Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kärdla Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2019, 9

Kärdla Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2019 nr 82
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kärdla Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on Kärdla Osavalla Valitsuse (edaspidi osavallavalitsus) hallatav asutus. Nimi on inglise keeles Cultural Centre of Kärdla.

  (2) Kultuurikeskuse asukoht on Rookopli 18, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413, Hiiu maakond.

  (3) Kultuurikeskusel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja käskkirjaga.

  (4) Kultuurikeskuse teeninduspiirkond on Kärdla osavalla (edaspidi osavalla) haldusterritoorium.

  (5) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti riigi, Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) õigusaktidest ja arengukavast, valdkondlikust arengukavast ning sellest põhimäärusest.

  (6) Kultuurikeskuse tegevust koordineerib valitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (7) Kultuurikeskuse asjaajamine reguleeritakse juhataja kehtestatud asjaajamise korras.

§ 2.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse tegevusvaldkond on osavalla elanikele vaba aja veetmise võimaluste loomine, kultuuri- ja huvitegevuse koordineerimine ja korraldamine, elukestva õppe ja enesetäiendamise toetamine.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt on kultuurikeskuse ülesanded:
  1) professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
  2) paikkondliku kultuuri edendamine;
  3) täiskasvanute ja noorte huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine;
  4) kultuurialane koostöö linnas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, koolide huviringide ning äriühingutega;
  5) projektide koostamine ja nende ellu viimiseks rahastamisvõimaluste leidmine;
  6) oma tegevuse ajakirjanduses ja kodulehel kajastamine;
  7) koostöö teiste samalaadsete organisatsioonidega Hiiumaa vallas, Eestis ja välismaal;.
  8) rahvakultuuri säilitamine ja edendamine;
  9) kinokultuuri edendamine;
  10) harrastus- ja nukuteatri traditsioonide edendamine;
  11) kultuurikeskuse valdusesse antud kinnistute ja muu vara haldamine, hooldamine ja parendamine;
  12) kultuurikeskus täidab teisi talle Hiiumaa valla õigusaktides pandud ülesandeid.

  (3) Kultuurikeskusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab valitsus.

§ 3.   Juhtimine

  (1) Kultuurikeskust juhib juhataja, kelle kinnitab Kärdla osavalla vanema (edaspidi osavallavanema) ettepanekul ametisse valitsus.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab osavallavalitsus.

  (3) Juhatajaga sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks osavallavanem.

  (4) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab valitsus juhataja ettepanekul.

  (5) Kultuurikeskuse tegevuse korraldamisel ja keskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat hoolekogu ja valitsuse kultuuri- ja haridusosakond.

  (6) Juhataja:
  1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu, vara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid kultuurikeskuse ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja Hiiumaa valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise ja kooskõlastamise osavalla valitsusega Hiiumaa valla õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib eelarve täitmist ja esitab osavallavalitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  5) vastutab kultuurikeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  6) tagab riigi ja Hiiumaa valla õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  7) tegutseb kultuurikeskuse nimel ja esindab seda lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Hiiumaa valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  8) kinnitab töötaja ametijuhendi, sõlmib ja lõpetab töötajaga töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleeriva õigusakti alusel;
  9) kehtestab kultuurikeskuse asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muu asutuse toimimiseks vajaliku dokumendi lähtudes Hiiumaa valla samalaadsetest dokumentidest;
  10) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) korraldab kultuurikeskusele saabunud märgukirja, selgitustaotluse ja teabenõude vastamist ja lahendamist;
  12) kinnitab kultuurikeskuse lahtiolekuajad kooskõlastades need hoolekoguga;
  13) koostab koos haridus- ja kultuuriosakonnaga valdkondliku arengukava.

  (7) Juhatajal on õigus:
  1) saada osavalla valitsuselt kultuurikeskuse tööks vajalikku informatsiooni;
  2) tegeleda erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega, osaleda vajalikul täienduskoolitusel kultuurikeskuse eelarves täienduskoolituseks kinnitatud vahendite piires.

  (8) Juhatajat asendab juhataja käskkirjaga või osavallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 4.   Hoolekogu

  (1) Juhataja ettepanekul kinnitab valitsus kolme- kuni seitsmeliikmelise hoolekogu, mille eesmärk on kultuurikeskuse nõustamine ja toetamine strateegiliste eesmärkide elluviimisel.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad volikogu, osavallakogu ja osavallavalitsuse esindajad.

  (3) Hoolekogu:
  1) analüüsib ja hindab kultuurikeskuse tegevust ning teeb selle kohta ettepanekuid;
  2) teeb osavallavalitsusele ja juhatajale ettepaneku töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
  3) kooskõlastab kultuurikeskuse põhimääruse ja valdkondliku arengukava;
  4) kooskõlastab kultuurikeskuse aastaaruande ja eelarveprojekti;
  5) arutab muud olulist küsimust ja teeb juhatajale ettepanekuid.

  (4) Hoolekogu:
  1) esimese koosoleku kutsub kokku juhataja, kes osaleb hoolekogu koosolekul, kuid ei ole hoolekogu liige;
  2) valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
  3) koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees;
  4) teeb otsuse poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Koosolek protokollitakse ning protokolli allkirjastab esimees;
  5) võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 5.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Kultuurikeskusel on Hiiumaa valla eelarve koosseisus oma eelarve.

  (2) Kultuurikeskuse valduses olev vara on Hiiumaa valla omand.

  (3) Kultuurikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiumaa valla vallavara valitsemise korrale.

  (4) Kultuurikeskuse vara moodustavad valitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teise füüsilise ning juriidilise isiku poolt.

  (5) Kultuurikeskust finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest ja toetustest;
  4) tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Kultuurikeskus esitab oma järgneva aasta tegevuskava 20. septembriks ja aruande tegevuskava täitmise kohta 1. veebruariks.

  (2) Kultuurikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib osavallavalitsus.

  (3) Kultuurikeskuse eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib valitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab volikogu otsusega.

  (2) Kui kultuurikeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kultuurikeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, viimase puudumisel aga osavallavalitsusele.

  (3) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

  (4) Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamist korraldab valitsus.

§ 8.   Keskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks volikogu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määruse jõustumisel kehtiv direktoriga sõlmitud tähtajatu tööleping jääb kehtima.

  (2) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määrus nr 30 „Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse põhimäärus“.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json