Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Türi valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2012, 4

Türi valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 28.01.2009 nr 2

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 36¹ ning Türi Vallavolikogu 25. oktoobri 2006 määruse nr 70 “Türi valla põhimäärus” § 29 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetöö korraldamist Türi valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetööle eraomandis oleval kinnisasjal, mille suhtes puudub avalik huvi ning mille regulatsioon tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktidest.

§ 2.  Eeskirja mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kaevetöö - sügavamal kui 30 cm pinnases mehhaniseeritud seadmega tehtav töö või pinnase planeerimise käigus maapinna kõrguse muutmine üle 30 cm;
 2) kaevetöö tegija – füüsiline või juriidiline isik, kes teeb kaevetööd;
 3) loa taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud kaevetöö tegemisest;
 4) loa andja – Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (nimetatud eeskirjas ka ametiasutus);
 5) loa omanik – füüsiline või juriidiline isik, kellele kaeveluba on antud;
 6) avariiline kaevetöö – on kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ulatuslike ebasoovitavate tagajärgede tõttu edasilükkamatu, sealhulgas kaevetööle tehnorajatise avarii likvideerimiseks, millest võib tuleneda suur kahju kinnisasja või tehnorajatise omanikule või valdajale;
 7) tehnorajatis on maapõue või maapinnale ehitatud kütte-, veevarustus- või kanalisatsiooni-torustik, elektroonilise side- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, gaasi- või elektripaigaldis või surve-seadmestik ja eelmärgitud ehitiste või rajatiste funktsioneerimisega seotud ehitis, samuti maaparandussüsteem ja sademevee ärajuhtimise süsteem, sh kraav;
 8) kaevik – kaevetöö tulemusel maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend;
 9) kaevis – kaeviku kaevamisel looduslikust olekust eemaldatud mis tahes kivimi või setendi tahke osis;
 10) kaeveala – kaevik ja kaevikuga piirnev maa-ala, millele ulatub kaevetööst tulenev mõju (kaevetööl kasutatavate materjalide, sõidukite ja seadmete hoidmine, juurdepääsuteeks vajalik ala, liikluse ümberkorraldamise ala jms), mille piirid määratakse vastavalt vajadusele kaevamisloas;
 11) geodeetiline märk – riikliku kaitse all olev horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise koordineeritud märk.

§ 3.  Kaevetöö korraldamise üldised põhimõtted

 (1) Kaevetööd võib teha ainult juhul, kui selleks on olemas kaeveluba.

 (2) Kaevetööd võib teha kaeveloal märgitud kohas ja ajal. Kaevetöö alustamine ja lõpetamine loal märgitust erineval ajal tuleb loa andjaga eraldi kokku leppida.

 (3) Ehitusluba või kirjalikku nõusolekut eeldavate ehitiste ehitamisega seotud kaevetöö korral peab enne kaeveloa taotlemist olema ehitusseaduse alusel väljastatud ehitusluba või kirjalik nõusolek. Ehitamisega seotud kaevetöid tohib teha vastavalt ehitusprojektile.

 (4) Kaeveluba ja kaevetööga seotud muu dokumentatsioon (sh. kaeveloa taotlus koos selle lisadega, ehitusprojekt, asendiplaan, ehitusluba jne) peavad asuma kaevetöö teostamise kohal.

2. peatükk Kaeveluba 

§ 4.  Kaeveluba

 (1) Kaeveluba on vormikohane dokument, mis koosneb kahest osast – loast kaevetöö tegemiseks (edaspidi kaeveloa I osa) ja kaevetöö lõpetamisel loa andjale tagastavast osast (kaeveloa II osa).

 (2) Kaeveloa I osale märgitakse
 1) loa omaniku nimi;
 2) kaevetöö tegija nimi;
 3) kaeveala asukoht ja piirid;
 4) kaevetöö eesmärk;
 5) viide eeskirjaga sätestatud kohustustele;
 6) erinõuded, sealhulgas nõuded liikluse ümberkorraldamiseks;
 7) viide tiheasustusalal puude ja põõsaste eemaldamiseks loa olemasolu kohta;
 8) viide geodeetilise võrgu märgi ümberpaigutamiseks loa ja tingimuste olemasolu kohta;
 9) nõuded kaevise ja kaevetöö tegemisel tekkivate jäätmete käitlemiseks;
 10) nõuded kaeveala seisundile kaevetöö lõpetamisel;
 11) kaevetöö tegemise tähtaeg;
 12) vajadusel muud täiendavad tingimused.

