Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2018, 8

Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 31.08.2017 nr 117
RT IV, 12.09.2017, 4
jõustumine 15.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.10.2018RT IV, 30.10.2018, 502.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 ja Viljandi linna põhimääruse § 11 alusel ning arvestades Viljandi Noortevolikogu (varasem Viljandi Noorte Volikogu) ettepanekuid.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Ajutine komisjon Viljandi Noortevolikogu (edaspidi komisjon) on Viljandi linna noorte esinduskogu.

  (2) Komisjon moodustatakse Viljandi Linnavolikogu poolt vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Viljandi linna põhimäärusele. Komisjoni tegevuse alused ning kord sätestatakse Viljandi linna põhimääruse ja käesoleva põhimäärusega.

  (3) Komisjon juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) õigustloovatest aktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Komisjon koosneb Viljandi linnas tegutsevates õppeasutustes õppivatest noortest, Eestis registreeritud erakondade noorteühenduste noortest ja koosseisu poolt kinnitatud kuni 6-st vabaliikmest, kes elavad Viljandi linnas ja on 14–26 aastased.
[RT IV, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018]

  (5) Komisjoni esimees valitakse linnavolikogu liikmete hulgast. Aseesimees, ehk noortevolikogu spiiker, valitakse komisjoni liikmete hulgast.

  (6) Komisjoni esimehele ning lõikes 4 loetletud esindajatele lisaks kuuluvad komisjoni koosseisu nõuandvate ning hääleõiguseta liikmetena Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti kultuuri- ja noorsootööspetsialist ning Sakala Keskuse noorsootöö koordinaator.

  (7) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavolikogu komisjoni esimehe ettepanekul.

  (8) Komisjoni tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

§ 2.   TEGEVUSE VALDKOND

  (1) Komisjon tegeleb Viljandi linna noorte seisukohtade väljaselgitamisega linna elu küsimustes ja linnavolikogu õigusaktide eelnõude suhtes ning nende seisukohtade esitamisega linnavolikogule.

  (2) Komisjoni eesmärgid:
  1) Viljandi linna noorte esindamine ja nende huvide kaitsmine Viljandi linnas;
  2) koostöö arendamine noorte, linnavalitsuse ja volikogu vahel;
  3) lahenduste otsimine haridus–kultuuri, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade küsimustele, samuti noortele motivatsiooni tekitamine oma tulevik Viljandiga siduda;
  4) noorte ideede avalikustamine ja teostamine;
  5) noorte kaasamine otsustusprotsessidesse.

  (3) Komisjon vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt komisjonile läbivaatamiseks suunatud linnaelu puudutavaid küsimusi ning esitab linnavolikogule või -valitsusele omapoolsed ettepanekud.

§ 3.   MOODUSTAMISE KORD

  (1) Iga Viljandi linna territooriumil tegutseva põhikooli õpilasesindus võib delegeerida komisjoni ühe liikme ja ühe asendusliikme.
[RT IV, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018]

  (2) Viljandi linna territooriumil tegutseva riigigümnaasiumi õpilasesindus võib delegeerida komisjoni kuni kolm liiget ja kolm asendusliiget. Viljandi linna territooriumil tegutseva täiskasvanute gümnaasiumi õpilasesindus võib delegeerida komisjoni ühe liikme ja ühe asendusliikme.
[RT IV, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018]

  (3) Iga Viljandi linna territooriumil tegutsev erakool võib delegeerida komisjoni kuni ühe liikme ja ühe asendusliikme.
[RT IV, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018]

  (4) Iga Viljandi linna territooriumil tegutseva kõrgkooli üliõpilasesindus võib delegeerida komisjoni kuni kaks liiget ja kaks asendusliiget.
[RT IV, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018]

  (5) Delegeerimise tingimused määrab ametis olev komisjon.

  (6) Viljandis tegutsevad Eestis registreeritud erakondade noorteühendused omavad õigust delegeerida komisjoni koosseisu ühe liikme ja ühe asendusliikme.
[RT IV, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018]

  (7) Kuni neljale vabaliikme kohale kandideerimiseks kuulutab komisjoni lahkuv koosseis välja avatud konkursi. Konkursi tingimused määrab komisjoni lahkuv koosseis. Kui konkursi raames ei täitu kõik neli vabaliikme kohta, on komisjonil õigus vabaks jäävad kohad jätta täitmata.

