KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Sõmerpalu valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Sõmerpalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2012, 52

Sõmerpalu valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 30.09.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 36² ja paragrahvide 66 3 ning 66 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Sõmerpalu valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri kehtib valla haldusterritooriumil ja on kohustuslikuks täitmiseks kõigile seal elavatele, tegutsevatele ja viibivatele koeri ja kasse omavatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate koerte ja kasside suhtes.

  (4) Koera või kassi omanik peab järgima loomakaitseseaduses, veterinaar - korralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, põllumajandusministri 20. novembri 2000.a. määrusega nr 67 kehtestatud Marutaudi tõrje eeskirjas ning muudes õigusaktides ja käesolevas eeskirjas sätestatut.

§ 2.   KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE ÜLDNÕUDED

  (1) Lubamatu on koera ja kassi vigastada, piinata, sundida üle jõu käivatele pingutustele, hüljata või jätta abitusse seisundisse ja teha tegusid, mis põhjustavad looma hukkumise.

  (2) Koerte ja kasside pidamisel tuleb nende omanikul järgida veterinaaria, sanitaar- ja hügieenieeskirjade nõudeid ning arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga.

  (3) Koera või kassi omanik vastutab oma looma poolt tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (4) Üldkasutatavates hoonetes on koerte ja kasside viibimine keelatud.

§ 3.   KOERAOMANIKU KOHUSTUSED

  (1) Koera või kassi omanik peab registreerima oma looma alates kolmandast elukuust piirkonda teenindava volitatud loomaarsti juures.

  (2) Koeraomanik peab oma hoolealuse varustama kaelarihmaga, millel on koeraomaniku nimi ja aadress.

  (3) Koera või kassi omanik peab laskma vaktsineerida marutaudi vastu kolme kuni nelja kuu vanuse looma ja teistkordselt 12 kuu vanuse looma ning edaspidi üks kord aastas loomaarsti määratud tähtajal.

  (4) Koera või kassi omanik on kohustatud looma haigestumise või teadmata põhjusel hukkumise korral pöörduma loomaarsti poole haigestumise või hukkumise põhjuste väljaselgitamiseks.

  (5) Koera või kassi omanik on kohustatud teatama kohe volitatud loomaarstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi looma seisundi jälgimisel, kui:
  1) koer või kass on hammustanud inimest;
  2) koer või kass on hammustanud teist looma;
  3) metsloom on rünnanud omanikule kuuluvat kassi või koera.

  (6) Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti ja peab oma looma poolt tekitatud reostuse kohe koristama.

  (7) Omanik peab oma koera pidama kas ketis, koeraaias, kinnises ruumis või kinnisel territooriumil, mis oleks piisavalt tarastatud, vältimaks koeral võimaluse inimeste hammustamiseks, ehmatamiseks või muu kahju tekitamiseks.

  (8) Kui koera peetakse lahtiselt tarastatud territooriumil või kui ketis või koeraaias peetav koer võib juhuslikult lahti saades inimest oma territooriumil rünnata, tuleb territooriumi sissepääsule paigutada silt tekstiga «Kuri koer» või «Ettevaatust, koer», samuti tuleb tagada operatiivtalituste ja postiljonide tööülesannete ohutu täitmine.

  (9) Avalikesse kohtadesse tohib koeri viia ainult rihma otsas või suukorviga, samuti on suukorv kohustuslik ühistranspordis või kui koeraomanik jätab koera rihmaga kinnitatult avalikku kohta ilma järelevalveta.

  (10) Koera võib jalutama viia ilma rihmata:
  1) kohtadesse, kus on välistatud tema kokkupuutumine teiste koerte, inimeste või loomadega, välja arvatud registreeritud teenistus- ja jahikoerad tööülesannete täitmisel;
  2) kui koer on piisavalt dresseeritud ja allub käskudele ning koer ei välju omaniku vaateväljast.

  (11) Keelatud on ujutada koeri suplemiseks kasutatavates kohtades.

§ 4.   JÄRELEVALVETA, HULKUVAD JA OMANIKUTA KOERAD

  (1) Järelevalveta koeraks loetakse koera, kelle kaelarihmal on omaniku andmed, kuid kelle omanik oma tegevusetuse või tegevusega rikub käesolevat eeskirja ja mille tagajärjel koer pääses hulkuma või ründas inimest või looma.

  (2) Hulkuvaks koeraks loetakse kaelarihmaga, kuid ilma omaniku andmeteta koera, kelle omanikku on võimalik kindlaks teha, samuti järelevalveta koera, kes pidevalt hulgub ja kelle omanik korduvalt on rikkunud käesolevat eeskirja.

  (3) Omanikuta koeraks loetakse koera, kellel puudub kaelarihm või kelle omanikku ei ole võimalik kindlaks teha. Omanikuta koerad kuuluvad kinnipüüdmisele ja hukkamisele, kui neile ei leita omanikku.

  (4) Järelevalveta või hulkuv koer püütakse võimalusel omaniku kulul kinni või informeeritakse omanikku, et ta võtaks oma koera kontrolli alla ning omanikku võidakse karistada halduskorras rahatrahviga.

  (5) Järelevalveta, omaniku kontrolli alt väljunud inimest ründavat koera või marutaudi kahtlusega haiget koera või kassi võib hukata kohapeal.

  (6) Järelevalveta, hulkuva või esialgselt omanikuta koera hukkamine ei vabasta koeraomanikku käesoleva eeskirja rikkumise puhul halduskaristusest.

§ 5.   VASTUTUS JA KONTROLL

  (1) Eeskirja rikkuja suhtes kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Eeskirja täitmist kontrollivad ja õiguserikkumisi menetlevad kohtuväliselt vallavalitsus ja politseiasutus.
§ 6 RAKENDUSSÄTTED

  (3) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu vallavolikogu määrus nr 5 31.01.2003.a. „Sõmerpalu valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine.“

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Aivar Rosenberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json