 (3) Kaeveloa II osa annab loa omanik kaevetöö lõpetamisel loa andjale. Kaeveloa II osal märgib loa omanik kinnituse, et on kaevetöö teostanud ja lõpetamisel kaeveala korrastanud vastavalt loas sätestatud nõuetele. Loa andja kontrollib kaeveala seisundit ning märgib kontrolli tulemused kaeveloa II osal ning kinnitab kaevetöö nõuetele vastavuse korral töö lõpetatuse.

 (4) Kaeveloa vormi kehtestab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.  Kaeveloa taotlemine

 (1) Kaeveloa taotleb kaevamisest huvitatud isik või kaevetöö tegija.

 (2) Kaeveloa taotlemisel esitab loa taotleja loa andjale
 1) vormikohase kaeveloa taotluse;
 2) ehitusprojekti, kui kaeveluba taotletakse seoses ehitamisega, mille puhul ehitusprojekt on nõutav. Ehitusprojekt tagastatakse kaeveloa väljastamisel või selle väljastamisest keeldumisel;
 3) kaeveala asendiplaani, millel on tähistatud kavandatava kaeviku asukoht;
 4) kaevetöö korraldamise ajagraafiku, kui kaevetöö eeldatav kestus on rohkem kui 3 (kolm) ööpäeva või toimub avalikult kasutataval teel;
 5) teeseaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad load, kooskõlastused ja liikluse ümberkorraldamise skeemi teel või selle kaitsevööndis kaevetöö tegemiseks.

 (3) Kaeveloa taotlusel peavad olema märgitud:
 1) kaeveloa taotleja nimi ja kontaktandmed;
 2) kaeveala asukoha kirjeldus, sealhulgas aadress ja hõlmatud katastriüksuste numbrid;
 3) kaevetöö ulatuse ja mahu kirjeldus, vajadusel kaevise kasutamise;
 4) kaevetöö käigustekkivate jäätmete käitlemise kava, mille on kooskõlastanud keskkonnateenistus;
 5) kavandatav kaevetöö ajaperiood;
 6) vajadus liikluse ajutiseks täielikuks või osaliseks sulgemiseks;
 7) loa andja eelnevalt määratud isikute ja asutuste tingimused või kooskõlastused;
 8) kirjalik kinnitus selle kohta, et taotleja on tutvunud käesoleva eeskirjaga;
 9) loa taotleja allkiri.

 (4) Kaeveloa taotluse vormi väljastab loa taotlejale loa andja. Kaeveloa taotluse saamiseks peab loa taotleja loa andjale esitama kaeveala asendiplaani, millel on tähistatud kavandatava kaeviku asukoht ja selgitama kaeveloa taotlemise eesmärki sellise täpsusega, mis võimaldab loa andjal määrata asutused ja isikud, eelkõige kaevealal asuvate kinnisasjade, tehnorajatiste, geodeetilise võrgu märkide ja muude kitsendusi põhjustavate objektide omanikud või valdajad, kellega tuleb kavandatava kaevetöö tegemine ning kaevise ja jäätmete käitlemine enne kaeveloa taotluse loa andjale esitamist kooskõlastada.

 (5) Kaeveloa vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 6.  Kaeveloa väljastamine

 (1) Kaeveloa väljastab ametiasutus.

 (2) Loa andja otsustab kaeveloa andmise või mitteandmise 3 (kolme) tööpäeva jooksul
kaeveloa taotluse ametiasutuses registreerimisest arvates.

 (3) Loa andmise eelduseks on, et loa taotleja on esitanud ametiasutusele kõik eeskirja § 5 lõikes 2 märgitud dokumendid ning need vastavad kaeveloa taotluses kirjeldatud eesmärgile.

