Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Sõmeru valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2015, 37

Sõmeru valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 27.10.2015 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Sõmeru valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja äraveoga Sõmeru valla haldusterritooriumil.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide ja eeskirja kohaselt.

 (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
 1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
 2) osutavad reovee äraveo teenust.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

 (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
 1) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele või kompostimine üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
 2) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast;
 3) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
 4) omapuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoaineid ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis- keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
 5) inimekvivalent – ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tingliku veereostuskoormuse ühik (ie);
 6) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
 7) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee ja/või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht.

 (3) Mõiste „reovesi“ hõlmab eeskirjas ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet.

§ 3.  Reovee kohtkäitlus

 (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

 (2) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

 (3) Reovee kogumismahuti on lubatud paigaldada alale, mida Sõmeru valla üldplaneeringu ning Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK) kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

 (4) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks reovee kogumismahutit ÜVK kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.

 (5) Omapuhasti rajamine on keelatud reoveekogumisalal.

§ 4.  Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

 (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellest kulgev lokaalne torustik peab olema lekkekindel.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
 1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
 2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
 3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
 4) tuleb vältida sade- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
 5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
 6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
 7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendest kulgev lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
 8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.  Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

 (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga.

 (2) Kogumismahuti paigaldamisel iseseisva ehitisena, olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel või asendamisel tuleb vallavalitsusele esitada ehitusteatis koos kinnistu asendiplaaniga, v.a eeskirja § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 (3) Reovee kogumismahuti väljavahetamisel samaväärse vastu asukohta, materjali ja oluliselt reovee kogumismahuti mahtu muutmata (maksimaalne vahe 2 m3) tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis avaldus koos kinnistu asendiplaaniga. Sel juhul on tööde teostamise aluseks vallavalitsuse ehitusjärelvalve spetsialisti kooskõlastus.

 (4) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
 1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või rekonstrueerimisega (vastava ehitusprojekti ja ehitusloa järgi), siis eraldi ehitusteatist esitama ei pea. Reovee kogumismahuti andmed esitatakse koos hoone kasutusloa taotlusega;
 2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada vallavalitsusele kasutusteatis 10 päeva jooksul pärast reovee kogumismahuti paigaldamist. Vallavalitsuse ehitusjärelvalve spetsialistil on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist enda juuresolekul;
 3) vallavalitsuse ehitusjärelvalve spetsialisti kooskõlastuse alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kasutusse võtmiseks ehitusteatist esitama ei pea.

§ 6.  Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

 (1) Omapuhasti rajamiseks tuleb vallavalitsusele esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt.

 (2) ehitusprojekt peab sisaldama lisaks:
 1) hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
 2) hinnangut põhjavee kaitstuse kohta;
 3) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks seadusandlusest tulenevate nõuete täitmist;
 4) lahendust sobivaima omapuhasti tüübi ja heitvee ärajuhtimiseks;
 5) omapuhasti parimat võimalikku asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes).

 (3) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud vastavat erialast kvalifikatsiooni omava isiku poolt.

 (4) Omapuhasti rajamiseks jõudlusega alla 5m3 ööpäevas tuleb esitada ehitusteatis. Muu kanalisatsiooniehituse rajamiseks väljastab vallavalitsus vastavalt ehitusseadustikule ehitusloa.

 (5) Omapuhasti ümberehitamine kogumismahutiks ei ole lubatud.

 (6) Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb taotleda kasutusluba.

 (7) Omapuhasti heitvee pinnasesse juhtimine, kui põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole arvestades veeseaduses § 241 lg 8 ja Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määruse nr. 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatud nõuded ja piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed § 6 lg 5 sätestatud erisusi, järgmistes kogustes:
 1) kuni 50 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist;
 2) kuni 5 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel, kasutades vähemalt reovee mehaanilist puhastamist;
 3) kuni 5 m3 ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett, välja arvatud vesikäimlast pärit reovesi;
 4) kuni 10 m3 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist.

§ 7.  Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

 (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

 (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

 (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
 1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
 2) omapuhasti hooldustööde kirjeldust (nt. puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine jne. ) ja teostamise kuupäeva;
 3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

§ 8.  Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
 1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada ja tühjendusjärgselt puhtaks pesta eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
 2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
 3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
 4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

 (2) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimiseks:
 1) tuleb esitada vallavalitsusele ehitusteatis;
 2) viie tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada vallavalitsusele ehituse täieliku lammutamise teatis, millele lisatakse teostatud tööde kirjeldus, tööde käigustehtud fotod ning ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid;

 (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
 1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
 2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale;
 3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale.

§ 9.  Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

 (2) Ettevõtja peab teenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

 (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

 (4) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud. Reovee ja fekaalide väljaveol ning ühiskanalisatsiooni purgimisel võib purgida vee- ettevõtja poolt määratud purgimiskohtades vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu alusel.

 (5) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
 1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Sõmeru valla tiheasustusaladel keelatud;
 2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule komposteerida vaid hajaasustuses;
 3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid hilissügisel, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
 4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 10.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab vallavalitsus.

 (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

 (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimasel viiel aastal tehtud kanded.

 (5) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

 (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

 (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 11.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees