMI AVALIKUSTAMISE VIISILE JA KOHALE 

§ 6.   Välireklaami avalikustamise õiguslik alus

  Välireklaami paigaldamine on lubatud planeerimisosakonna väljastatud reklaamiloa alusel.

§ 7.   Reklaamiloa taotlemine

  (1) Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja planeerimisosakonnale järgmised dokumendid:
  1) vormikohase taotluse;
  2) välireklaami ja reklaamikandja kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
  4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile või ühissõidukile;
  6) majandusosakonna lubava otsuse, kui välireklaam paigaldatakse linnarajatisele või –kinnistule;
  7) Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
  8) majandusosakonna väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teemaale kohalikul teel või teekaitsevööndi alal;
  9) tehnovõrgu või –rajatise omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni;
  10) Muinsuskaitseameti kirjaliku nõusoleku, kui välireklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal või ajaloolise linnakindlustuse vööndis;
  11) linnavalitsuse muinsuskaitsekomisjoni kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse;
  12) kasutusloa, kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele.

  (2) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab planeerimisosakond taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Viimasel juhul loetakse taotluse menetlemise algusajaks hetke, kui taotlusest on kõrvaldatud puudused või esitatud lisadokumendid. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 8.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Reklaamiluba väljastatakse reklaami avalikustajale planeerimisosakonna otsusega 5 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (2) Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Reklaamiloa tähtaja möödumisel tuleb taotleda uut reklaamiluba juhul, kui välireklaami ei likvideerita.

§ 9.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

  Planeerimisosakond oma otsusega võib reklaamiloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) reklaamiloa taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid;
  2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) välireklaam ei vasta nõuetele välireklaami paigaldamiseks;
  4) reklaami avalikustaja ei ole taotluse esitamise hetkeks täitnud Pärnu linna ees varem võetud kohustusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 10.   Reklaamiloa kehtetuks tunnistamine

  Planeerimisosakonnal oma otsusega on õigus reklaamiluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
  1) välireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmise kuupäevast arvates;
  2) reklaami avalikustaja ei ole välireklaami paigaldamisest arvates 5 tööpäeva jooksul esitanud linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistusele vormikohast maksudeklaratsiooni;
  3) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb välireklaami paigaldamise asukoha maa, hoone või ühissõiduki omanik;
  4) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami avalikustaja;
  5) välireklaam ei ole paigaldatud kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
  6) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata linnavalitsuse poolt volitatud ametiisiku ettekirjutuse;
  7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 11.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaamiloa olemasolu;
  2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamiloale;
  3) paigaldama välireklaami kooskõlas nõuetega välireklaami paigaldamiseks;
  4) paigaldama välireklaami kooskõlas teeseadusega;
  5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise kogu reklaamiloa kehtivuse ajal;
  6) esitama planeerimisosakonnale teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
  7) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamiloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaami avalikustaja ei ole taotlenud uut reklaamiluba;
  8) täitma linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
  9) esitama vormikohase maksudeklaratsiooni.

4. peatükk NÕUDED VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISEKS 

§ 12.   Üldnõuded

  (1) Välireklaam peab olema oma välisilmelt linnaruumi ja otseselt antud paika sobilik, eelkõige:
  1) sobima arhitektuursesse keskkonda;
  2) sobima ajaloolisesse konteksti;
  3) vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik.

  (2) Välireklaami paigaldamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud välireklaamile, samuti ei tohi välireklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja linnaruumis tekkivaid olulisi vaateid.

  (3) Välireklaami ei paigaldata parkidesse, välja arvatud alal, mis on ettenähtud sõidukiga liiklemiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei rakendata juhul, kui tegemist on kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste välireklaamiga.

  (5) Välireklaami ei paigaldata sildadele.

  (6) Välireklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel.

  (7) Välireklaami võib teele ja tee kaitsevööndi alale paigaldada juhul, kui see:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit,
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist,
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega,
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

  (8) Välireklaam paigaldatakse kõnniteel hoonete seina äärde selliselt, et kõnnitee vabaks jääva osa laius on vähemalt 1,1 meetrit.

  (9) Tänavavalgusmastile paigaldatakse kuni kaks samaformaadilist välireklaami.

  (10) Samal tänavalõigul või ühes linnaosas asuvate ja tänavavalgustusmastidel paiknevate välireklaamide formaadid unifitseeritakse või grupeeritakse ühtsete mõõtmete alusel.

  (11) Paberkandjal reklaamkuulutused ja plakatid paigutatakse ainult linnavalitsuse poolt selleks ettenähtud reklaamikandjatele (kuulutusestendid ja -tulbad).

  (12) Haagist, mida kasutatakse reklaamikandjana, ei paigaldata haljasalale.

§ 13.   Nõuded Pärnu muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja nende kaitsevööndis

  (1) Pärnu muinsuskaitsealale, muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele ja selle kaitsevööndisse paigaldatav välireklaam peab väärtustama ajaloolist miljööd ning lähtuma hoone arhitektuuristiilist.

  (2) Ajalooliste hoonete (ehitatud enne 1940 aastat) fassaadil paigaldatakse välireklaam traditsioonilistesse kohtadesse (uste piirkond, valgmikud, varikatused, aknad, väravad jms). Kui hoone fassaadikujunduses on ette nähtud spetsiaalsed alad või ehitusdetailid välireklaami avalikustamiseks, paigaldatakse välireklaam esmalt sellistesse kohtadesse.

  (3) Hoonetele paigaldatud konsoolsed välireklaamid võivad ulatuda üle kõnnitee kuni 2/3 kõnnitee laiusest, kuid mitte kaugemal kui 1,5 meetrit hoone seinast.

  (4) Ühes hoones tegutsevate ettevõtete/asutuste välireklaamid kinnitatakse samale reklaamikandjale, materjalid ja mõõtmed unifitseeritakse.

  (5) Väireklaami valmistamisel kasutatakse miljöösse sobivaid materjale nagu metall, puit, klaas, tekstiil, värv jne. Valgustähtedest koosnev või erikujuline välireklaam, samuti nelinurkse põhiplaaniga standardsed välireklaamid kavandatakse hoone fassaadiga sobivalt ning hoone stiili ja ajastu olemust arvestades. Nelinurkse põhiplaaniga standardsed välireklaamid ajaloolistel hoonetel võivad olla suurusega kuni 0,5 m2.

  (6) Välireklaami lahenduses rõhutatakse originaalsust ja seotust ettevõtte/asutuse tegevusvaldkonnaga.

5. peatükk VÄLIREKLAAMI KEELUPIIRKOND 

§ 14.   Alkoholi välireklaami keelupiirkond

  Koolieelse lasteasutuse, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte- ja projektlaagri kasutuses oleva ehitise ja territooriumi vahetus läheduses olevaks piirkonnaks, kus vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi reklaam on keelatud, on 150 meetrit eelnimetatud asutuse kasutuses oleva kinnistu piirist.

6. peatükk JÄRELEVALVE KORRALDAMINE 

§ 15.   Järelevalve

  (1) Linnavalitsus teostab käeoleva määruse üle järelevalvet volitatud ametiisikute kaudu.

  (2) Käesoleva määruse rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduse alusel ja korras.

7. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 16.   Reklaamilepingute lõpetamine

  Välireklaami avalikustamiseks sõlmitud reklaamilepingud kehtivad lepingutes märgitud tähtajani, täiendavaks perioodiks lepinguid ei pikendata.

§ 17.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 18. märtsi 2010 määrus nr 12 “Välireklaami paigaldamise eeskiri.”

§ 18.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json