 (4) Loa andjal on õigus kontrollida, kas kaeveloa taotlejal on võimalik kaeveloas sätestatavaid tingimusi täita (kaevetöö tsooni tähistamiseks vajalike piirete ja liiklusmärkide olemasolu, liikluse ümberkorraldamiseks vajalike vahendite olemasolu, vastavate teadete avaldamine, tööks vajalike materjalide ja mehhanismide olemasolu jne).

 (5) Loa andja võib keelduda kaeveloa andmisest, kui
 1) ei ole täidetud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud tingimused;
 2) on ette näha, et loa taotlejal ei ole võimalik kaeveloas tingimusi täita;
 3) loa taotleja on varem korduvalt rikkunud eeskirja.

 (6) Kaeveluba koostatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse loa taotlejale ja teine säilitatakse loa andja juures.

§ 7.  Kaeveloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Loa andja võib kaeveluba muuta, kui selleks on põhjendatud vajadus.

 (2) Loa muutmiseks esitab loa omanik loa andjale põhjendatud kirjaliku taotluse hiljemalt kaeveloal märgitud kaevetöö lõpptähtpäeval.

 (3) Loa andja võib loa muutmiseks nõuda täiendavaid kooskõlastusi, uut kaevetöö teostamise ajakava ja muid kaeveloa taotlemisel nõutavaid andmeid.

 (4) Loa muutmine vormistatakse uue kaeveloa väljastamisega või loa andja kirjaliku märkusena olemasoleval kaeveloal.

 (5) Loa andja võib kaeveloa kehtetuks tunnistada, kui
 1) kaevetöö tegija ei täida eeskirjas või kaeveloas sätestatud nõudeid;
 2) kaevetöö tegija ei tee kaevetöid kinnisasjade ja tehnorajatiste omanike või valdajate tingimuste või juhendite kohaselt;
 3) kaevetöö ohustab inimeste elu, tervist ja keskkonda.

 (6) Kaeveloa kehtetuks tunnistamise korral on kaeveloa omanikul kohustus taastada kaeveala kaevamiseelsele seisundile.

3. peatükk KAEVETÖÖ KORRALDAMINE 

1. jagu Kaevetöö üldnõuded 

§ 8.  Kaeveala tähistamine

 (1) Kaevetöö alustamisel tuleb kaeveala algusesse ja lõppu paigaldada infotahvel, millel on märgitud loa omaniku nimi ja kontaktandmed.

 (2) Kui kaevetöö kestab üle 3 (kolme) ööpäeva, märgitakse infotahvlile lisaks lõikes 1 märgitule
 1) kaevetöö eesmärk;
 2) kaeveloa omaniku nimi ja kontaktandmed;
 3) ehitise omaniku või valdaja nimi ja kontaktandmed, kui kaevetöö tehakse seoses ehitise
ehitamisega;
 4) kaevetöö tegija nimi ja kontaktandmed;
 5) kaevetöö tähtaeg.

 (3) Lõikes 2 sätestatust võib kõrvale kalduda loa andja loal avariilise kaevetöö korral.

 (4) Kaeviku lähiümbrus tuleb ohutuse tagamiseks tõkestada hästi nähtavate ja ohutust tagavate piiretega ja teemaal tähistada liiklusmärkidega.

 (5) Avalikes kohtades (avalik tee, haljasala, park, parkla või puhkeala vms) olev kaevik ja selle lähiümbrus peab pimedal ajal olema valgustatud.

§ 9.  Kaevetöö korraldamine

 (1) Kaevetööks vajalikud mehhanismid, töövahendid ja ehitusmaterjalid peavad olema varutud ja ladustatud kaevealal kohtadesse, kus need ei sega liiklust ning ei kahjusta ülemäära kaevala haljastust.

 (2) Kaeviku täitmiseks mittesobiv kaevis tuleb ära vedada või ladustada vastavalt kaeveloas sätestatud nõuetele. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine on lubatud õigusaktidega sätestatud korras.

 (3) Kaevetööks vajaliku materjali ladustamisel tuleb tagada juurdepääs kaevalal olevatele tehnovõrkudele, kaevetööga piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

 (4) Kaeviku täitmiseks võib kasutada ainult sellist materjali, mis võimaldab nõuetekohast tihendamist.

