HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse kulude hüvitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2012, 32

Huvitegevuse kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 31.01.2012 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib lapsevanemale laste huvitegevuse kulude hüvitamist Laeva valla eelarvest.

  (2) Käesoleva määruse mõistes käsitletakse huvitegevust kui lühiajalist süsteemset juhendatud tegelemist huvialaga vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused vabalt valitud huvialal.

  (3) Käesolev määrus ei reguleeri Laeva valla hallatavate asutuste poolt läbi viidavate huvitegevuste kulude hüvitamist.

  (4) Käesoleva määruse alusel ei hüvitata huvitegevuse kulusid, kui sama lapse huvikoolis õppimise kulusid kaasfinantseerib Laeva vald.

§ 2.   Huvitegevuse kulude hüvitamise taotlemine

  (1) Huvitegevuse kulude hüvitamist on õigus taotleda kõigil lasteaiaealistel laste lapsevanematel ja nendel lastevanematel kelle 6-19-aastane laps õpib põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli päevases õppevormis ja kelle elukohaks rahvastikuregistri andmebaasi andmetel on Laeva vald.

  (2) Huvitegevuse kulude hüvitamiseks esitab lapsevanem taotluse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 15 päeva enne huvialaga tegelemise algust. Kui huvitegevus jätkub järgmisel kalendriaastal, esitatakse eelneva aasta 15. detsembriks uus taotlus.

  (3) Taotluses märgitakse ära
  1) huvitegevusega tegeleda sooviva lapse nimi ja isikukood;
  2) asutus või organisatsioon, kus laps huvialaga tegeleda soovib;
  3) huviala, millega laps tegeleda soovib;
  4) eeldatav huvialaga tegelemise kestus;
  5) huvitegevuse osalustasu suurus.

§ 3.   Huvitegevuse kulude hüvitamine

  (1) Huvitegevuse kulude hüvitamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega 15 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Vallavalitsus teavitab otsusest taotluse esitanud lapsevanemat 7 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Laeva valla poolt hüvitatava osa suurus on 75 % huvitegevuse osalustasust, kuid mitte rohkem kui 20 eurot kuus. Ühel õppeaastal hüvitatakse ühe lapse kohta korraga ainult ühe huvitegevuse kulud.

  (3) Eelarveliste vahendite lõppemisel huvitegevuse kulusid ei hüvitata.

  (4) Kui huvitegevust pakkuvad asutused on koondunud ühise katusorganisatsiooni alla, võib arvlemine toimuda ka nimetatud organisatsiooniga sõlmitud lepingu alusel seal sätestatud tingimustel. Sel juhul ei toimu kulude hüvitamist otse lapsevanemale

  (5) Huvitegevuse kulude hüvitamine toimub lapsevanema poolt esitatud avalduse ja osalustasu maksmist tõendava dokumendi alusel. Avaldus esitatakse kaks korda aastas, õppeaasta esimese poole eest hiljemalt 15. detsembriks ja teise poole eest hiljemalt 15. maiks.

  (6) Hüvitatav summa kantakse taotleja pangaarvele 7 päeva jooksul avalduse esitamisest.

§ 4.   Määruse rakendamine


Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json