  (8) Ametis olev komisjoni koosseis võib kuulutada õppeaasta jooksul välja uue konkursi vabaliikmete puudumisel.
[RT IV, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse alates 25.10.2018]

  (9) Komisjoni liikmete volituste aeg on kaks aastat. Kui komisjoni vabaliige lahkub koosseisust ametiaja keskel, võib ametis olev komisjoni koosseis kuulutada välja vabade vabaliikmete kohtade peale uue konkursi. Kõik delegaadikohta omavad koolid ja organisatsioonid võivad ametiaja sees oma delegaate vahetada.

  (10) Komisjoni liikmed valitakse iga kahe aasta tagant oktoobrikuu esimese täispika nädala lõpuks ja nimekiri esitatakse oktoobrikuu linnavolikogu korralisele istungile kinnitamiseks.

  (11) Komisjon valib lihthäälteenamusega spiikri, asespiikri ja protokollija.

  (12) Komisjoni juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusse kuuluvad spiiker, asespiiker ja protokollija.

§ 4.   TÖÖKORRALDUS

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

  (2) Komisjoni koosolekud on avalikud, väljaarvatud juhud kui komisjon on kuulutanud koosoleku kinniseks.

  (3) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (4) Komisjoni koosolekute protokollid on igaühele kättesaadavad linna põhimääruses sätestatud korras.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole kinnitatud koosseisust.

  (6) Komisjonis võtab otsused vastu lihthäälte enamusega.

  (7) Komisjoni juhatuse ettepanekul võib koosolekule kutsuda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

  (8) Komisjoni spiikri tööülesanded:
  1) komisjoni töö juhtimine;
  2) komisjoni ja juhatuse koosolekute kokkukutsumine.

  (9) Komisjoni asespiikri tööülesanded:
  1) komisjoni spiikri puudumisel tema ülesannete täitmine;
  2) komisjoni kirjavahetusega tegelemine;
  3) komisjoni sotsiaalmeediakanalite haldamine.

  (10) Komisjoni protokollija tööülesanded:
  1) Komisjoni koosolekute ja otsuste protokollimine;
  2) Komisjoni dokumentide edastamine linnavalitsuse kantseleile;
  3) Komisjoni poolt määratud lisaülesannete elluviimine.

  (11) Komisjoni juhatuse tööülesanded:
  1) komisjoni koosolekute päevakorra koostamine;
  2) komisjoni aastaeelarve koostamine;
  3) komisjoni liikmete poolt juhatusele suunatud küsimuste lahendamine;
  4) komisjoni otsuste elluviimine.

  (12) Komisjoni esimehe ülesanded:
  1) linnavolikogu informatsiooni vahendamine;
  2) komisjoni töö juhendamine;
  3) komisjoni töö õiguspärasuse jälgimine ja tagamine.

  (13) Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti kultuuri- ja noorsootööspetsialisti ülesanded:
  1) komisjoni töö juhendamine;
  2) komisjoni nõustamine kultuuri, hariduse ja noorsootööga seotud küsimustes;
  3) edastada noorte Viljandi linnaelu puudutavad ettepanekud linnavalitsuse istungitele arutamiseks.

  (14) Sakala Keskuse noorsootöö koordinaatori ülesanded:
  1) Komisjoni töö juhendamine;
  2) komisjoni nõustamine kultuuri, hariduse ja noorsootööga seotud küsimustes;
  3) Viljandi Avatud Noortetoa informatsiooni vahendamine.

  (15) Komisjoni liikme tagasiastumine toimub tagasi astuda sooviva liikme poolt komisjoni juhatusele esitatud avalduse alusel.

  (16) Komisjoni koosseisu muudatused kinnitab linnavolikogu vastavalt komisjoni esimehe ettepanekule.

§ 5.   ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  (1) Komisjoni otsused on linnavolikogu ja -valitsuse jaoks soovitusliku ja nõuandva iseloomuga. Kui linnavolikogu on määranud noortevolikogu juhtivkomisjoniks, on komisjonil samad õigused volikogu põhikomisjoniga.

  (2) Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise.

  (3) Komisjonil on õigus saada linnavolikogult ja linnavalitsuselt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

  (4) Komisjonil on õigus algatada ülelinnalisi üritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe.

§ 6.   LÕPPSÄTTED

  (1) Ettepaneku põhimääruse muutmise kohta võib teha vähemalt 2/3 komisjoni liikme nõusolekul.

  (2) Põhimääruse kinnitab linnavolikogu.

  (3) Juhul kui mõni käesoleva põhimääruse säte muutub kehtetuks, jääb põhimäärus muus osas kehtima.

  (4) Komisjoni tegevuse lõpetab linnavolikogu.

§ 7.   RAKENDUSSÄTTED

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json