HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valjala Põhikooli põhimäärus

Valjala Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2012, 14

Valjala Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 21.02.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 34, § 35 lg 2 ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi

  Põhikooli nimi on Valjala Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja aadress

  Kool asub Eesti Vabariigis Saare maakonnas Valjala vallas aadressiga Posti 18, 94302 Valjala alevik.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm ja haldusala

  (1) Kool on üldhariduslik munitsipaalkool põhihariduse omandamiseks koolikohustuslikele õpilastele.

  (2) Kooli pidaja on Valjala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja kool on Valjala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja nende alusel kehtestatud muudest õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Valjala vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi kooli ka väljastpoolt valda.

§ 5.   Eelarve, arvelduskonto ja pitsat

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ja oma eelarve Valjala valla eelarves.

  (2) Kooli pitsat on ringikujuline, 35 mm läbimõõduga. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „EV Haridusministeerium* Saare maakond“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Valjala Põhikool“. Pitsati keskel on Valjala valla vapi kujutis.

§ 6.   Õppekeel

  Õppetöö toimub koolis eesti keeles.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (2) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli
direktor käskkirjaga. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmise korrale.

§ 8.   Kooli sümboolika

  (1) Kool võib kasutada oma sümboolikat.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 9.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on luua koolikohustuslikele õpilastele tingimused põhihariduse omandamiseks statsionaarses õppevormis vastavalt põhikooli riikliku õppekava nõuetele, arvestades Valjala valla ja Valjala Põhikooli arengukavas seatud eesmärke.

§ 10.   Ülesanded

  (1) Kooli ülesanded on:
  1) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppe- ja kasvukeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
  2) aidata kaasa lapse ja õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

  (2) Koolil on oma ülesannete täitmiseks õigus osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

  (3) Kool võib vastavate õpetajate olemasolul anda kutsealast õpetust, tegeleda täiskasvanute täienduskoolituse ja kursustega ning väljastada nende läbimist tõendavat dokumenti.

§ 11.   Arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool arengukava vähemalt kolmeks aastaks, võttes arvesse sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevusi ja parendus‧valdkondi.

  (2) Arengukavas määratakse kooli arengu põhisuunad ja –valdkonnad, õpetajate täiend‧koolitus‧kava ja tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks.

  (3) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning vajadusel ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.

  (4) Arengukava kinnitatakse ja muudetakse vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 12.   Õppevorm

  Õppetöö koolis toimub statsionaarses õppevormis, ühes vahetuses.

§ 13.   Struktuur

  (1) Kool toimib üldhariduskoolina, milles on kolm kooliastet ja 1. - 9. klass.

  (2) Täiendavate klassikomplektide moodustamise kooskõlastab direktor vallavalitsusega.

  (3) Kooli juures tegutsevad pikapäevarühmad ja huviringid.

§ 14.   Õppekava

  (1) Hariduse omandamine toimub põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppe‧kava järgi. Õppekava on õpingute alusdokument.

  (2) Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad.

  (3) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 15.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Koolis kestab õppetöö 1. septembrist ühel kalendriaastal 31. augustini järgmisel kalendriaastal. Õppeaasta põhikooli osas koosneb õppe- ja eksamiperioodist ja koolivaheaegadest.

  (2) Õppeperioodi pikkus põhikoolis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat), lõpuklassis koos eksamiperioodiga 185 õppepäeva. Lõpueksami päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand, poolaasta ja õppeaasta.

  (4) Õppetöö põhivormiks on õppetund.

  (5) Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit.

  (6) Õppetundide arv päevas ja nende järjekord määratakse tunniplaanis, mis on kooli päevakava osa. Päevakava kehtestab kooli direktor.

  (7) Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise täpsustatud tingimused ja kord ning klassi ja kooli lõpetamise kord on esitatud kooli õppekavas.

  (8) Õppeveerandi jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse põhikooli õpilastele teatavaks õppeveerandi algul.

  (9) Hindamisest teavitamise kord ja nõuded õpilase käitumisele esitatakse kooli kodukorras. Kool kasutab E-kooli teenuseid. Klassipäevikuna on kasutusel E-kooli päevik.

  (10) Koolil on oma raamatukogu, mis töötab vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud kooliraamatukogude töökorralduste alustele. Raamatukogu kodukorra kehtestab direktor.

  (11) Kool võimaldab õpilastele logopeedilist abi, individuaal- ja koduõpet ning rakendab muid kooli õppekavas määratud haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtteid.