 (5) Asjaolu, mida ei olnud kaeveloa taotlemisel võimalik ette näha (arheoloogiline leid, lõhkekeha, tehnorajatise kahjustamine vms), ilmnemisel tuleb kaevetöö peatada ja sellest viivitamatult informeerida loa andjat ning pädevaid isikuid ja asutusi. Kaevetööd võib jätkata loa andja kirjalikul loal.

 (6) Kaevetöö käigus paigaldatud või ümber paigutatud tehnorajatiste kohta tuleb teostada teostusmõõdistamine Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 10.  Järelevalve ja kaevetöö peatamine

 (1) Loa andjal on mistahes ajal õigusteostada eeskirja nõuetele vastavuse osas järelevalvet.

 (2) Loa andja võib kaeveloa alusel tehtava kaevetöö peatada, kui
 1) kaevetöö tegija ei täida eeskirjas või kaeveloas sätestatud nõudeid;
 2) kaevetöö tegija ei tee kaevetöid kinnisasjade ja tehnorajatiste omanike või valdajate tingimuste või juhendite kohaselt;
 3) kaevetöö ohustab inimeste elu, tervist ja keskkonda;
 4) loa andjale on teatavaks saanud kaevamist takistava objekti paiknemine või kaevamist välistavate tingimuste olemasolu kaevealal.

 (3) Kaevetöö peatamise otsustab kaeveloa andja ning vormistab selle oma kirjaliku otsusega.

 (4) Kaeveloa peatamise ajal on kaeveloa omaniku kohustus kaeveala tähistada, tagada kaevalal ohutuse ja vajadusel korralda ümber liiklus.

 (5) Peatatud kaevetööd võib jätkata kaeveloa andja kirjalikul loal.

§ 11.  Haljastuse kaitsmine kaevealal

 (1) Kaevetöö tuleb kavandada nii, et haljastuse kahjustamine materjalide ladustamise, töövahendite paigutamise, juurdepääsuteede rajamise ja muu kaevetööga seonduva tegevuse tõttu toimuks võimalikult väikesel territooriumil. Kaevetöö käigus rikutud haljastuse taastamise või taastamise võimatuse korral uue haljastuse rajamise eest vastutab kaeveloa omanik.

 (2) Kaevetöö ajal tuleb kaevealal kasvavate puude ja põõsaste tüvesid ning oksi kaitsta kaevetööga kaasneda võivate vigastuste eest.

 (3) Kaevamine puude ja põõsaste juurekaelale lähemal kui kaks ja pool meetrit tuleb eraldi kooskõlastada loa andjaga.

 (4) Kaevetöö tõttu puude, põõsaste ja hekkide, välja arvatud eraomandis oleval kinnisasjal kasvavad viljapuud, põõsad ja hekid, eemaldamiseks (raiumiseks) tiheasustusalal tuleb taotleda luba vastavalt looduskaitseseaduses sätestatule.

§ 12.  Kaevikusse kogunenud vee ärajuhtimine

  Kaevikusse kogunenud vesi juhitakse ära teiste õigusaktidega sätestatud korras ning vastavad asjaolud kooskõlastatakse loa andjaga.

§ 13.  Kaevalal tehnorajatiste kaitsmine

 (1) Kaevealal paiknevate tehnorajatiste läheduses tuleb kaevetöid teha nendel tingimustel või nende juhendite järgi, mille tehnorajatise omanik või valdaja on kaeveloa taotlejale kaeveloa taotluse kooskõlastamise või kaevetöö käigus kirjalikult teatavaks teinud.

 (2) Kaevetööl tehnorajatise omaniku või valdaja esitatud tingimuste või juhendite täitmata jätmise ja sellega kaasneva kahju tekkimise korral vastutab selle eest kaeveloa omanik.

 (3) Juhul, kui kaeveloa taotluse kooskõlastamise käigus jätab tehnorajatise omanik või valdaja temale kuuluva või tema valduses oleva tehnorajatise tähelepanuta või ei määra selle läheduses kaevamise tingimusi või ei anna piisavalt juhendeid ning selle tõttu tekib tehnorajatisele kahju, siis vastutab selle eest tehnorajatise omanik või valdaja, kelle pädevuses oli kaeveloa taotluse kooskõlastamine, kui seadusest ei tulene teisiti.

