HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Aseri vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2015, 34

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Aseri vallas

Vastu võetud 26.10.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Aseri valla eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Aseri Koolis.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarves Aseri vallale sihtotstarbeliselt eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Aseri Koolis põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katteks.

  (2) Koolilõuna arvestusliku maksumuse kinnitab Aseri Vallavalitsus.

  (3) Riigieelarves ette nähtud koolilõuna toetuse ja Aseri Vallavalitsuse kinnitatud koolilõuna maksumuse vahe kaetakse valla eelarvest.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite eraldamine ja nende üle arvestuse pidamine

  (1) Aseri Kool on kohustatud pidama arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning toidupäevade kohta.

  (2) Aseri Kooli direktor korraldab toitlustatavate õpilaste üle igapäevast arvestust. Igal hommikul kella 9-ks teatatakse toitlustajale puudujate arv klassiti.

  (3) Toitlustajale kantakse valla eelarvest vastavad summad reaalselt toitlustatud õpilaste eest.

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  Aseri Kooli hoolekogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigus teha vallavalitsusele ja volikogule ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 5.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 29. märtsi 2006. a määrus nr 12 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

Gaido Kentem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json