HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2012, 48

Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Vastu võetud 02.11.2011 nr 19
jõustumine 01.12.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.201210.07.2012

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2, "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 27 lg 4 ja Võru Linnavolikogu 10. mai 2006. a määruse nr 20 (muudetud 8. aprilli 2009. a määrusega nr 103) "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" § 3 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru linna koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude (edaspidi õppekulu) vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord (edaspidi kord).

  (2) Õigus taotleda õppekulu maksmisest vabastamist on vanemal või teda asendaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kellel on kolm või enam alla 18-aastast või üle 18-aastast last, kes õpivad põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes.
[ - jõust. 10.07.2012]

§ 2.   Õppekulu maksmisest vabastamise taotlemine

  (1) Õppekulu maksmisest vabastamiseks esitab vanem igal õppeaastal hiljemalt 20. augustiks Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmised dokumendid:
  1) avaldus (lisa);
  2) üle 18-aastaste laste puhul tõend korra paragrahv 1 lõikes 2 nimetatud õppeasutusest, kui tegemist ei ole linnavalitsuse hallatava õppeasutusega.

  (2) Vanem vastutab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduses esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Korra alusel määratud õppekulu maksmisest vabastus kuulub vanema poolt tagasimaksmisele ühe kalendriaasta jooksul kas vabatahtlikult või nõutakse tagasi seaduses sätestatud korras täies ulatuses ning kogu vabastuse perioodi eest, kui see on tingitud teadvalt valeandmete esitamisest.

§ 3.   Õppekulu maksmisest vabastamise määramine

  (1) Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnik kontrollib korra paragrahv 2 lõikes 1 esitatud andmete õigsust ning esitab õppekulu tasumisest vabastatavate laste nimekirja kinnitamiseks linnavalitsusele.

  (2) Õppekulu maksmisest vabastus määratakse perioodiks 1. septembrist kuni 31. augustini (v.a juuli). Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest selle kasutamise korral õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele.

  (3) Linnavalitsus edastab kinnitatud, õppekulu tasumisest vabastatud, laste nimekirja hiljemalt 8. septembriks koolieelsetele lasteasutustele.

  (4) Erandjuhtudel on linnavalitsusel õigus õppekulu maksmisest vabastamine määrata korra regulatsioonist erinevalt.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. detsembril 2011.

Lisa Avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json