  (12) Kool teeb koostööd lastevanematega. Kooli ja kodu koostööks kutsub kooli juhtkond vähemalt üks kord aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku.

  (13) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse õpilase/lapse ja tema seadusliku esindajaga läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase/lapse arengu toetamine. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

  (14) Õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste või õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on vanematel õigus pöörduda kooli hoolekogu, Valjala Vallavalitsuse ja Saare maavanema poole.

§ 16.   Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi. Pikapäeva‧rühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (2) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa (edaspidi õppekava‧väline tegevus), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaas‧rahastamisel.

  (3) Koolis võivad töötada nii tasulised kui ka tasuta huviringid. Lastevanemate soovil ja hoolekogu nõusolekul võib kool korraldada õpilastele ka tasulisi kursusi ja õppekäike.

  (4) Õppekavaväliste tegevuste loetelu, kus kulude katmine toimub õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel, ja kaasrahastamise kaudu kaetavate kulude määra õppekavaväliste tegevuste lõikes kehtestab vallavolikogu. Ettepaneku vallavolikogule kaasrahastatavate õppe‧kava‧väliste tegevuste loetelu ja määrade kehtestamise kohta teeb direktor, kooskõlastades selle kooli hoolekoguga.

§ 17.   Kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine

  (1) Õpilane võetakse kooli vastu haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud õpilase kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra järgi. Õpilase nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

  (2) Õpilase koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud õpilase koolist väljaarvamise korra järgi. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.

§ 18.   Õppekeskkond

  (1) Kooli õppekeskkond toetab õpilase arengut.

  (2) Kooli sisustus, ruumid, hooned ja maa-ala on vastavuses Vabariigi Valitsuse kehtestatud tervisekaitse- ja päästeameti nõuetega.

  (3) Kool koostab tervisekaitse-eeskirjade ja –normide kohase päevakava.

  (4) Õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 19.   Õpilase õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi õpetaja tööaja piires;
  3) moodustada kooli õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  4) võtta osa klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt õppe-kasvatustöö plaanile;
  5) kasutada huvitegevuses kooskõlastatult juhtkonnaga kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid tasuta;
  6) pöörduda abi saamiseks kooli pedagoogide ja teiste kooli töötajate poole;
  7) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet lapsevanema taotluse alusel;
  8) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  9) olla kutsutud vähemalt kord aastas arenguvestlusele;
  10) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Valjala Vallavolikogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses;
  11) pöörduda oma õiguste kaitseks ning vaidlusküsimuste korral kooli hoolekogu, valla‧valitsuse, Saare maavanema, haridus- ja teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  12) õppida vastavalt vajadusele individuaalse õppekava järgi;
  13) saada teavet kooli korralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  14) saada tasuta koolilõunat;
  15) kasutada tasuta tööraamatuid ja õpikuid.

§ 20.   Õpilase kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) täitma kooli kodukorda;
  4) käituma väärikalt, järgides üldtunnustatud moraalinorme;
  5) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  7) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 21.   Õpilaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tutvuda teabega, mis puudutab õpilase poolt õppeveerandi jooksul läbitavaid peamisi teemasid, vajalikke õppevahendeid, hindamise korraldust ja planeeritavaid üritusi;
  2) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  3) saada teavet õpilasele kohalduva osa kohta kooli päevakavast;
  4) saada teavet õpilase hinnete kohta;
  5) taotleda lapse õpetamist koduõppes. Vanema taotlusel koduõppe rakendamisel korraldab ja rahastab väljaspool kooli toimuva õppe osa vanem;
  6) osaleda lastevanemate koosolekutel;
  7) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste ja ettepanekute korral;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks ja vaidlusküsimuste lahendamiseks vallavalitsuse, Saare maavanema, haridus- ja teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) võimaldama ja soodustama lapse koolikohustuse täitmist;
  2) teavitama koheselt kooli õpilase puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval;
  3) osalema arenguvestlusel;
  4) hüvitama õpilase süüliselt tekitatud varalise kahju rahaliselt vara taastamise väärtuses või vara asendamisega samaväärse varaga;
  5) osalema lastevanemate koosolekutel

§ 22.   Tunnustamine ning tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

  (1) Õpilastele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimuste ja korra, kooli kodukorras sätestatud õpilaste tunnustamise korra ning vallavolikogu määrusega kehtestatud edukate õpilaste toetamise korra alusel.

  (2) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustele ja korrale.

  (3) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 23.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad (edaspidi koos personal).

§ 24.   Personali koosseisu määramine

  Direktor teeb ettepaneku vallavalitsusele kooli töötajate ametikohtade kinnitamiseks.

