HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2019, 29

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 06.05.2019 nr 5
RT IV, 10.05.2019, 20
jõustumine 13.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.10.2019RT IV, 30.10.2019, 2002.11.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Pärnu linna koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist, lasteaia koha kasutamist ning lasteaiast väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib lapsevanemal (edaspidi vanem) õigus kui:
  1) laps on vanuses poolteist kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  2) lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Pärnu linn.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Lapse järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui taotluse esitamise ajal lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Pärnu linn, arvestatakse taotluse esitamise ajaks Pärnu linna elukoha registreerimise aeg.

  (4) Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse järjekorra alusel vastu ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Pärnu linna alates jooksva aasta 25. augustist kuni järgmise aasta 30. aprillini.

  (6) Pärnus Raja tänavale ehitatava lasteaia vastuvõtu kord kehtestatakse 1. märtsiks 2020.

§ 3.   Teeninduspiirkond

  Pärnu linna munitsipaallasteaedade teeninduspiirkonnaks on Pärnu Linnavolikogu 10. jaanuari 2019 otsuse nr 3 alusel Pärnu linna haldusterritoorium.

§ 4.   Arvestuse pidamine ja taotluse esitamine

  (1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise taotlemise ja vastuvõtmise kohta peetakse Pärnu haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO (edaspidi ARNO).

  (2) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks, lõpetamiseks jne esitab vanem vastava taotluse ARNOs.

  (3) Taotlused reastatakse ARNOs koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega ja lapse vanust 30. septembri seisuga.

  (4) Konkreetse lasteaia andmete õigsuse eest ARNOs vastutab vastava lasteaia direktor.

§ 5.   Erirühma vastuvõtmine

  (1) Erirühma vastuvõtmine ning väljaarvamine on sätestatud haridus- ja teadusministri 23.12.2010 määrusega nr 78 “Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord”.

  (2) Hariduslike erivajadustega laste sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele koolivälise nõustamismeeskonna otsuse. Lapse erirühma järjekorra aluseks on koolivälise nõustamismeeskonna poolt väljastatud otsuse lisamise kuupäev ARNOs.
[RT IV, 30.10.2019, 20 - jõust. 02.11.2019]

  (3) Pärnu Lasteaed Mai silmaravi rühma taotlemiseks esitab vanem silmaarsti soovituse, mis sisestatakse ARNOsse.
[RT IV, 30.10.2019, 20 - jõust. 02.11.2019]

§ 6.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad koostöös linnavalitsuse haridusosakonnaga.

  (2) Kui laps on saanud koha vanema poolt esitatud taotluse valikutes olnud Pärnu linna ühes lasteaias, kustutatakse tema andmed ARNOs vastuvõtu taotlejate seas teises lasteaias.

§ 7.   Asenduskoht

  (1) Kui vanema poolt soovitud lasteaedades puuduvad vabad kohad, pakutakse lapsele võimalusel asenduskohta teises lasteaias.

  (2) Asenduskoha vastuvõtmisel säilib lapse järjekord vanema poolt soovitud lasteaedades.

§ 8.   Osaaja koht

  (1) Lasteaias moodustatakse osaajaline koht, kui
  1) laps ei vaja kohta iga päev;
  2) kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

  (2) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad vanem ja lasteaia direktor lepingu, milles määratletakse lapse lasteaiakoha kasutamise aeg ja vanema poolt lasteaia muude kulude ja toidupäeva maksumuse kaetava osa suurus.

§ 9.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise edasilükkamine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmine lükatakse edasi juhul kui:
  1) laps ei ole asunud kohta kasutama kahe nädala jooksul, alates lasteaia direktoriga kokkulepitud ajast;
  2) vanem ei ole ARNOs lapse kohta kinnitanud ning lasteaia direktor ei ole vanemaga kontakti saanud.

§ 10.   Lapse lasteaeda vastuvõtmisest keeldumine

  (1) Last ei võeta lasteaeda vastu, kui:
  1) laps ei ole registreeritud rahvastikuregistri elukohaandmetel Pärnu linnas, välja arvatud paragrahv 2 lõikes 5 toodud alusel;
  2)
[Kehtetu - RT IV, 30.10.2019, 20 - jõust. 02.11.2019]

  (2) Lasteaia direktor teavitab vanemat lapse lasteaeda vastuvõtmisest keeldumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 11.   Lapse lasteaeda tulek

  (1) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 12.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema avaldus, mis esitatakse enne lahkumist ARNOs.

  (2) Laps arvatakse lasteaiast välja kui laps läheb kooli.
[RT IV, 30.10.2019, 20 - jõust. 02.11.2019]

§ 13.   Lasteaia koha kasutamise peatamine

 
  1) vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest tasunud lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja Pärnu Linnavolikogu poolt kehtestatud lasteaia muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.
  2) vanem ei ole kinni pidanud maksegraafikus kokkulepitud maksetähtaegadest.

§ 14.   Rakendussätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud lapse lasteaeda vastuvõtmise avaldused sisestab ARNOsse linnavalitsuse haridusosakond.

§ 15.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json