HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääneranna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2020, 2

Lääneranna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 22.10.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Lääneranna valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist, lasteaia koha kasutamist ning lasteaiast väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib lapsevanemal (edaspidi vanem) õigus kui:
  1) laps on vanuses poolteist kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  2) lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Lääneranna vald.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole Lääneranna vald, eelistades esmajärjekorras vallas elavaid lapsi, seejärel vallas töötavate vanemate lapsi.

§ 3.   Teeninduspiirkond

  Lääneranna valla munitsipaallasteaedade teeninduspiirkonnaks on Lääneranna Vallavolikogu 15. oktoobri 2020 otsuse nr 214 alusel Lääneranna valla haldusterritoorium.

§ 4.   Taotluse esitamine ja arvestuse pidamine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitavad hooldusõiguslikud vanemad või ainuhooldusõigust omav vanem (edaspidi vanem vastavas käändes) direktorile sünnitõendi alusel vormikohase kirjaliku avalduse (määruse lisa 1) vähemalt kuu aega enne päeva, millal soovitakse laps lasteaeda panna. Taotluse vorm on kättesaadav valla veebilehel ja lasteaedade veebilehtedel.

  (2) Lapse järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Taotluste rahuldamine toimub nende laekumise järjekorras. Kui vanema/te poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste saabumise ajalises järjekorras.

  (3) Lasteasutuses kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor järjekorras oleva lapse vanemat kirjalikult taasesitavas vormis nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse võtta kogu aasta kestel.

§ 5.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise edasilükkamine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmine lükatakse edasi juhul, kui laps ei ole asunud kohta kasutama kahe nädala jooksul alates lasteaia direktoriga kokkulepitud ajast.

§ 6.   Lapse lasteaeda tulek

  (1) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 7.   Lapse erirühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine

  Lapse erirühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras.

§ 8.   Osaajaline koht

  (1) Lasteaias moodustatakse osaajaline koht, kui:
  1) laps ei vaja kohta iga päev;
  2) kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

  (2) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad vanem ja lasteaia direktor lepingu, milles määratletakse lapse lasteaiakoha kasutamise aeg.

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema avaldus.

  (2) Laps arvatakse lasteaiast välja kui laps läheb kooli.

§ 10.   Lasteaia koha kasutamise peatamine

  Lasteaia koht peatub, kui laps on puudunud üle ühe kuu ja vanem ei ole tema poolt esitatud kontaktidel kättesaadav.

§ 11.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Koonga Vallavalitsuse 21.10.2014 määrus nr 1 „Koonga valla lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Margus Källe
Vallavanema asetäitja

Cariina Pähk
Vallasekretär

Lisa 1 Lasteaia avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json