§ 25.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Pedagoogide, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

  (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 26.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Kooli pedagoogilise personali ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ning pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle kodudega.

  (2) Kooli abipersonali ülesanne on kooli majanduslik teenindamine ning vara korrasoleku tagamine ja säilitamine.

  (3) Personali konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kooli kodukorra, töökorralduse reeglite, tööülesannete kirjelduse, töölepingu, ametijuhendi ning teiste õigusaktidega.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada kõrvalistele isikutele lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama kooli direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib vallavalitsuse sotsiaaltöötajat või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.

6. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 27.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli õppekava, arengukava, üldtööplaani ja kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja vallavanemaga.

  (3) Kooli direktor:
  1) esindab kooli ja omab tööandja õigusi;
  2) teeb oma pädevuse piires koolipidaja nimel tehinguid, mis on vajalikud õigus- ja haldus‧aktides, kooli põhimääruses, töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) juhatab kooli õppenõukogu ja korraldab selle tegevust;
  4) kehtestab käskkirjaga õpilase kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise või lahkumise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepinguid;
  6) kehtestab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad reeglid töökorraldusele, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  7) korraldab asutuse asjaajamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  8) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu poolt nende pädevuse piires tehtud seaduslike ettepanekute elluviimise;
  9) määrab direktori asendamise korra;
  10) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava kooli eelarve eelnõu;
  11) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  12) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente vallavalitsusele ja riiklikule järelevalveasutusele;
  14) kehtestab kooli sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande, esitades selle enne arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja vallavalitsusele;
  15) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  16) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (5) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse valitud isikuga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab ning kohaldab ergutusi või karistusi vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 28.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korra alusel.

§ 29.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb vallavolikogu või vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (3) Hoolekogu pädevuses on:
  1) arengukava koostamises osalemine koostöös kooli õppenõukoguga;
  2) kooli eelarve kava kohta arvamuse andmine;
  3) ettepanekute tegemine pikapäevarühma tööks;
  4) õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine;
  5) pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine direktori ettepanekul;
  6) liikme nimetamine vanempedagoogi ametijärgu omistamise atesteerimiskomisjoni;
  7) õpilasega läbiviidava arenguvestluste tingimuste ja korra kooskõlastamine;
  8) kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine;
  9) õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste arutamine ja lahendusettepanekute tegemine;.
  10) kooli kodukorra kooskõlastamine.

§ 30.   Õpilasesindus

  (1) Õpilaste õiguste tagamiseks tegutseb koolis õpilaste (edaspidi õpilaskond) seast valitud õpilasesindus. Õpilasesindus korraldab õpilaselu küsimusi.

  (2) Õpilaskond valib õpilasesinduse, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, valib täiskasvanud esindaja kooli õppenõukogusse ja hoolekogusse.

  (3) Kooli õpilasesindus valib oma liikmete seast presidendi.

  (4) Õpilasesindus juhindub oma tegevuses õpilasesinduse põhimäärusest, mille on heaks kiitnud õpilaskond oma üldkoosolekul lihthäälte enamusega ja kinnitanud direktor.

7. peatükk KOOLI SISEHINDAMINE 

§ 31.   Kooli sisehindamine

  (1) Koolis viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Kool koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse kooli hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab kooli direktor.

8. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 32.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Valjala valla vara eeskirja alusel vallavolikogu, vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavara eeskirja alusel.

  (3) Kooli valduses olev vara on Valjala valla omand.

§ 33.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Valjala valla eelarvest, laekumised ja annetused teiste omavalitsuste eelarvetest, sihtasutustelt, eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt, samuti kooli õppekava välistest tegevustest saadud tuludest.

  (2) Kooli finantstegevust juhib kooli direktor. Kooli raamatupidamist peab vallavalitsus.

  (3) Kooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised kohalikud omavalitsused proportsionaalselt koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende haldusterritooriumil.

§ 34.   Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 35.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja
Teadusministeerium ja Saare maavanem. Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja koolidirektori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 36.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel.

  (2) Kooli korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

  (3) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult õpilastele, lastevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele, haridus- ja teadusministeeriumile ning Saare maavanemale vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 37.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja vallavalitsus või kooli direktor.

§ 38.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valjala Vallavolikogu 19. oktoobri 2000 määrus nr 8 “Valjala Põhikooli põhimääruse kinnitamine”

  (2) Määrus jõustub 01. märtsist 2011.


Liilia Eensaar
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json