 (4) Kaevetöö käigus seni teadmata tehnorajatise olemasolu ilmnemise korral tuleb kaevetöö katkestada ning teavitada sellest loa andjat ja rajatise võimalikku valdajat.

 (5) Tehnorajatise ilmnemise tõttu katkestatud kaevetöid võib jätkata loa andja loal, kui on tuvastatud tehnorajatise olemus, selle omanik või valdaja ning viimane on andnud kooskõlastuse või tingimused tööde jätkamiseks.

§ 14.  Geodeetilise märgi ja kinnisasja piirimärgi kaitsmine

 (1) Kaevealal paiknevaid geodeetilise võrgu märke ega kinnisasja piirimärke ei tohi eemaldada, ümber paigutada, nihutada ega muul viisil kahjustada, kui see ei ole vastavalt ehitusprojektile kaeveloas sätestatud.

 (2) Kaevetöö käigus geodeetilise võrgu märkide ja kinnisasjade piirimärkide kahjustumise või hävimise korral vastutab selle eest kaeveloa omanik.

 (3) Lõikes 1 nimetatud märkide taastamise õigusaktides sätestatud korras korraldab ja sellega seonduva kulu katab kaeveloa omanik, kui märkide omanikuga ei lepita kokku teisiti.

§ 15.  Liikluskorraldusvahendite kaitsmine

 (1) Kaevealal paiknevaid liikluskorraldusvahendeid ei tohi eemaldada, ümber paigutada ega muul viisil kahjustada, kui selleks ei ole eelnevalt väljastatud vastavat luba.

 (2) Kaevetöö käigus liikluskorraldusvahendite kahjustumise või hävimise korral vastutab selle eest kaeveloa omanik.

 (3) Liikluskorraldusvahendite taastamise õigusaktides sätestatud korras korraldab ja sellega seonduva kulu katab kaeveloa omanik, kui liikluskorraldusvahendi omanikuga ei lepita kokku teisiti.

§ 16.  Kaevetöö lõpetamine

 (1) Kaevetöö lõppemisel tuleb kaeveala korrastada kaevetööle eelnenud seisundile vastavaks, kui kaeveloas ei ole sätestatud muid tingimusi. Kaeveala korrastamise korraldab kaeveloa omanik.

 (2) Loa andja kontrollib kaeveala seisundit ning selle nõuetele vastavuse korral kinnitab seda allkirjaga kaeveloa II osal.

 (3) Kaevetöö loetakse lõpetatuks, kui kaeveloa omanik on loa andjale tagastanud kaeveloa II osa ning loa andja on allkirjaga kinnitanud kaeveala seisundi nõuetele vastavust.

 (4) Kaeveala nõuetele mittevastava korrastamise eest vastutab kaeveloa omanik. Puuduste ilmnemisel 24 kuu jooksul kaevetöö lõpetamisest on pinnase, haljastuse või teekatte seisundi nõuetega vastavusse viimise korraldamine kaeveloa omaniku kohustus ja toimub tema kulul.

 (5) Kaeveloa omanik on kohustatud puudused kõrvaldama loa andja määratud aja jooksul.

2. jagu Kaevetöö korraldamine teel ja selle kaitsevööndis 

§ 17.  Teel ja tee kaitsevööndis kaevetöö õiguslikud alused

 (1) Teel ja selle kaitsevööndis toimuv kaevetöö on teetöö, mille korraldamisel tuleb lähtuda teeseaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetest.

 (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule tuleb teel ja selle kaitsevööndis toimuva kaevetöö korraldamisel arvestada eeskirjas sätestatud nõuetega.

§ 18.  Kaeveloa andmine kaevamiseks teel ja selle kaitsevööndis

 (1) Teel või selle kaitsevööndis kaevamiseks antakse kaeveluba ainult siis, kui kaeveloa väljastamiseks on tee omaniku eelnev nõusolek. Tee omanikul on õigus kaeveloa väljastamiseks seada oma tingimusi.

 (2) Tee omaniku loa ja tingimused teel või selle kaitsevööndis kaevamiseks taotleb kaeveloa taotleja.

§ 19.  Kaevetöö tõttu tee sulgemine või liikluse ümberkorraldamine

 (1) Tee sulgemise vältimiseks tuleb eelistada kommunikatsioonide paigaldamist suletud meetodil (puurimine, surumine jne).

 (2) Avalikult kasutatava tee või selle osa võib kaevetöö tegemise ajaks sulgeda tee omaniku loal ja teeseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 (3) Väiksemahulise kaevetöö korral ei ole liikluse sulgemine lubatud. Vajadusel lubatakse väiksemat liikluse ümberkorraldamist eeldusel, et kaevetöid tehakse ajal, mil liiklus on minimaalne (puhkepäeval või öisel ajal).

 (4) Liikluse sulgemiseks või ümberkorraldamiseks vajalikud liikluskorraldusvahendid paigaldatakse vastavalt liikluse ümberkorraldamise skeemile vähemalt 1 (üks) tund enne kaevetöö algust, kui loa andja ei ole määranud teisiti.

 (5) Kaeveloa omanik peab alternatiivsete läbipääsude puudumise korral tagama kaevealal jalakäijate liiklemise ajutiste sildade kaudu, mis on kindlustatud ohutuspiiretega.

 (6) Kaevetöö tõttu teele paigaldatud liikluskorraldusvahendid ning ajutised üle- ja läbipääsud peavad halva nähtavuse korral ja pimedal ajal olema valgustatud.

 (7) Liikluskorraldus kaevetöö ajal peab vastama teeseaduse alusel kehtestatud liikluskorralduse nõuetele.

§ 20.  Teel ja selle kaitsevööndis asuva kaeveala taastamine ja korrastamine

 (1) Tee taastamine pärast kaevetööd on teehoiutöö teeseaduse mõistes ning selle suhtes kehtivad teeseadusega tee remontimise kohta sätestatud nõuded.

 (2) Kaevetöö tõttu lõhutud või kahjustatud teekate, asfaltkatte puhul vähemalt 20 cm laiemalt kaeviku mõõtmetest, tuleb remontida ja tagada vähemalt teekatte kaevetöö eelne seisund, kui kaeveloas ei ole sätestatud teisiti.

 (3) Tee kaetakse kattega kohe pärast aluse tihendamist. Taastamisel kasutatav materjal peab olema koostiselt ligilähedane ümbritseva kattega.

 (4) Kõva teekatte taastamiseks tuleb kogu kaevetöö tõttu purunenud, mõranenud või kahjustunud katteosa eemaldada, serv sirgeks lõigata ning uue samaliigilise kattega katta kogu kaevetöö tõttu tekkinud katteta ala.

 (5) Tee tuleb tee servani uue kattega katta juhul, kui lõikes 4 kirjeldatud nõuete täitmise korral jääks tee serva ja uue asfaltkatte katte ääre vahele vähem kui 1 m vana kattega ala.

 (6) Teekatte lõpliku taastamiseni peab kaeveloa omanik kindlustama häireteta ja ohutu liikluse. Liikluse sulgemine ja ümberkorraldamine on lubatud vaid kaeveloas märgitud ajal ja ulatuses.

 (7) Kaeveloas märgitud juhul ja tingimustel võib tee katta ajutise kattega. Sellisel juhul peab kaeveloas märkima ka uue katte paigaldamise tähtaja. Teel asuva kaeveala, sealhulgas ajutise teekatte korrashoidu, korraldab kaevetöö lõpuni kaeveloa omanik, kui tee omanikuga ei lepita kokku teisiti.

 (8) Loa andjal või avalikult kasutatava tee valdajal on õigus kehtestada ka muid põhjendatud nõudmisi tee taastamiseks.

§ 21.  Teel või selle kaitsevööndis kaevetöö lõpetamine

 (1) Kaeveloa omanik peab enne kaeveloa II osa kaeveloa andjale tagastamist võtma kaeveloa II
osale tee omaniku või valdaja kinnituse, et tee või selle kaitsevööndi kaevetöö järgne seisund vastab tee omaniku või valdaja seatud või õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

 (2) Kaevetöö teel või selle kaitsevööndis loetakse lõpetatuks, kui kaeveloa omanik on loa andjale tagastanud kaeveloa II osa, millel on tee omaniku esindaja kinnitus tee ja selle kaitsevööndi seisundi nõuetele vastavuse kohta ning loa andja esindaja on allkirjaga kinnitanud kaeveala üldise seisundi nõuetele vastavust.

