HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2015, 52

Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 27.10.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kooli ja lasteasutuse (edaspidi koos asutused) töötajate koosseisu (edaspidi koos töötajate koosseis) kinnitamise kord Viimsi valla üldhariduskoolides ja munitsipaallasteasutuses.

§ 2.   Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseis

  (1) Töötajate koosseisus määratakse kindlaks vähemalt töökohtade nimetused, töökoha töötasu katmise allikas (riigi- või vallaeelarve), töökoha tähtaegsus ja koormus.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor hiljemalt 1. oktoobriks käskkirjaga, arvestades Viimsi Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvet.

  (3) Lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor hiljemalt 1. oktoobriks käskkirjaga, arvestades valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja Viimsi Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvet.

  (4) Töötajate koosseisu kinnitamisel lähtutakse asutuse eelarve personalikuludest, Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alustest ja asutuse palgakorralduse põhimõtetest, töötajale seadusega või seaduse alusel ettenähtud tööajast ning vajadusest tagada asutuse eesmärkide ja ülesannete täitmine.

  (5) Asutuse direktor kooskõlastab töötajate koosseisu enne kinnitamist Viimsi Vallavalitsuse haridusvaldkonna eest vastutava abivallavanemaga.

§ 3.   Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu muutmine

  Töötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul esitab asutuse direktor koos taotlusega seletuskirja vähemalt kaks kuud enne muudatuse sisseviimist, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 4.   Rakendussätted

  2015. aastal, erinevalt § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatust, kinnitab asutuse direktor töötajate koosseisud hiljemalt 1. detsembriks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mailis Alt
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json