3. jagu Erisused avariiliste kaevetööde korraldamisel 

§ 22.  Avariilise kaevetöö ettevalmistamine

 (1) Avariilise kaevetöö korraldab avariilise tehnorajatise omanik või valdaja või avariilise kaevetöö tegemist tingiva olukorra lahendamisest huvitatud isik (edaspidi kaevetöö korraldaja).

 (2) Kaevetöö korraldaja teatab enne avariilise kaevetöö alustamist kaevealal asuvate kinnisasjade ning tehnorajatiste omanikele või valdajatele ja loa andjale kaevetöö põhjuse ja kavandatava alguse aja.

 (3) Teel või selle kaitsevööndis kaevamise vajaduse korral tähistab kaevetöö korraldaja viivitamatult avariikoha ning teavitab tee sulgemisest tee omanikku, politseid ja päästeteenistust.

 (4) Kaevetöö korraldaja kutsub avariikohale kaevetöö tegija ja kõigi kaevealal asuvate kinnisasjade, tee ning tehnorajatiste omanikud või valdajad ning kuulab ära nende seisukohad kaevetöö paremaks korraldamiseks, samuti juhised olemasolevate tehnorajatiste lähedal kaevamiseks.

 (5) Kaevetöö korraldaja protokollib lõikes 4 nimetatud seisukohad ja juhised. Protokoll asendab eeskirja § 5 lõike 3 punktis 7 nimetatud isikute ja asutuste, eelkõige kaevealal asuvate kinnisasjade, tehnorajatiste ja geodeetilise võrgu märkide omanike või valdajate tingimusi ja kooskõlastusi juhul, kui protokolli on tehtud vastav märge ning vastavad isikud on oma allkirjaga kinnitanud, et protokollis on kajastatud kõik kaevamistööde teostamisega seotud asjaolud ja tingimused.

§ 23.  Avariilise kaevetöö alustamine

 (1) Avariilist kaevetööd võib alustada, kui kaevetöö korraldaja on kogunud § 22 lõikes 4 nimetatud seisukohad ja juhised, edastanud need kaevetöö tegijale, teatanud kaevetöö alustamisest § 22 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikutele ning tähistanud kaeveala.

 (2) Kaevetöö korraldaja esitab kaeveloa taotluse kaeveloa andjale hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast avariilise kaevetöö alustamist.

§ 24.  Kaeveloa väljastamine avariilise kaevetöö korral

 (1) Avariilise kaevetöö korral väljastab loa andja kaeveloa 3 (kolme) tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse registreerimisest arvates.

 (2) Loa andmise vältimatuks eelduseks on eeskirja § 22 lõikes 5 nimetatud protokolli ja § 5 lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamine ning nende sisu vastavus kaeveloa taotluses kirjeldatud eesmärgile.

 (3) Loa andja ei või avariilise kaevetöö korral keelduda nõuetele vastava taotluse alusel kaeveloa väljastamisest.

4. peatükk RAKENDUS- JA LÕPPSÄTTED 

§ 25.  Vormide kehtestamine

  Vallavalitsusel kehtestada hiljemalt 1. märtsiks 2009 eeskirjas sätestatud vormid.

§ 26.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Eeskirja täitmise üle teostab haldusjärelevalvet loa andja.

 (2) Eeskirja rikkumisel väärtegude kohtuväline menetleja on ametiasutus ja politseiprefektuur.

 (3) Eeskirja rikkumisel kannab süüdlane vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 järgi.

 (4) Kaevetööga kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab kaevaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 27.  Määruse avalikustamine

  Avalikustada määrus Riigi Teatajas elektroonilises andmekogus.

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. märtsist 2009, välja arvatud § 25, mis jõustub kolmandal päeval pärast määruse avalikustamist Türi valla põhimääruses sätestatud korras.

Theo Aasa
Volikogu esimees